Metafizica lui Danilov

Publicat în Dilema Veche nr. 940 din 14 – 20 aprilie 2022
Metafizica lui Danilov jpeg

● Nichita Danilov, Peisaj cu îngeri la fereastră, Editura Junimea, 2022.

Nichita Danilov este un scriitor de mult reținut pe „lista scurtă” a generației ’80 și nu numai. Critici din generații diferite au evidențiat în analizele lor caracterul atipic al liricii acestuia în raport cu practica lunedistă, dominantă la acea vreme. De altfel, Octavian Soviany afirmă că „Nichita Danilov se diferențiază de grosul promoţiei optzeciste, cultivînd un lirism metafizic, întemeiat pe tehnica aglutinărilor ima­gistice stranii, uneori dezvoltate narativ în fabule sau alegorii. Lirica lui Danilov e una a trans-obiectului, care e determinabil doar ca diferență în raport cu realul; el constituie fața ascunsă a acestuia, ce poate fi sugerată prin magia configurațiilor, după regula cîmpului constituit din tensiuni care aici sînt metafizice, dar și semiotice”. Anterior, Eugen Simion observase că poezia lui Nichita Danilov din primele trei volume derivă dintr-o anumită stare serafică tulburată de angoasa modernă. Contemplația nu mai poate fi una senină, poezia recurgînd la un simbolism cromatic ce facilitează deschideri spre un univers întunecat de sorginte expresionistă. Bogdan Crețu merge mai în profunzime și apreciază că „poezia lui Nichita Danilov își descoperă o vînă viguroasă în explorarea unei anxietăți, uneori butaforice, a aproximării divinității de către om; ceea ce nu înseamnă că ea capătă accente vizionare, mistice. Lirismul constă, de fapt, în starea febrilă a căutării, a tatonării”.

Apariția la Editura Junimea a volumului Peisaj cu îngeri la fereastră constituie un bun prilej de rediscutare a poeziei pe care autorul a publicat-o începînd din anul 1980 și pînă în prezent. O antologie de autor, cum e cea de față, reprezintă și punctul de vedere asupra propriei opere, mai ales atunci cînd cartea se deschide printr-un text hibrid, ceva între poezie și eseu, intitulat În loc de prefață: „O parte din materia noastră sensibilă a rămas dincolo, în neființă, în nonexistență: cu toții însă posedăm un anumit procent din ceea ce sîntem cu adevărat noi înșine, din ceea ce am fost înainte de a fi. Cu cît am lăsat dincolo mai mult din noi, cu atît cunoașterea noastră e mai profundă. Poezia nu ne salvează de tentația neantului, ea însă e singura limbă pe care o vorbește sufletul”. Selecția textelor din prezenta antologie a fost realizată în concordanță cu acest crez auctorial din care am citat mai sus.

De la Fîntînile carteziene, apărute în primul an al „întunecatului deceniu literar nouă” (după expresia lui Radu G. Țeposu) și pînă în momentul de față, poezia scriitorului ieșean a evoluat continuu, propunînd mai multe tipuri de discurs, „la concurență” unul cu altul, în spațiul unui registru unitar, original prin maniera de reactualizare a unor formule poetice clasicizate.

Textele reunite în acest volum dovedesc o încredere absolută în simbol și în metafora culturală amplă. Multe dintre poeme au la origine experiențe livrești, în vreme ce altele pot fi considerate prelucrări personale, fantasmatice, delirante ale acestor experiențe. În volumul Cîmp negru (1982), de pildă, o mare recurență au figurile dostoievskiene ale „dublului”. Pretutindeni poetul este secondat de proiecția sa care tinde să devină autonomă: „Stă în spatele meu cel a cărui umbră sînt eu / și-mi sprijină spatele. Umbra i s-a scurs / de pe trup și trupul i s-a înnegrit tot. / Dacă ar bate / un pic de vînt s-ar prăbuși în cenușă”. Modul predilect de a se vedea pe sine în raport cu lumea este cel mai bine reprezentat în poemele Finita la commedia și Nouă variațiuni pentru orgă. În aceste două texte, vocile distincte (ilustrate prin simboluri culturale arhicunoscute, Kiril, Ferapont, Lazăr) primesc fiecare cîte o dublură (Celălalt Kiril, Celălalt Ferapont, Celălalt Lazăr) sau sînt organizate în jurul unei voci unice, invariabile, în pofida metamorfozelor de suprafață pe care aceasta le suportă: „În spatele camerei stau eu / travestit în Faust. / În spatele meu, tot eu / travestit în Mefisto / În dreapta lui Faust și în stînga mea, / de asemenea eu, travestit / într-o femeie de stradă / În stînga lui Mefisto / și în dreapta mea, / eu, travestit într-un copil de cor”.

Întemeiat pe astfel de dihotomii, metamorfoze și sciziuni, tematice sau formale, discursul poetic al lui Nichita Danilov nu rămîne doar la nivelul simplei consemnări a disocierii eului. Nouă variațiuni pentru orgă e o parabolă complexă în care „dublul” funcționează ca un raisonneur discret, dar capabil de a răstălmăci, cu fiecare nouă intrare a sa în scenă, ordinea lumii. În acest poem sînt concentrate temele majore pe care scriitorul le-a valorificat în mod diferit și în volumele următoare. Motivul creației derivă dintr-unul mult mai subtil, cel al palimpsestului. Călugărul Kiril își scrie psaltirea în interiorul unei fîntîni, „eu îl urmăresc foarte atent: nu trebuie să-mi scape nici un cuvînt. Tot ce scrie el, eu transcriu într-o altă psaltire, dar nu cu cerneală, ci cu nisip. Orice boare de vînt îmi poate da peste cap tot ce am scris”. Această lucrare nouă, efemeră, numită la un moment dat „psaltirea modernă”, este supravegheată în chiar momentul scrierii ei de către fratele Ferapont, care seamănă izbitor cu Fiodor Mihailovici Dostoievski: „Dacă fac cumva o greșeală de stil, el îmi scapă o pietricică în cap. Cînd nu știu exact unde să pun virgula și ezit între un punct și o virgulă, el mă corectează. Toate acestea nu mai au nici o importanță, îi spun. În psaltirea modernă nu se mai folosesc multe semne de punctuație”. De aici reiese pregnant viziunea lui Nichita Danilov asupra literaturii actuale, în general, și asupra literaturii sale, în special. Mai mult decît atît, fragmentul de mai sus justifică în mare măsură și alegerea titlului pentru una dintre antologiile sale anterioare (2005); Ferapont pare a fi conștiința superioară la care autorul se raportează mereu. 

Prezentă și în primele două volume, problematica binelui și a răului este amplificată în Arlechini la marginea cîmpului (1985). Prin poemul de deschidere, scriitorul ieșean conceptualizează paradoxal, identificînd, în spirit gnostic, binele luminos cu partea și răul întunecat cu întregul acestei lumi. Lumina face parte din întuneric, binele este absorbit de rău. Din peisaj nu lipsesc îngerii, dar aceștia își fac apariția în plină cădere, lăsînd în urma lor o dîră de lumină puternică ce sparge pentru o clipă întunericul. Uneori, omul se află pe traiectoria căderii îngerilor. Nu știm însă dacă întîlnirea dintre om și îngerul-meteorit îndumnezeiește sau orbește individul. Poetul preferă să nu-și lămurească cititorul, întreținînd o stare de fertilă incertitudine: „În spatele fiecărui om / stă de veghe un înger. Îngerul / din spatele meu a căzut / și totuși ale cui sînt mîinile astea, aceste mîini fine ca niște aripi / ce atît de nostalgic / îmi acoperă ochii?”.

Volumul Poezii (1987) aduce un plus de dinamică scriiturii lui Nichita Danilov prin dramatizarea unor texte, datorată sporirii numărului de voci ce rezonează sau intră în disonanță cu supravocea performată de „personajul” liric. Peisajul e și el într-o continuă transformare. Pe stradă se petrec incredibile fapte cu alură mitologică. Astfel, „pe străzi trec Criști disperați / cu trupul înfășurat în ziare” sau „pe șine de tramvai trec Criști disperați / cu trupul scăldat de reclame: caută să-și țină echilibrul / unul după altul se prăbușesc în gol” (Timp). Din nou prăbușirea în gol, din nou căderea ca urmare firească a disperării. Poetul își aproprie temele mari, dar le tratează într-o manieră personală ce le scoate pe acestea din orizontul comun de receptare al cititorilor.

Textele lui Nichita Danilov se anunță unele pe altele, dar nu cum se întîmplă de obicei în interiorul oricărei opere literare unitare. Legăturile dintre pasajele lirice sînt mult mai strînse; putem regăsi rezolvarea ecuației propuse de un volum abia într-una din cărțile următoare. De exemplu, Deasupra lucrurilor, neantul (1990) poate fi considerat complinirea Arlechinilor ce se deschid prin poemul Deasupra lucrurilor. Tot astfel, volumul publicat în 1982 conține poemul Arlechini la marginea cîmpului.

 Lectura paralelă a tuturor scrierilor lui Nichita Danilov poate aduce beneficii esențiale înțelegerii dialogismului formal ce stă la baza bogumilismului tematic evidențiat de majoritatea criticilor. Privite din perspectiva acestor caracteristici ce interrelaționează, poemele se organizează în două mari registre ce se supraveghează și se împlinesc reciproc.

Dezbaterea permanentă, pătimașă în marginea binelui și a răului din diferitele variante de gnosticism presupune și intervertirea acestor valori. Numai că lumea nu e neapărat zămislită prin alianța dintre Dumnezeu și Diavol, ci, mai degrabă, prin discursul pe care cei doi îl propun în momentul schimbului neprietenos de „obrăzare”, cum ar spune Lucian Blaga.

În Centura de castitate (2007), poetul încearcă să ofere conținut și concretețe unor forme de existență prin excelență vidate. Metafizica lui Nichita Danilov presupune o simbioză între ceea ce ar putea primi omul ca entitate spirituală dinspre lumea de dincolo și datele concrete livrate de experiența vieții de zi cu zi. Odată cu Imagini de pe strada Kanta (2011) revine la starea de contemplare a lumii exterioare pe care o asimilează într-o manieră personală, recognoscibilă imediat. „Peisajele” sînt reacții lăuntrice la datele concrete ale lumii. Recviem pentru țara pierdută, selectat din volumul omonim publicat în anul 2016, este un poem-sinteză, nu doar din punct de vedere tematic, ci și din punct de vedere stilistic. Un rău suveran guvernează o națiune scindată și, totodată, înrobește sufletele celor care încearcă o întregire prin gesturi aproape ritualice: „Căram pumni de pămînt dintr-o țară în alta”. În locul „țării pierdute”, cei care sapă pămîntul cu mîinile nu găsesc altceva decît „groapa comună”.

Nichita Danilov a reușit să își construiască un sistem și un limbaj poetic greu de confundat, în condițiile în care, luate separat, „ingredientele” folosite nu trimit către o operă originală. Economia de mijloace, simplitatea sintaxei, ecourile livrești ușor de reperat, repetarea pînă la resemantizarea unor cuvinte, exploatarea mai multor elemente proprii imaginarului ortodoxist, toate acestea nu pot fi considerate minusuri, ci puncte de plecare bine ancorate în tradiție, care au drept scop reinventarea unei lumi ale cărei coordonate spirituale plutesc în derivă: „Am murit cînd Dumnezeu / nu se născuse încă / și m-am născut cînd Dumnezeu / era deja mort!”. Referitor la acest aspect, autorul a afirmat la un moment dat că „înnoirea limbajului poetic înseamnă de multe ori întoarcerea la ceva vechi. Reîmprospătarea izvoarelor. Cuvintele unei limbi se învechesc și se înnoiesc continuu. De multe ori trebuie să le întorci pe dos pentru a le reda vechea frumusețe și prospețime” („Oglinda activă“, Cronica, nr. 21, 1985). Un deziderat teoretic de tinerețe la care opera poetică a lui Nichita Danilov continuă să răspundă.

(fragment din prefața volumului)

Șerban Axinte este scriitor și critic literar. Cea mai recentă carte publicată: Scrîșnetul dinților, Editura Cartier, 2021.

image png
O călătorie narativă ajunsă la final: Asociația Heart a încheiat cu succes proiectul „Povești de familie”
Asociația Hearth are plăcerea de a anunța încheierea cu succes a proiectului cultural “Povești de familie” – o inițiativă recuperatoare și artistică
1024 16 cop1 png
Anxietatea lucrurilor definitive
Cele două cărți discutate în această pagină au în comun o anumită anxietate (aparentă sau nu) a definitivului.
1024 17 Am avut o livada foto Sabina Costinel jpg
Livezile noastre de vișini
Într-un fel sau altul, noile perspective asupra Livezii de vișini explorează răsturnarea vremurilor de care tot avem parte în ultimii ani.
Doru Covrig Doua maini,model cu roșu și negru, polimer, 17x25x18cm, 1995 jpg
Expoziție personală DORU COVRIG - sculptură mică și desene - la un an de la dispariția artistului
Doru Covrig este pentru arta contemporană un reper al sculpturii conceptuale
Poster orizontal 23 11 2023 Gianni Gagliardi Nomadic Nature jpg
„NOMADIC NATURE”: jazz cu saxofonistul spaniol GIANNI GAGLIARDI, la Sala Radio
A înregistrat peste 40 de albume, dintre care 5 ca solist, albume ce au primit aprecieri foarte bune din partea presei internaționale.
1023 16 antologia palatina cartea a v a produs galerie mare jpg
p 17 2 jpg
Bîrfoteca
Jeanne du Barry îneacă monarhia franceză în unsoarea tabloidelor.
1023 17 Kenny Garrett jpg
Jazz Syndicate Festival
Pentru un succes total însă, festivalul ar fi meritat o promovare mai extinsă.
1023 21 Iamandi coperta jpg
Adio, Europa de Est!
Aș adăuga: poate noua formă a folclorului est-european.
1022 16 donnatela jpg
Black Hole Sun
Cred că o iniţiativă a traducerii lui ar fi cu profit pentru literatura română contemporană.
p 17 2 jpg
Zeița
Și ne arată că această utopie e la îndemînă.
1022 17 The Beatles Now And Then jpg
Beatleși și Stoneși în 2023
The Rolling Stones este o formație în (plină) activitate, niciodată întreruptă, niciodată scurtcircuitată de ego-urile supraexpandate ale componenților.
1022 21 Florescu jpg
Brâncuși, Picasso: artiști, expoziții, efecte în paralelă
Dar acesta e un alt artist, un alt efect în paralel, un alt posibil subiect al unei alte expoziții „în paralelă” care va avea loc cîndva, în viitor.
Poster orizontal09 11 2023 Contemporan în România 2 jpg
„CONTEMPORAN ÎN ROMÂNIA” – seară de jazz și vernisajul expoziției „Centaur”, la Sala Radio
Prin Proiectul Cultural dorim să oferim o revelatoare experiență multimedia
1021 16 coperta jpg
„Grecia călătorește, călătorește mereu”
Grecia călătorește, călătorește mereu.
p 17 jpg
Detalii
Frumusețea filmului e inseparabilă de o stare de plutire a tuturor lucrurilor.
1021 17 cover1 jpg
Încredere
Lansările din acest an au arătat un grup în formă maximă.
1021 21 moscova inhata romania robert bishop e s crayfield editura corint istorie 01 jpg
Origini românești ale Războiului Rece
Ordinele noastre erau să ne ocupăm de naziști, dar am aflat curînd că urgia comunistă „este mai rea decît cea nazisă”, au mărturisit autorii.
1020 16 catre paradis jpg
Paradisul uitat
Negarea radicală a „binarității”
1020 17 Cea care priveste lumea foto Jonathan Michel jpg
Un festival nou în oraș
Minunați performerii cehi, care au făcut slalom prin muzica acelor ani, cu o reconfortantă autoironie, jonglînd cu imagini, costume, coregrafii și mai ales muzică.
BUN MRM 15 noiembrie landscape jpg
image png
Nu aștepta prea mult de la sfîrșitul lumii
Nu aștepta prea mult de la sfîrșitul lumii este un road-movie în care Angela (Ilinca Manolache) traversează un București aglomerat și ostil.
1019 16 coperta muscatura de mar jpg
p 17 2 jpg
Spiritism viral
Talk to Me e un horror concis și combativ, care lucrează cu filonul cel mai fertil al genului: o exorcizare a demonilor și spaimelor din mentalul colectiv al actualității.

Adevarul.ro

image
Dezvăluiri. Liderul Hamas i-a vizitat pe ostatici într-un tunel din Gaza
Liderul mișcării islamiste palestiniene Hamas, Yahya Sinwar, i-a vizitat pe israelienii răpiți și duși într-un tunel din Gaza, dezvăluie un ostatic eliberat în weekendul trecut.
image
Doi români care au comis o crimă în Franța au fost arestați 20 de ani mai târziu. Cum au reușit să se ascundă două decenii
Polițiștii din Barcelona, Spania, au arestat doi români după 20 de ani de căutări. Aceștia au ucis un tânăr în 2003, în Franța și de atunci se ascundeau în Catalonia.
image
Fenomen bizar și rar pe litoralul românesc: Marea Neagră s-a retras zeci de metri spre larg
După ultima furtună de cod roșu, de la sfârșitul săptămânii trecute, cu valuri de 10 metri, linia apei s-a retras, în unele zone, dincolo de digul de protecție al plajei din stațiunea Mamaia.

HIstoria.ro

image
Unirea Bucovinei „în vechile ei hotare” cu România
Dezmembrarea Austro-Ungariei a permis și românilor din Bucovina să dispună așa cum doresc de propria soartă.
image
Vizita lui Cuza la Istanbul, după Unirea din 24 ianuarie 1859: Turcii resping, jigniți, bacșișul!
După Unirea din 24 ianuarie 1859, un eveniment major pentru Domnia lui Cuza l-a constituit vizita domnitorului la Constantinopol.
image
Japonia oferă „despăgubire de consolare” femeilor folosite ca sclave sexuale în al Doilea Război Mondial
Un tribunal sud-coreean a ordonat Japoniei să despăgubească un grup de femei care au fost forțate să lucreze în bordelurile militare în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, relatează BBC.