„Li se fac regulat probleme profesorilor care îndrăznesc să vorbească în clasă despre Biblie“ – interviu cu François BOESPFLUG

Publicat în Dilema Veche nr. 833 din 6 - 12 februarie 2020
„Li se fac regulat probleme profesorilor care îndrăznesc să vorbească în clasă despre Biblie“ – interviu cu François BOESPFLUG jpeg

François Bœspflug, profesor emerit de istoria religiilor la Facultatea de Teologie din Strasbourg, eminent specialist în iconografie creștină și imagine religioasă, a vizitat Bucureștiul în primăvara anului trecut. Cu acest prilej, profesorul Bœspflug mi-a acordat un lung interviu din care redau aici un fragment. (Anca Manolescu)

Domnule profesor, interveniţi adesea în chestiuni religioase de actualitate. În volumul colectiv Lettres à Dieu, „scrisoarea” dumneavoastră menţionează actele brutale comise în numele lui Dumnezeu, intoleranţă, ucideri, persecuţii. Şi, în raport cu această utilizare a Lui, declaraţi pe bună dreptate că vă simţiţi „ateu”.

Dar îi vorbesc lui Dumnezeu. Mă adresez tocmai Lui.

Într-adevăr. Şi adăugaţi că El ar fi primul care să refuze asemenea acte, că El însuşi ar fi „ateu” în raport cu ele. Unii filozofi religioşi, Nikolai Berdiaev ori Simone Weil, de pildă, au vorbit despre un „ateism purificator”, care denunţă concepţia unui Dumnezeu caracterizat prin putere opresivă, prin categorii mundane. Părintele Scrima a ţinut în Liban, la Universitatea Saint-Joseph un curs privind „funcţia critică a credinţei”. Credeţi că modernitatea tîrzie poate încuraja, spiritual şi intelectual, un asemenea „ateism purificator” chiar mai mult decît epocile anterioare?

Aş spune că ambele, tradiţia şi modernitatea tîrzie, îşi au contribuţia lor la această atitudine critică. Dumnezeu cere întotdeauna de la credincios altceva decît o situare pasivă. Modernitatea tîrzie stimulează atitudinea lucidă, dar dezvoltă de asemenea în om o posibilitate a revoltei. Eu aflu atitudinea libertăţii critice şi credincioase – critică pentru că e credincioasă – la confluenţa între cele două surse: tradiţie creştină şi modernitate tîrzie. Dumnezeu ne eliberează şi asum postulatul că El merge pînă acolo încît iubeşte acea libertate a noastră de a lua distanţă pentru a reveni în mod liber la El. Fiindcă Dumnezeu crede în om şi în demnitatea lui, El nu poate iubi decît această capacitate proprie omului de a se îndrepta spre El numai din deplina lui voie. Iar deplina voie presupune distanţă.

Laicitatea însăşi, spunea undeva Părintele Scrima, poate fi privită ca o expresie a acestei libertăţi umane pe care Dumnezeu o respectă.

Tocmai. Iată de ce reunesc cele două curente. Fiindcă laicitatea poate fi socotită drept o atmosferă mai favorabilă libertăţii decît tradiţia înţeleasă în sens oprimant.

Încurajează Biserica Catolică, astăzi, libertatea credinciosului? Ce impresie aveţi în această privinţă?

Aş vorbi despre neliniştea surdă – şi nu sînt singurul care o resimt – în faţa unei lente mişcări de dezinteres pentru viaţa intelectuală, pentru exigenţa intelectuală, pentru munca intelectuală. Creşterea antiintelectualismului, chiar de la încheierea Concliului Vatican II, nu încetează să se accentueze, fenomen deja denunţat de altfel de către oameni care au o autoritate mult mai mare decît am eu, de pildă istoricul René Rémond. Care în două cărţi succesive a avertizat Biserica Franţei că riscă să provoace un soi de nepăsare faţă de angajarea intelectuală – bineînţeles în numele devotamentului, al atenţiei faţă de oamenii simpli, etc. Or astăzi, cu toate problemele migraţiei, acest argument a atins un soi de poziţie dominantă. Ceea ce face ca statutul intelectualilor în Biserică să fie, după părerea mea, foarte coborît în raport cu ceea ce era el odinioară. Iată, de pildă, cazul Părintelui Congar care nu îşi închipuia că va merge la Conciliul Vatican II în calitate de expert. Dar Conciliul nu se putea reuni în absenţa experţilor, iar Părintele Congar consulta el însuşi alţi experţi pentru anumite chetiuni precise. Era o colaborare vitală pentru viaţa Bisericii. Astăzi ai impresia că numeroşi responsabili ai Bisericii socotesc că, din momentul cînd sînt episcopi, posedă, prin funcţie, un har atotcuprinzător. Inclusiv capacitatea de a judeca valoarea artistică a unui crucifix alături de calitatea lui religioasă. Într-o carte care va apărea în curînd, îmi îngădui să spun că găsesc regretabil faptul că Papa îi consultă atît de puţin pe specialişti ai artei sacre care lucrează de mulţi ani în domeniu. Regretabil iarăşi că sînt atîţia episcopi şi arhiepiscopi care, atunci cînd e vorba de construirea unor noi biserici, se străduiesc să prindă din urmă, în proiectul lor, modernitatea cea mai recentă, ceea ce nu are nici o pertinenţă. Aceeaşi atitudine se vădeşte în multe domenii.

Mai e adevărat şi că, astăzi, Biserica favorizează asumarea de responsabilităţi din partea unor oameni care au o anumită suprafaţă politică, o capacitate de prezenţă. Intelectualii de meserie, cei care sînt cu adevărat ceasornicari ai gîndirii, ai expresiei sînt socotiţi nişte stînjenitori puşi mereu pe făcut critici. E preferabil să se scape de ei. Spun asta nu fiindcă sînt îngrijorat pentru mine, ci fiindcă sînt îngrijorat pentru Biserica mea.

Îmi îngădui să vă pun acum cîteva întrebări privind iconografia, domeniul dumneavoastră de specialitate. Cu prilejul scandalului în jurul caricaturilor lui Mahomed, aţi vorbit despre necesitatea unei culturi a imaginii religioase care să se adreseze nu numai credincioşilor, ci şi societăţii în ansamblul ei. Ce beneficiu ar aduce ea vieţii laolaltă?

Ceea ce e în joc aici e curiozitatea pentru celălalt. Dacă vreau să iau seama la celălalt, am nevoie să cunosc imaginile care îi exprimă credinţa şi imaginile care i-o revoltă, i-o rănesc. E o pagină din Charlie Hebdo care mi s-a părut insuportabilă şi, văzînd-o, am făcut imediat o postfaţă la a treia ediţie a cărţii mele Dieu et ses images. În acea pagină, Dumnezeu e figurat purtînd o carabină, cu sînge pe veşmînt, fugind, iar Charlie Hebdo zice: „Dumnezeu fuge de la locul faptei…“. Găsesc această imagine de o insolenţă, de o stupiditate nemaipomenite! Am spus-o public. Ei, de atunci, am avut dreptul pe web la ocări, la stîlpul infamiei…

Or, trebuie să trăim în bună înţelegere cu aproapele nostru, cunoscîndu-i imaginile, respectîndu-i concepţiile în privinţa lor. O carte precum Le droit au blasphème e o aberaţie în istoria civilizaţiilor. Pentru mine, care timp de douăzeci şi cinci de ani am predat istoria comparată a religiilor la Universitatea din Strasbourg, a publica o carte despre dreptul la blasfemie reprezintă un enorm nonsens. Ceea ce nu intră în contradicţie cu afirmaţia mea de adineauri privind dreptul de a te situa în distanţă faţă de Dumnezeu. Nu. Una este să-l injuriezi pe Dumnezeu prezent în alte conştiinţe şi cu totul altceva este să iei o distanţă, în propria conştiinţă, faţă de Dumnezeu.

Aţi vorbit chiar despre o „etică socială a imaginii“ care ar fi, neîndoielnic, foarte utilă. Dar cum ar putea fi ea realizată?

Am făcut anumite propuneri ierarhiei Bisericii, ca şi puterii politice. Trebuie să ţinem seama că trăim într-o societate a Internetului unde orice imagine poate atinge un nivel de  difuzare/receptare uriaş. S-ar putea crea Observatoare interreligioase ori interetnice ale problemei imaginii. Mi se pare că e urgent să se creeze un Observator care să emită, cu autoritate, declaraţii interconfesionale privind anumite imagini aflate în circulaţie. Care, în primul rînd, să le stocheze, să le analizeze, să le judece etc. Atîta vreme cît o asemenea instanţă nu va fi considerată o necesitate a vieţii sociale, mă tem că producţia de imagini va merge în toate direcţiile şi că vom asista la excese periculoase, nocive în acest domeniu.

Cum se poate institui o autoritate destul de larg recunoscută pentru a prezida disciplina imaginii? Societăţii occidentale nu îi mai e familiară cultura religioasă, creştină. Într-un interviu cu Părintele Claude Geffré privind proiectul de a introduce studiul religiosului în şcolile franceze, el spunea că prima problemă e lipsa profesorilor capabili să predea o asemenea materie.

Situaţia e mult mai gravă. Acum, într-o Franţă maladiv obsedată de laicitate, e aproape imposibil să se vorbească în şcoli despre Dumnezeu, despre Biblie, despre faptele creştine ale culturii sau ale istoriei europene. Li se fac regulat probleme profesorilor care îndrăznesc să vorbească în clasă despre Biblie. Ceea ce e aberant. Franţa e bolnavă de laicitatea ei: o spun cu gravitate. Una este să îndepărtezi crucifixul din Primării şi din sălile de judecată. Cu totul altceva este să interzici cadrelor didactice să vorbească despre un monument al culturii şi al istoriei lumii noastre. Ar trebui atunci să fie epurate şi muzeele. Optzeci la sută din substanţa lor se referă la creştinism.

Copiii, tinerii nu mai înţeleg aceste referinţe culturale care îi înconjoară, care au făcut civilizaţia europeană.

Ceea ce, de asemenea, mă nelinişteşte mult. Mă neliniştesc nu numai „vestele galbene“, ci şi raportul pe care Franţa îl are astăzi cu moştenirea ei religioasă.

Preşedintele Macron vorbeşte totuşi despre un nou tip de relaţii între stat şi Biserică, alături de instituţii ale celorlalte religii. Există, se spune, semne ale unei „laicităţi ospitaliere“ faţă de religie.

Să vă audă Dumnezeu! Să dea Dumnezeu! Nu. Cred totuşi că situaţia e gravă. O dezbatere declanşată de Macron poate să afle ceva ecou în elita politică, la unii miniştri, la unii guvernanţi. Dar, în baza şcolară, în procesul transmiterii şcolare din Franţa, nu există sensibilitate pentru această temă. 

Referitor la extremismul islamist, spuneaţi că teroriştii ignoră un element esenţial al credinţei lor, anume că imaginea lui Dumnezeu se află în fiecare fiinţă umană şi că, ucigînd, ei atacă însăşi această imagine. Şi ei sînt, aşadar, străini de cultura imaginii religioase. Şi ei au nevoie de instruire în domeniu.

Da, cred în mod foarte serios că elemente de cultura imaginii ar trebui predate în şcoli. Şi nu numai ca materie prezentă într-un anumit an de studiu. Elevii ar trebui învăţaţi mereu cum se citeşte o imagine, cum vorbeşte o imagine. Oamenii în general ar trebui să înveţe să privească, să identifice motivele, temele, să înţeleagă ceea ce se află acolo şi abia apoi să-şi exprime atitudinea faţă de imaginea religioasă. E o deprindere pe care viaţa socială, viaţa intelectuală şi chiar viaţa politică o cer. A existat o vreme cînd formarea şcolară din Franţa cuprindea cursuri de iniţiere în muzică. Ceea ce mi se pare foarte pertinent. E important ca oamenii să ştie ce este un recviem, ce este o corală. Iată ceva care este de asemenea pe cale de dispariţie. Dar, într-un fel, cultura, educaţia privind imaginea mi se par mai urgent necesare acum decît educaţia muzicală, ţinînd seama de rolul pe care îl are imaginea în viaţa socială.

Adaug că în Facultăţile de Teologie din Franţa absenţa de instruire în arta religioasă este dezastruoasă. Eram unul dintre foarte puţinii care predau un curs de artă religioasă, anume la Facultatea de Teologie din Toulouse. Îndată după plecarea mea, cursul a fost suprimat. În cele şapte Institute Catolice din Franţa nu există, după cunoştinţa mea, nici un curs statutar de teologie a imaginii. La Institutul Catolic din Paris există un Institut cumva „lateral“ care se ocupă de cultura imaginii, dar frecventarea lui nu e obligatorie. Poţi fi licenţiat în teologie al Institutului Catolic din Paris fără să fi urmat, după părerea mea, nici cel mai frugal curs de artă religioasă. Aşa că atunci cînd credincioşii îşi vor întreba preotul asupra unui tablou religios sau atunci cînd parohia va dori să recurgă la activitatea unui artist, pe ce criterii vor fi judecate lucrurile? Vor fi judecate, după cîte ştiu, după capriciile prelaţilor sau ale preoţilor. Iată, de pildă, cazul cardinalului Danneels, recent decedat, care a fost primatul Bisericii Belgiei. El a avut iniţiative foarte interesante, fie şi numai pentru că a cumpărat lucrări ale lui Arcabas, un pictor pe care îl apreciez mult. A achiziţionat un întreg ciclu al copilăriei lui Christos, douăzeci şi unu de tablouri cu care a decorat palatul episcopal din Malines. Pe lîngă asta şi-a alcătuit o colecţie personală al cărei catalog mi l-a trimis. Cum să spun? Colecţia dovedeşte că, pur şi simplu, acest arhiepiscop amestecă grîul şi paiele. E acolo un talmeş-balmeş, semn de prea puţină înţelegere, după părerea mea. Iată, de asemenea, cazul cardinalului Barbarin, care se confruntă astăzi cu altfel de dificultăţi. A făcut cam acelaşi lucru: a prefaţat un volum foarte eclectic de creaţii artistice unde găseşti şi bune, şi rele. Cum de se socoteşte el competent în acest domeniu? Iată ceea ce mă uimeşte! Există oameni ca mine, există un număr de specialişti în Franţa care i-ar putea sfătui. Or, prelaţii şi preoţii nu fac niciodată apel la aceşti specialişti. E ceva care mă intrigă. Am primit premiul celei mai bune teze de doctorat la Institutul Catolic din Paris, iar această teză avea ca temă „Dumnezeu în artă“. Apoi am predat trei ani în cadrul învăţămîntului pentru doctorat, pînă în 1987. Dar din 1987 n-am fost niciodată consultat nici de Institutul Catolic din Paris, nici de vreunul dintre Comitetele regionale de artă sacră, constituite în dieceze la cererea Bisericii tocmai pentru a orienta toate deciziile în materie de imagine religioasă.

În pofida misiunii lor precise, aceste Comitete nu îi consultă pe specialişti?

Ei bine, nu o fac. E uimitor. Nu e vorba că mi-aş căuta de lucru. Sînt întru totul mulţumit şi ocupat cu activitatea mea de cercetare. Dar mă intrigă această atitudine, fiindcă sînt cineva doritor să sfătuiască, am reacţii prompte, răspund imediat. […] Mi-aş fi dorit să dau mai mult din timpul meu ca să-i sfătuiesc pe responsabilii religioşi în materie de artă creştină, de artă sacră actuală.

a consemnat Anca MANOLESCU

Foto: wikimedia commons

p 23 1 jpg
Duce mort pe viu
Mi-am recitat singur prin casă patru balade principale și concluzia a fost mereu aceeași: „vocea” nu este a unui autor, ci a unei autoare.
How to lose weight II JPG
MV5BNjE3ODc3NTk0N15BMl5BanBnXkFtZTgwNzkwNjM3MDE@  V1  jpg
Absent în propria existență
Aceste cuvinte sînt o reflexie a unei singurătăți existențiale, în care nu există un martor al existenței proprii.
index jpeg 6 webp
Idealuri
O dată la patru ani fraierii îşi exercită dreptul la vot şi tocmai pentru că sînt fraieri, înlăturîndu-i pe corupţii de azi, ar putea vota pentru corupţii de mîine.
p 23 jpg
Nume (ne)potrivite
Nu numai vorbirea, ci limba, în general, cu tot ce e în ea, poate fi reprezentată metaforic ca o scară aruncată între cei doi poli, pe care omenirea orbecăie.
996 21 Peter Derer jpg
Portrete dintr-o altă Românie: in memoriam arh. Peter Derer
Ce au făcut cei care i-au auzit părerea, întotdeauna competentă și moderată, cu aceasta, îi caracterizează pe dînșii.
IMG 20230510 152449 jpg
Expozițiile Timișoarei, Capitală Europeană a Culturii Partea I: Patru artiști din diaspora readuși acasă
E oare acest univers, erodat de industrializare, globalizare și consumerism, pierdut pentru totdeauna?
index jpeg 5 webp
Jocurile sociale ale neamului
În prezent, asumarea riscului a devenit o coordonată majoră a existenţei noastre sociale.
p 23 Nadar , Autoportret WC jpg
Undița și ochiul
Oricine poate fi fotograf.
index jpeg 5 webp
Cele mai temute boli din lume
E adevărat că nu ați lucra cu o persoană cu afecțiuni psihice?
p 23 WC jpg
Creierul literat
Chiar noi ne facem creierul atît de prost, nu tehnologia. Puțin îi cerem, puțin ne dă.
Zigu Ornea jpg
Nonconformisme celebre
Nonconformismul şi chiar insurgenţa sfidătoare au guvernat şi atitudinile Junimii, în primii ani de la fondare.
993 22 Casa cu lei   Cotroceni jpg
Case cu lei
Leul înseamnă astfel nu doar orgoliu, ci și devotament, forța feroce care se trezește în cel nevoit să-i apere pe ai săi.
p 18 jpg
Inventyvytate*
La volan, unul din răsfăţaţii spectacolelor de cabaret, D.S., zis Tigaie, care şi-a abreviat numele, TYG, pentru că aşa e în „show-business”. Avem, deci, viitor.
Gurdon John in lab 854x1024 854x800 jpg
John Gurdon și broasca africană
Descoperirea lui Gurdon a schimbat abordarea și în medicina regenerativă.
p 22 jpg
De ce învățăm?
Florian Coulmas observă, în Writing Systems, că omenirea se mișcă în direcția unei lumi moderne complet alfabetizate, în care analfabetismul este un stigmat care te exclude fără milă din viața socială.
p 18 YouTube jpg
Cine înjură?
Este oare înjurătura semnul unei laşităţi?
p 22 WC jpg
Războiul inteligenței artificiale: oamenii îi vor înlătura pe oameni
Acum cîteva săptămîni, am propus unor juriști integrarea ChatGBT în activitatea de consultanță intra-organizațională.
988 21 Cutitaru jpg
Cu creionul, pe hîrtie...
Indiferent de natura și scopul ei, scriitura se bazează în mod egal pe resursele lingvistice și cognitive generale ale creatorului.
p 23 WC jpg
Despre muzică și memorie
Atunci cînd totul va fi aseptic precum în filmul utopic The Lobster (cu personajul principal interpretat de dublinezul Colin Farrell)?
640px Sichuan earthquake building collasped  JPG
Cutremur - cimitirul politicii
Domnul cu mila, pînă cînd politicienii români vor înțelege că politica înseamnă a face! Altfel, se ajunge la țipătul disperat: „Nu de stare de urgență avem nevoie, ci de un stat”.
p 22 jpg
Cînd scrisul e bolnav
Psihologii, psihiatrii și neuro-psihiatrii sînt tot mai interesați de ceea ce poate scrisul de mînă să dezvăluie despre starea de boală sau anormalitate.
1 Casa Aureliei Cionca jpg
Ritmuri ale locuirii.
Case de muzicieni din București
Memoria orașului se reîncarcă astfel cu noi povești vechi care așteptau de multă vreme să fie descoperite.
p 23 jos Matthew McConaughey in True Detective jpg
Cioran în cultura pop și a cavernelor
Cioran, care a zis în repetate rînduri că și-ar fi dorit „să fie contemporanul nimănui”, ar fi surprins să afle că a devenit între timp contemporanul tuturor.

Adevarul.ro

image
„Secretul japonez pentru o viață lungă și fericită“. Cei mai longevivi oameni au aceste două trăsături de personalitate
Cei mai mulți centenari au trăsături de personalitate similare, care contribuie la creșterea duratei de viață, potrivit unui studiu.
image
Halep, prima veste bună după o lungă perioadă: Situația paradoxală cu care se confruntă
Constănțeanca de 31 de ani traversează un sezon trist, per ansamblu.
image
Angajată băgată în comă de patron. Bărbatul a fost arestat. „Ce, vrei să demisionezi?“
Femeia a fost sechestrată și lovită cu un topor în momentul în care a mers la firmă să-și depună demisia. Angajata a ajuns la spital în comă de gradul unu. Soțul acesteia a sunat imediat la 112.

HIstoria.ro

image
Cine au fost cele trei soții ale lui Ștefan cel Mare? Familia și copiii domnului Moldovei
Ștefan cel Mare al Moldovei a fost căsătorit de trei ori, de fiecare dată luându-și de soţie o reprezentantă a unei mari familii aristocrate, de confesiune ortodoxă. Mai întâi, Ștefan s-a căsătorit, în vara anului 1463, într-un context în care plănuia organizarea unei cruciade ortodoxe împotriva Imperiului Otoman, cu Evdochia, care descindea după tată din neamul marilor duci ai Lituaniei. Tatăl ei, Alexandru al Kievului, era văr primar cu Cazimir al IV- lea, regele Poloniei și marele duce al Lit
image
Drumul României către Tratatul de la Trianon
Nimeni nu s-ar fi putut gândi la începutul anului 1918 la o schimbare totală în doar câteva luni a condițiilor dramatice în care se găsea România.
image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.