„Mersul pe sîrmă”

Publicat în Dilema Veche nr. 992 din 13 aprilie – 19 aprilie 2023
image

Că Junimea era o societate veselă şi petrecăreaţă ştiam dinainte, însă cartea lui Răzvan Voncu, O istorie literară a vinului în România (Curtea Veche, 2013), înmulţeşte şi diversifică argumentele în favoarea acestei teze. Ba mai mult, demistifică şi deconstruieşte prejudecăţi, precum aceea a preferinţei explicite a lui Caragiale şi a personajelor sale (strict) pentru bere. Starea de ebrietate se hrăneşte adesea din „surse” dintre cele mai diverse. Celebrul Cetăţean turmentat descrie atît culisele chefului cu Caţavencu, în urma căruia i se va subtiliza scrisorica de amor, dar şi o posibilă hartă a drumului către extazul bahic, în care ţuica, vinul şi berea reprezintă staţii obligatorii: „Ba că dă-mi-o, ba că nu ţi-o dau, din vorbă-n vorbă, tura-vura, ne-am abătut pe la o ţuică... una-două-trei... pe urmă dă-i cu bere, dă-i cu vin, dă-i cu vin, dă-i cu bere... A făcut cinste d. Nae... l-am băut... oo! l-am băut!”. Deşi Cetăţeanul e un vicios cu intenţii cinstite, diferenţiindu-se de turmentaţia morală specifică altor personaje, de regulă cu intenţii ascunse, nu se lasă ocolit de prostia fudulă, de mîndria de a-l fi băut pe Caţavencu. Chiar dacă face (prea) multe concesii unei viziuni infernale asupra lumii lui Caragiale, criticul V. Fanache vine aici cu încă o explicaţie, de sorginte cognitivistă: personajul bea pentru a dobîndi curajul de a a călca în locuri nepermise şi de a rosti vorbe îndrăzneţe, de a se ipostazia într-o persoană însemnată, onorabilă. Astfel, „postura de turmentat îi permite gestul cutezător şi filosofarea utopică, îl fereşte de eventualele sancţiuni contravenţionale. (...) Beţivul pare a fi protejat de propriul său viciu, ca şi cum ar purta o mască inofensivă” (V. Fanache, Caragiale, ed. a IV-a, Dacia, 2011). Dacă tandemul euforic Caţavencu – Cetăţeanul turmentat se va reface în finalul Scrisorii pierdute, cînd Ghiţă Pristanda opreşte muzica şi cînd „se împart pahare de şampanie fruntaşilor”, în D’ale carnavalului Catindatul completează lista licorilor euforice şi terapeutice bînd rom, spre a-i trece durerea de măsele, în urma sfatului primit de la un funcţionar de la percepţie: „Vrei să-ţi treacă? Mănîncă, bea, fă petreceri şi magnetizează-te, dar magnetizează-te straşnic cu jamaică...”. Păcat că muzica reggae va apărea peste abia un secol.  

În Craii de Curtea-Veche, logodna spiritului oriental cu decadentismul occidental, la întretăierea dintre două secole, este consfinţită inclusiv prin combinaţia dintre ţuică şi şampanie, într-o atmosferă „bacoviană” şi catalizatoare a consumului de esenţe tari: „Deşi nu plouase, tot era ud; jgheaburile plîngeau, ramurile copacilor desfrunziţi picurau, pe tulpine şi grilaje se prelingeau, ca o sudoare rece, stropi groşi. Ăsta e timpul care îndeamnă cel mai mult la băutură; rarii trecători ce se prefirau prin ceaţă erau mai toţi afumaţi. Un lungan, coborînd prispa unei cîrciumi, căzu grămadă şi nu se mai sculă. Pantazi porunci încă un rînd de ţuici”. Mai apoi, „ca să împece lucrurile, porunci să se destupe şampania ce, după datina meselor noastre, se sluji în pahare mari”. Într-un eseu despre povestea Crailor, Nichita Danilov notează foarte inspirat şi poetic că aceasta ar avea „consistenţa unui lichior greu, dulce amărui, revărsat pe masă”. Dincolo de acest veritabil „manual românesc al decadentismului”, cum numeşte Angelo Mitchievici capodopera lui Mateiu Caragiale, desprindem şi silueta amintitului Bacovia, proletar şi livresc, ca în poemul Sonet: „Ca Edgar Poe mă reîntorc spre casă, / Ori ca Verlaine topit de băutură – / Şi-n noaptea asta de nimic nu-mi pasă”. De altfel, poate că nu ar fi rău să reamintim aici că însuşi pseudonimul său literar marele poet şi l-a luat nu doar în relaţie cu Bacăul natal, ci, precum se destăinuie într-un interviu din 1943: „Bacovia mai însemnează şi altceva. Prescurtînd pe Bacchus în Baco, şi adăugîndu-i apoi cuvîntul latin via – calea, adică, ajungi să vezi că Bacovia înfăţişează pur şi simplu Calea lui Bacchus. Pe calea aceasta am mers eu într-adevăr de foarte multe ori”. 

Odată cu era postbelică, aşa cum observă şi Răzvan Voncu, pe măsură ce înfăptuirile „măreţe” ale regimului comunist sînt exaltate cu ipocrizie, exasperarea cetăţeanului de rînd creşte şi ea, luînd adesea formele denaturate ale alcoolismului. Scene precum acelea create de Marin Preda în Marele singuratic (1972) sînt extrem de relevante pentru ebrietatea privită prin lentilele neorealismului: „Presupunerea lui Niculae nu se adeverea: băuseră un număr de sticle, dar nu deveniseră mai comunicativi. (...) Sub efectul vinului, cel care pronunţase aceste cuvinte se făcuse roşu la faţă şi o irepresibilă veselie, pînă atunci secretă, începu să-i strălucească în priviri, în timp ce strivea ţigare de la ţigare. Starea lui se deosebea de a scriitorului vesel prin ironia intensă a luminilor ochilor, în timp ce pe chipul aceluia veselia era ca o spumă a vitalităţii sale debordante colorată de intense străluciri de cinism turbure în priviri...”. Excesul şi alterarea pîndesc la colţ, consfinţind înecarea subiectului în gesturi violente ori cufundarea în fantasma compensativă: „Veselul îi cîrpi una după ceafă. E furios, şopti Niculae. (...) Alături de el era unul care era atît de fericit că are ce bea, încît făcea cu sticlele şi cu paharele un fel de prestidigitaţie, tot timpul turna şi le turna şi celorlalţi vin, apă, sifon, în pahare, şi din pahare în el, şi pe urmă iar din sticlă celorlalţi şi lui iar între două picături...”. 

Păşind printre formele literaturii contemporane, antologicele poeme adunate de Ion Mureşan în Cartea Alcool surprind, în cele din urmă, o re-spiritualizare a stării bahice, în sensul în care spaţiul cîrciumii devine refugiu şi regăsire, deşi tîrzii, ale unui reflex epifanic: „ferestrele cîrciumii sclipeau în soare, / roşii ca ardeii iuţi puşi la uscat pe sfoară. / Cu adevărat nu mai era nimic de aşteptat. / Cu adevărat nu mai era nimic de făcut. / Şi, deodată, lucrurile mi-au devenit limpezi, / ca atunci cînd scrii o poezie după ce ai plîns / vreme îndelungată, / şi nu mai vrei să înţelegi nimic”. Deşi remuşcările persistă („Îmi vine să vomit de milă, îmi vine să vomit de tristeţe”), ele nu suspendă speranţa origeniană, pînă în ultima secundă, în graţia/graţierea divină, ca în poemul eschatologic cu care se încheie volumul: „Aceasta e Ziua celei de a doua veniri. / Şi deodată, pleosc, / întunericul scuipă un înger, / un înger mic, mic, / un înger sfrijit, / un înger diabetic, / un înger albinos, / ultimul îngeraş recuperator. / Care mă înhaţă de o ureche / şi mă duce în lumină şi eu plîng / şi plîng prin aer / cu urechea între degetele îngeraşului, / plîng, / că întunericul rămîne singur”. Graţia divină este ipostaziată prin apariţia unui cocostîrc uriaş „ce calcă de pe-un acoperiş de cîrciumă pe altul”, căci Dumnezeu, „în marea Lui bunătate”, le oferă bieţilor alcoolici numeroase binecuvîntări. Prin urmare, neo-spovedania fiului risipitor se deschide printr-o răstălmăcire, printr-o deturnare încuviinţată de aceleaşi foruri divine: preceptul conform căruia totul a fost spus (ori scris) deja, redescoperit cîndva şi de către moraliştii francezi, se transformă semnificativ aici în „Totul a fost băut”. Resursele acestei relaţii insolite dintre ebrietate şi graţia divină şi, implicit, cordialitatea ori afecţiunea cu care sînt priviţi inşii refugiaţi în alcool pot fi detectate atît la Bacovia („al beţiei mister”), cît mai ales la Arghezi („Domnul, Dumnezeul meu / Mi-a umplut două pahare / Din cerescul lui rachiu / Scos din lună cu burghiu. / Şi-n fiecare pahar / A lăsat şi-un drob de har. / Amîndouă-s ale tale, / Zise Domnul, ia-le, bea-le”).  

Cazul lui Ion Mureşan reactualizează, totodată, situaţia unei intregi boeme literare specifice anilor relativei liberalizări a comunismului românesc. Numele unor poeţi precum Nicolae Labiş, Nichita Stănescu sau D. Stelaru pot fi uşor invocate pe acest fir. Pe primii doi îi evocă şi îi re-construiesc ficţional Cosmin Perţa şi Bogdan Creţu în recentele „biografii romanţate” apărute la Editura Polirom: Labiş. Jurnalul pierdut, respectiv Nichita. Poetul ca şi soldatul, unde primele pagini se constituie, memorabil, într-o veritabilă fenomenologie a mahmurelii. Pe al treilea îl evocă, între mulţi alţii, Crohmălniceanu în ale sale Amintiri deghizate, respectiv Petre Stoica în Amintirile unui fost corector, unde „îngerul vagabond” îşi vizitează mai tinerii fani într-o cămăruţă mizeră, de boemă studenţească, dar aureolată ca o cameră de refugiu şi de dezbateri intelectuale, ca o vizuină luminată. Pe cît de liniştit se comportă în zilele fără excese, pe atît de violent izbucneşte în momentele de delir, cînd se reactivau înăuntrul său mituri ale primejdiei şi gesturi paranoice: „Vorbele-i mînioase, împletite din gîlci şi buruieni otrăvitoare, nu cruţau pe nimeni – duşmanul principal îi rămînea însă francmasoneria mondială, o adevărată cutie a Pandorei din care, zicea el, s-ar revărsa toate relele lumii. În anumite momente afişa un optimism delirant. (...) Intraseră pe uşă în patru labe, cu cîte-o lămîie prinsă în dinţi. Stelaru era pus pe distrugeri totale. Cu bisturiul, instrumentul de care nu se despărţea niciodată, se repezise să-mi sfîşie plapuma. Implorări, proteste. Se lăsa greu înduplecat: «Plapumă, he! ca burghezii. Ce, tu eşti poet sau burghez? Ruşine. Dar acum?! Ce dracu, lasă-mă să-ţi sfîrtec plapuma, te rog!»”. Acel te rog pune pe gînduri şi trimite, cred, înspre teza Laurei Pavel despre aşa-zisele moduri de a fi între autobiografic şi ficţional, în sensul în care protagoniştii vieţii boeme împărtăşesc „o condiţie histrionică de graniţă”, ilustrînd un caz aparte de ficţionalizare pe care cercetătoarea o numeşte, pe urmele lui Bruno Latour, co-ficţionare, marcînd modul în care „personaje şi situaţii ficţionale, pe de o parte, şi scriitori, artişti, cititori, pe de altă parte, îşi împrumută unii altora modurile de existenţă, manierele de a fi” (v. Laura Pavel, Personaje ale teoriei, fiinţe ale ficţiunii, Institutul European, 2021). 

Literatura extrem-contemporană este, cred, un teritoriu fertil continuării acestei investigaţii eseistice. Din raţiuni de spaţiu, nu am cum să insist aici, dar proze precum Dansul cîinilor de Mariana Bojan (2003), Terasa Fericirii de Lavinia Bălulescu (2018), ori romane precum Omar şi diavolii de Dan Ciupureanu (2017), Fîşii de ruşine de Cristian Fulaş (2018) sau Soldaţii: poveste din Ferentari de Adrian Schiop sînt deosebit de ofertante în cartografierea postcomunistă a stărilor bahice şi a implicaţiilor sociale, cotidiene, mentalitare sau ontologice pe care le dezvoltă. 

Adrian Mureşan este critic literar, profesor la Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca. Cea mai recentă carte: Vîrstele subversiunii. N. Steinhardt şi deconstrucţia utopiilor, Editura OMG, 2020.

index jpeg 2 webp
Pantofii lui Van Gogh
Este înțelegerea pașnică, în febrila încrîncenare de a nu mai vrea să înțelegi nimic.
p 10 jpg
Boema ca o operă
În opera lui Puccini, marile încercări ale vieții (iubirea și moartea, boala, prietenia) sînt livrate în forma lor epurată, căci personajele le trăiesc boem.
p 11 desen de J  J  Grandville jpg
Paris, ultimii boemi
Cum recunoști azi un boem, la Paris?
image png
În stație la Boema
Pentru Ozun, „stația” boemei trece, așadar, fără să lase urme nici măcar în amintire.
image png
Îndreptar boem
Să reținem amprenta lăsată de acești grozavi pictori asupra istoriei artei, asupra dumneavoastră, asupra mea.
p 13 jpg
Trei roluri ale boemei în cultura română
Fără îndoială, boema e una dintre puterile literaturii și artei asupra societății.
p 14 jpg
Boemul, un desuet?
De aceea, viața boemă a fost și fericit asociată cu aristocrația interioară și eleganța profunzimii.
Comunismul se aplică din nou jpeg
Începe vara
Tranziția pe care o aduce toamna poate fi de multe ori delicată, ca o dulce amînare.
11642099644 1a9d5559e6 o jpg
A treia fiică a anului
Toamna întind mîna după paharul de vin și fotografii vechi, mă duc la tîrgul de cărți, ascult teatru radiofonic.
Chisinau Center4 jpg
Toamna-Toamnelor
Pentru mine, Chişinăul devenise, încet, un oraș galben, despre care îmi plăcea să spun că găzduiește Toamna-Toamnelor.
p 11 sus Sonata de toamna jpg
Lasă-mi toamna
În „Sonata de toamnă” (1978), Ingmar Bergman dedică acest anotimp transpunerii unei întîlniri dintre o mamă și o fiică înstrăinate.
31524231041 19fca33e3b o jpg
Viața începe cînd cade prima frunză
Și-acum, la 33 de ani, îmi cumpăr haine noi odată cu fiecare început de toamnă, de parcă m-aș pregăti iar pentru școală.
p 12 sus WC jpg
Delta
Septembrie era pentru noi și luna marii traversări a lacului Razelm.
51604890122 85f6db3777 k jpg
Toamna vrajbei noastre
„Nu «Rarul umple carul», ci «Desul umple carul»!“
3035384225 17c8a2043e k jpg
Toamna între maşini paralele
Ne mai amintim cum arăta o toamnă în București în urmă cu 17 ani?
p 14 WC jpg
p 23 WC jpg
Make tea, not war
Ori de cîte ori englezii nu se simt în largul lor într-o situație (adică aproape tot timpul), pun de ceai.
image png
SF-ul din viețile noastre
Dosarul de acum e o revizitare a unor epoci dispărute.
p 10 la Babeti WC jpg
Cine te face voinic?
Iar azi – numai săpunuri bio, zero clăbuc, sau geluri antibacteriene, zero miros.
image png
Sînt atît de bătrîn, că
Sînt atît de bătrîn, că în copilăria mea dudele se mîncau de pe jos, din praf.
image png
În tranziţie
O zi şi o noapte a durat, cred, aşteptarea pe trotuarul primului McDonald’s, pentru un burger gratuit.
p 11 la Rugina jpg
Avem casete cu „Casablanca“
Fell in love with you watching Casablanca.
p 12 la Mihalache jpg
Unde ești?
„Și după aia pot să plec?” „În nici un caz!” „Nu mai înțeleg nimic!”, se bosumflă. Nu știu dacă e ceva de înțeles, m-am gîndit, dar nu i-am mai spus.
image png
Cu o bursă de studii la Berlin
Mă întreb cum s-ar mai putea realiza astăzi experiența unei călătorii în care totul nu e planificat dinainte pe Internet

Adevarul.ro

image
Caz șocant în Olt. Un bărbat a fost decapitat, iar capul i-a fost aruncat la WC
Un caz șocant de crimă s-a produs miercuri, 6 decembrie 2023, în jurul orei 14,30, în localitatea Slătioara din județul Olt. Un bărbat a fost decapitat de un altul.
image
Manele cu conotații sexuale, la balurile de boboci din Craiova. "Au ajuns să le arate pe scenă și cum se face" VIDEO
Un liceu renumit din Craiova este arătat cu degetul după ce în spațiul public au apărut imagini de la petrecerea elevilor de clasa a IX-a. Artistul Luis Gabriel, anunțat pe afișul evenimentului drept "special guest". este acuzat că a cântat în fața minorilor melodii obscene.
image
Scandal în Italia: Bijutier condamnat la 17 ani de închisoare pentru uciderea a doi hoți care i-au legat fiica și i-au jefuit magazinul VIDEO
Un bijutier din Italia a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru că a împușcat mortal doi hoți care i-au jefuit magazinul și i-au legat fiica. Sentința a declanșat o dezbatere aprinsă privind limitele autoapărării în Italia.

HIstoria.ro

image
Zguduitoarea dramă amoroasă din Brăila, care a captivat presa interbelică
În anii 1923-1924, numita Anny Bally din Brăila, „de o frumuseţe rară“, a încercat să se sinucidă din dragoste. În 8 noiembrie 1924, tot din amor, şi-a împuşcat iubitul, după care s-a împuşcat şi ea.
image
Importanța stației NKVD de la Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
În 1941, stația NKVD de la Londra era cea mai productivă din lume, comunicând Moscovei 7.867 de documente diplomatice și politice, 715 documente pe probleme militare, 127 referitoare la aspecte economice și 51 legate de activități sau operațiuni ale serviciilor de informații.
image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.