Eul adevărat, eul autentic, eul perfect, eul dizolvat

Publicat în Dilema Veche nr. 998 din 25 mai – 31 mai 2023
© wikimedia commons
© wikimedia commons

Aspirația spre autenticitate, înțeleasă ca preocupare pentru revelarea eului profund, este o invenție modernă. Căutarea sinelui poate părea un avatar contemporan al imperativului înscris pe frontonul templului din Delphi: „Cunoaște-te pe tine însuți!”. Acest îndemn permite însă multiple lecturi.

Pentru antici, „Află cine ești!” echivala cu „Află care este locul tău în lume!”, găsește care trebuie să fie rolul tău în rînduiala cosmică, încearcă să-ți afli însușirile prin care intri în armonie cu mersul lumii, calibrează-ți aspirațiile în funcție de înzestrările pe care le ai, totul subordonat bunei integrări în rosturile comunității din care faci parte. 

Multă vreme, accentul era pus pe valorile de grup, istoricii considerînd că a fost nevoie de un lung proces de emancipare, de fapt chiar de instituire a valorilor strict individuale. În Evul Mediu primează identitatea colectivă, cea conferită de rang, clasă socială, familia extinsă, ocupație, breaslă, religie, contează relevanța socială a eului exterior, validat de îndeplinirea îndatoririlor publice. Nu era încă „inventată” viața privată, lumea interioară, deci nici eul profund, eul interior nu avea contur. Momentul separării psihologice de comunitate nu sosise încă. 

Eul profund intra doar în preocupările vieții monahale legate de suflet, dar nu interesa din perspectiva explorării diversității individuale. În viziunea creștină, sondarea sinelui urmărea descoperirea „omului interior” conceput ca imago Dei, ca imagine a lui Dumnezeu. Introspecția nu căuta particularitățile individuale, ci asemănarea, sperînd fuzionarea cu modelul divin. Ilustrativă în acest sens este inscripția de deasupra portalului bisericii Sant’Angelo din Formis (secolul al XI-lea): „Cînd te vei fi cunoscut pe tine însuți, vei dobîndi cerul!”. Sfînta Hildegard von Bingen (1098-1172) avertizează asupra importanței identificării cu Creatorul: „Domnul nu iubește persoana, ci făpturile care poartă pecetea Lui”.

Antropologul francez Louis Dumont semnala paradoxul că tocmai omul cel mai dezinteresat de lume – pustnicul creștin –a întruchipat prima manifestare a individualismului, prin individualism înțelegînd trăsătura definitorie a modernității. Calitatea de individ a omului va deveni valoarea cardinală a lumii moderne, secularizate, începînd cu Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului din 1789. Umanismul și tendința antropocentrică a Renașterii doar prefigurează individualismul.

Un fragment dintr-o replică shakespeariană – sfatul dat de Polonius fiului său Laertes: „Iar mai presus de orice: nu te minţi pe tine însuţi” – este larg folosit ca motto al diverselor discursuri care glorifică autenticitatea, înțeleasă ca fidelitate față de sine, rezultată din suprapunerea eului profund cu eul social de suprafață.

Literatura actuală self-help prezintă această sinceritate față de sine ca o valoare în sine, folosul fiind de ordin personal. În piesa shakespeariană, această formă de autenticitate dată de coincidența dintre esență și aparență, de coerența dintre acțiunile vizibile și sentimentele adînci față de manifestările exterioare – deci evitarea autoamăgirii și a falsității – îi este recomandată lui Laertes doar ca mijloc, scopul fiind acela de a se purta cinstit față de ceilalți, de a nu-i înșela.

Următoarele două versuri, trecute sub tăcere în „manualele” de autenticitate, conțin miza sfatului dat de Polonius: „Căci, așa cum noaptea urmează după zi / Nu vei putea nici altora necredincios să fii”. Un sfat precum „Fii credincios principiilor tale și astfel nu-i vei înșela nici pe ceilalţi” e în concordanță cu ethos-ul epocii elisabetane, în care valorile comunitare sînt mai presus de cele individuale, binele personal e subordonat binelui colectiv. Deocamdată important este să fii valoros în primul rînd pentru a fi folositor pentru ceilalți. Conectarea la grup are încă puterea de a orienta trăirile și de a conferi sens, iar ideea unui „eu autentic” problematic și neexprimat nu numai că nu are nici o valoare, dar nici măcar nu a prins ființă. În paranteză fie spus, cum ar fi putut oamenii să fie teribil de preocupați de eul lor interior, avînd în vedere că cei mai mulți nici măcar nu știau cu precizie cum le arată chipul, pentru că nu aveau încă la dispoziție oglinzi de sticlă. 

Accepția nouă pe care o dăm astăzi sinelui autentic presupune existența unui nucleu psihic autonom, care palpită ascuns în noi, fără legătură sau chiar împotriva convențiilor sociale și culturale. „Materia primă” a acestui eu profund ar fi o magmă afectivă, din care apar spontan în conștiință „adevăratele” noastre reacții emoționale.

Conceptul de eu autentic nu și-a făcut apariția pînă în secolul al XVIII-lea din simplul motiv că nu se constituise încă ideea că am avea în noi un sine adînc înrădăcinat, înnăscut, asocial, specific fiecăruia dintre noi. Odată „descoperită”, această „resursă” se cere desigur explorată și mai apoi etalată sau exploatată prin variate tehnologii ale sinelui, pentru a intra în contact cu adevărul interior personal, natural, unic, necontrolabil, irezistibil. 

Jean-Jacques Rousseau este scriitorul și filozoful iluminist care lansează marea temă a autenticității prin apel la ficțiunea teoretică a unei anterioare stări naturale (l’état de nature”) care ar fi precedat societatea („l’état civil”). Rousseau încearcă să reconstituie „omul natural” deposedat de tot ceea ce datorează vieții trăite în societate. Celebra frază care deschide Contractul social: „Omul e născut liber, dar pretutindeni e în lanțuri” are un corespondent în formularea unui poet englez, Edward Young, din același secol al XVIII-lea: „We are all born originals  why is it so many of us die copies?" („Cu toții venim pe lume ca originale – cum se face că atît de mulți dintre noi sfîrșesc prin a fi doar o copie?”). Așadar autenticul prinde contur în momentul în care se află sub amenințarea coruperii, cînd este posibilă contaminarea, alterarea și pîndește pericolul de a fi uzurpat de o copie. Autenticul devine o „temă” abia după ce Revoluția industrială a secolului al XVIII-lea deschide calea produselor de serie, a multiplicării, iar urbanizarea și mecanizarea muncii destructurează raporturile tradiționale „organice” între om și grupul său de referință (vechile comunități sînt înlocuite de colectivități impersonale care nu mai furnizează suport identitar).

Nu doar obiectele sînt serializate, tipizate, ci și oamenii devin rotițe depersonalizate ale „mașinăriei” sociale. Temeiul valorii personale nu mai este fidelitatea și sinceritatea față de ceilalți, ci fidelitatea față de sine, înțeleasă ca autenticitate. Validarea externă e înlocuită de încercarea de a obține o autentificare internă printr-un răspuns pozitiv la imperativul „Fii tu însuți!”. Omul modern se definește prin calitatea lui de individ autonom, cu sarcina permanentă de a-și construi singur identitatea. El trebuie „să devină ceea ce este”, nu mai beneficiază de matricea tradiției, de constelația stabilă a rolurilor sociale asumate organic. 

Modernitatea aduce conștiința unei scindări apărute între sinele public rigid – o mască socială rezultată din plierea mecanică pe cerințe exterioare – și eul privat fremătător, resimțit ca un prețios rezervor intern de unicitate, aflat sub presiune, care caută forme de expresie. Romantismul infuzează autenticitatea cu autoritatea unui ideal moral. Exprimarea adevărului interior e legitimată de forța irepresibilă a sentimentelor.

Sociologii vorbesc de „etica autenticității“, „cultura autenticității”, „epoca autenticității”, fac observația că începînd cu secolul al XIX-lea autenticitatea devine o „afacere emoțională”. Secolul XX reușește să o marketizeze, integrînd-o în vîrful strategiilor de branding. Este indusă convingerea că fericirea adusă de împlinirea idealului „Fii tu însuți!” poate fi realizată în primul rînd prin consum, prin achiziționarea bunurilor, serviciilor sau a experiențelor etichetate drept autentice prin variațiuni pe tema „The real thing!”. Autenticitatea devine nu doar o marfă premium, ci dobîndește statutul (tiranic) de etalon în estimarea calității vieții, de măsură a capacității de exprimare a eului profund. 

Decentrarea subiectului și ofensiva imbatabilă a simulacrului au fost gata să clatine statutul privilegiat al autenticității, dar hiperrealitatea postmodernă generează o hiperautenticitate care își face un titlu de glorie din relativizare, fluidizare, fragmentare, asumă cu seninătate înscenarea, pastișa și tratează cu ironie ideea de „sine adevărat”. 

Experții în marketing B.J. Pine II și J.H. Gilmore, în lucrarea The Experience Economy (2011), ne dezvăluie că, în etapa actuală a post-postmodernismului, economia experienței va face loc unei tendințe emergente numită de ei „Economia transformării”, în care produsul devine chiar clientul, a cărui cerere este „Schimbă-mă!”, „Transformă-mă!”. Obiectivul nu mai este experimentarea autenticității, ci atingerea perfecțiunii. Industriile se pregătesc să ofere ghidaj în implementarea tehnologiilor menite să acționeze asupra corpurilor, emoțiilor, gîndurilor, comportamentelor și felurilor de a fi, astfel încît, în funcție de dorința clientului, transformările să optimizeze nivelul de sănătate, fericire, înțelepciune (manifestată prin grija față de planetă) și, cîndva, să obțină nemurirea. În viitor ne așteaptă posibilitatea unui eu perfect. Pe parcurs, a fi tu însuți va însemna succedarea unor versiuni ale sinelui, din ce în ce mai performante. De menționat că spațiul acestor transformări ar putea fi „alterrealitatea”, o realitate alternativă. 

Pe lîngă cei mulți, absorbiți de acest vortex utopic, prinși de aspirația spre perfecționarea dirijată a eului (deci conformistă), au existat mereu „nealiniați” (folosesc termenul în sensul dat de Gellu Naum). David Le Breton evoca tentația „evadării din sine” ca „soluție la epuizarea resimțită în urma faptului de a trebui să fii în mod constant tu însuți”. 

O astfel de „vacanță de la misiunea de a fi tu însuți” (sau o eschivă de la o viitoare obligație de a achiziționa un eu perfect) ar putea fi dizolvarea prin contemplare, trăită ca formă de uitare de sine, de extatică golire. Sfîntul Augustin prefigurează această „tehnică” a eliberării: „Oamenii merg să admire înălțimile munților, uriașele talazuri ale mării, largile albii ale fluviilor, marginile necuprinse ale oceanului sau crugurile stelelor și nu se mai bagă în seamă pe ei înșiși”. 

Lucia Terzea-Ofrim este conferențiar univ. dr. la Facultatea de Litere, Universitatea din București, specializată în antropologie culturală. Cea mai recentă carte publicată: Ce mi-e drag nu mi-e urît. O antropologie a emoției (Editura Paideia, București, 2020).

Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Creșteri și descreșteri
Noi, românii, avem vorba aceasta despre noi înșine, „Ce-am fost și ce-am ajuns”.
Sever jpg
Cazaban jpg
„Adame, unde ești?“ Imagini și simboluri ale căderii omului
Semnificativ foarte este faptul că Adam și Eva nu au rămas cu rezultatul artizanatului lor grăbit și ipocrit, legat de conștiința propriei vini.
Stoica jpg
Ungureanu jpg
Bătaia cea ruptă din rai
Toată această conştiinţă a violenței creează o imagine a societății românești
Popa jpg
Mărire și decădere în istoria contemporană a Rusiei
Sigur, Putin încearcă să justifice ideologic acest război, însă justificările sale sînt străvezii, inconsistente, necredibile.
Mîntuirea biogeografică jpeg
Aurul pur, urina sinceră
Amprenta creatorului va dispărea, opera de artă va arăta impecabil, dar autenticitatea ei va fi o iluzie.
p 11 WC jpg
Autenticitate „Made in China”
Aceste grifonări rapide pe marginea conceperii autenticității în China sînt menite să arate că aceasta depășește antiteza paradigmatică dintre original și fals.
p 12 1 jpg
Autenticitatea românească între războaie: (dez)iluzii
Ce rămîne din subcultura românească interbelică a autenticității?
p 13 jpg
Biografiile culturale ale unui tricou
Un tricou alb de bumbac este la fel de banal, la o adică, și dacă are, și dacă nu are marca Kenvelo inscripționată pe față.
Bran Castle View of Countryside (28536914551) jpg
Pledoarie pentru metisaj
Scuze, dar nimeni sau nimic nu s-a născut dintr-unul…
640px Copyright (Simple English) Wikibook header png
Lista de supraveghere a raportului 301
Grație eforturilor noastre conjugate, România a reușit, după 25 de ani, să nu mai apară pe această „listă a rușinii”.
p 13 sus M  Chivu jpg
Două mesaje de la Greenpeace România
Oare cîți dintre noi nu s-au entuziasmat în fața unei oferte de 9 euro pentru un bilet de avion?
index jpeg 5 webp
„Turiști funerari”
Oare să rămînem acasă este cel mai cuminte lucru pe care l-am putea face spre binele planetei, adică al nostru?
p 10 M  Chivu jpg
Spovedania unui globe-trotter
Dar toate aceasta înseamnă că turismul de masă nu mai poate continua ca pînă acum, ci trebuie reinventat cu inteligență și sensibilitate.
997 t foto AN Stermin jpg
p 12 adevarul ro jpg
„Turiști mai puțini, impact economic mai mare” interviu cu Andrei BLUMER
Să caute destinații mai puțin populare și cu o ofertă bogată de experiențe în natură.
997 t foto Cosman jpeg
„One dollar” și o sticlă de apă
„One dollar”, atît este prețul unei sticle de apă de 0,5 litri în Cambodgia.
Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
p 10 jpg
Surpriza Bizanțului vesel
Nu s-a vorbit niciodată despre sexul îngerilor, în timpul asediului de la 1453 chiar nu avea nimeni timp de așa ceva.
p 13 jpg
„Cred că Cehov e mulțumit de spectacolul nostru“
Cehov este generos, are multe fațete și poți să-i montezi spectacolele în modalităţi stilistice foarte diferite.
p 14 jpg
E cool să postești jpeg
Să-ți asculți sau nu instinctul?
Totuși, urmînd ispita de a gîndi rapid, nu cădem oare în păcatul gîndirii pripite, în fapt un antonim pentru gîndire?
p 10 jpg
Gîndirea artificială pripită: cu ChatGPT la taclale
Gîndirea pripită este un termen folosit pentru a descrie procesul de luare a deciziilor sau de trage concluzii în modul rapid și fără o analiză sau o examinare adecvată.

Adevarul.ro

image
Panourile solare, un dezastru ecologic care așteaptă să se întâmple? Ce spun experții
În timp ce sunt promovate în întreaga lume ca o armă crucială de reducere a emisiilor de carbon, panourile solare pot provoca un dezastru ecologic după 25-30 de ani, cât este durata lor de viață.
image
Cauzele cutremurelor din vestul României. INFP: „Asta pune o presiune enormă”
Cutremurul din Arad s-a simțit în Ungaria, Croația și Serbia. Seismologii explică ce cauze produc cutremurele din zona de vest a țării.
image
Cum a murit de fapt regele Decebal. Principalele ipoteze privind sfârșitul regelui dac
Decebal, regele dacilor, a murit în anul 106 d Hr, în urma înfrângerii în fața legiunilor romane, după două războaie epuizante. Deși, aparent, modul în care regele dac a murit este bine cunoscut, există mai multe ipoteze privind sfârșitul acestuia.

HIstoria.ro

image
Cine au fost cele trei soții ale lui Ștefan cel Mare? Familia și copiii domnului Moldovei
Ștefan cel Mare al Moldovei a fost căsătorit de trei ori, de fiecare dată luându-și de soţie o reprezentantă a unei mari familii aristocrate, de confesiune ortodoxă. Mai întâi, Ștefan s-a căsătorit, în vara anului 1463, într-un context în care plănuia organizarea unei cruciade ortodoxe împotriva Imperiului Otoman, cu Evdochia, care descindea după tată din neamul marilor duci ai Lituaniei. Tatăl ei, Alexandru al Kievului, era văr primar cu Cazimir al IV- lea, regele Poloniei și marele duce al Lit
image
Drumul României către Tratatul de la Trianon
Nimeni nu s-ar fi putut gândi la începutul anului 1918 la o schimbare totală în doar câteva luni a condițiilor dramatice în care se găsea România.
image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.