Apel în aşteptare

Publicat în Dilema Veche nr. 889 din 22 - 28 aprilie 2021
Apel în aşteptare jpeg

Indicele de noutate documentară al Amintirilor deghizate, aşezate în pagină de un Ovid S. Crohmălniceanu autoexilat la Berlin în debutul anilor ’90, este cu siguranţă unul foarte ridicat. Evocările sînt, la tot pasul, intersectate de ancadramente surprinzătoare, de anecdote, lămuriri ori chiar revelaţii de ordin literar. În plus, traseele sînt desenate cu mîna unui prozator cu adevărat înzestrat.

Portretele ori medalioanele astfel decantate sînt de cele mai multe ori izbutite, iar, între ele, cîştigă în complexitate acelea dedicate „canonicilor”: Camil Petrescu, G. Călinescu, Ion Barbu, Tudor Arghezi. Discuţia pare că porneşte, adesea, dintr-un punct înalt, de la chestiuni foarte „serioase”, aproape docte, precum acelea ale fluctuaţiilor estetice ale jurnalului, ca specie literară, spre a coborî fără întîrziere în sferele cotidiene ale adevăratelor interese, omeneşti, mult-prea-omeneşti. De aici provine, probabil, într-o primă accepţie, şi miza anunţatei travestiri, a deghizării preventive a autorului. Această tranziţie se consumă, însă, extrem de fluent şi de abil, cu o admirabilă ipocrizie. Interesează, prin urmare, nu atît fals-clamatul substanţialism camilpetrescian, cît sociabilitatea şi mondenitatea exagerate ale eului biografic: nu cumva reprezentau acestea carcasa unei interiorităţi ascunse şi nebănuite?

Din culisele acestui univers al bîrfei superioare, se întrezăreşte noul portret, inevitabil misterios: scriitorul îşi ascundea, de fapt, cu bună ştiinţă episoade întregi ori elemente-cheie din aventuroasa-i biografie, fusese căsătorit înainte de război, asemenea eroului său, Ştefan Gheorghidiu, şi divorţase în împrejurări „nelămurite”. Este invocat aici, spre deliciul şi spre incitarea publicului, inclusiv aspectul antilevantinismului structural pe care Camil Petrescu l-ar fi întreţinut cu obstinaţie, aflîndu-se, între scriitorii noştri interbelici, cum scrie Croh, „la distanţa cea mai mare de Isarlîc”.

Apariţia impunătoare a lui Ion Barbu este receptată, simultan şi derutant, ca descindere a unei „zeităţi extrem-orientale, enormă şi intimidantă”, dar şi ca desfăşurare hedonist-teribilistă a „băietanului etern”, cu veleităţi de Don Juan autohton. Savuroase sînt şi descrierile exerciţiilor retorice întreprinse de G. Călinescu, din timpul mult gustatelor sale conferinţe: „Vorbitorul făcea publicul să uite, pentru o oră şi ceva, limba de lemn cu imbecilizantul ei ecou repetitiv în urechi. (...) Prin licărul batjocoritor al ochilor, apropierea sprîncenelor, mari ca nişte streşini de casă maramureşeană, şi lăsarea mîinii să cadă moale în jos, a lehamite, anula un adjectiv admirativ pe care-l acorda şi imprima astfel elogiului rostit o turnură ironică, descalificantă. Călinescu recurgea adesea la această comedie fizionomică şi gesticulaţie ajutătoare, ca să iasă din situaţiile dificile ale epocii. Avea un dublu limbaj, oficial şi conspirativ. (...) Împingea pîntecul lui apreciabil înainte, ridica braţul în aer, pleca fruntea lăsînd să-i cadă peste ea o şuviţă de păr sur şi recita...”.

Pînzele epice astfel întreţinute de Croh vrăjesc şi dezvrăjesc, traversînd diverse registre, de la senzaţionalism şi proză thriller (cum este episodul sordid al morţii Ofeliei Manole, fostă ilegalistă) la tăieturile realiste, crude şi demistificatoare. Din a doua categorie face parte şi interesul aproape clinic (bizar prin revenirile sale) pentru consemnarea modului în care cîţiva dintre aceşti mari scriitori şi-au dat obştescul sfîrşit:

„Doamna Călinescu, plînsă, m-a aşteptat la ieşire. Voia să ştie cum mi se părea că arată suferindul. «Surprinzător de bine», am răspuns, minţind-o ca să-i dau curaj.

George Ivaşcu, care l-a văzut în sanatoriul Otopeni cu o seară înaintea sfîrşitului, scria că şi-a păstrat pînă a închide pentru totdeauna ochii o «acută luciditate». «Plîngea în hohote, nu voia să moară», mi-a povestit mie”.

Lămuririle, contextualizările, dezvăluirile preţioase ori chiar revelaţiile de ordin istoric-literar completează acest tablou general, colorîndu-l parcă de o lumină existenţialistă. Aici, de fapt, îşi face simţită apariţia cu precădere criticul literar, şi o face în chip seducător. Este descrisă maniera fascinantă în care Arghezi „sucea” frazele, fără a atenta la integritatea normelor sintactice, şi sînt atenţionaţi acei comentatori ai lui Barbu cantonaţi în rigiditatea unei analize hiper-conceptualizate (critici-lăcătuşi îi numea Steinhardt) că demersurile le vor fi falimentare dacă vor ignora nota pronunţat senzuală a versurilor acestuia: „O bună parte din lirica barbiană nici nu e de conceput în afara unui pansexualism neascuns”.

Sînt lămurite şi desluşite, în maniera vaselor comunicante, şi unele episoade din biografiile literare ale unor scriitori apropiaţi ori învecinaţi. De pildă, reluînd cazul Ion Caraion şi examinarea acestuia de către Croh, un istoric literar postdouămiist va putea conexa informaţiile: aflat la finalul anilor ’60 în graţiile lui Ceauşescu, pe care îl va şi vizita, alegîndu-se cu multiple beneficii, Caraion dobîndeşte, într-o perioadă suspect de scurtă, posibilitatea de a „trimite sume serioase şi familiei, acasă, la Buzău” ori de a încheia traduceri neverosimil de repede pe care urma să le trimită la tipar, primeşte un apartament „în Colentina” şi încă unul pentru soacra sa, în proximitate. Poate că pentru Croh e o surpriză şi ţine de necunoscut, poate nu, însă este evident că formulele în genul: „a făcut nu ştiu ce combinaţie” ori „era o adevărată minune de unde scotea atîţia bani” rezonează eufemistic.

Cînd Croh scrie că amicul său „muncea enorm”, ar fi trebuit să menţioneze aici inclusiv notele informative semnate de zelosul delator „Artur”. Astăzi ştim de traducerile realizate în colaborare cu N. Steinhardt (care nu avea, pe atunci, drept de semnătură şi care îndeplinea de regulă faza primă a procesului, tălmăcirea urmînd a fi „stilizată” de către poet), la fel cum ştim şi de ruşinoasa delaţiune în urma căreia prietenului său îi este confiscat Jurnalul fericirii, denunţ urmat apoi de o notă informativă care mi s-a părut mereu extrem de stranie, prin faptul că trăda un soi de atitudine distrată, de jubilaţie abia reţinută, parcă teribilist-avangardistă. Se încheia prin redarea gîfîită a confesiunii subiectului îngrozit de consecinţe, care se tînguie, nevoind să facă rău nimănui dintre cei cărora le-a înmînat manuscrisul spre lectură şi repetînd deznădăjduit că nu, nu poate deveni „turnător” pentru nimic în lume, peste care se aştern aceste cuvinte uluitoare ale informatorului „Artur”: „E derutat şi, într-o măsură, de-adevăratelea scrîntit”.

Din aceeaşi pulbere stilistică pare a se întrupa şi reacţia surprinsă de Croh în discuţiile amicale cu Caraion, ceea ce întăreşte supoziţia lipsei de caracter a unuia şi aceluiaşi: „Chiar şi la adresa amicilor, cînd nu erau de faţă, se simţea împins să lanseze remarci glumeţ-maliţioase. O dispoziţie comică îi stîrnea îndeosebi N. Steinhardt: „A! Nicu, Nicu!”, izbucnea cînd cineva rostea numele lui”. Tot din medalionul dedicat lui Caraion în Amintiri deghizate aflăm că mărturia poetului cu privire la dureroasa sa detenţie ar fi stat şi la baza unora dintre scenele romanului Cel mai iubit dintre pămînteni: „Scena de o comicărie sinistră, cu deratizarea, Marin Preda a imaginat-o ascultînd asemenea întîmplări fioroase pe care le trăise Caraion. Lui, fostul deţinut îi istorisise o mulţime. Lecţia despre «cosor», din cîte părţi se compune acesta şi cum trebuie folosit, de la el a auzit-o, ştiu sigur”.

Există, însă, şi o altă miză a cărţii lui Crohmălniceanu, oricît ar vrea autorul să o camufleze sau să o îmbrace în mătăsuri ultrafine. Mai exact un risc, căruia nu i se poate sustrage, întrezărit adesea în momente în care, aproape din senin, memorialistul devine (şi) analist politic. Este vorba de riscul ori provocarea (neasumate făţiş) ale identificării, ale sugestiei întrezăririi, printre rînduri, a propriei sale biografii contorsionate politic. Recurenţa anumitor observaţii ori preocupări nu este tocmai inocentă, ca de exemplu atunci cînd remarcă, spre a pleda ulterior cauza respectivă: „Unii îl acuză azi pe Camil de «colaboraţionism»...” sau, în alt capitol, despre Arghezi: „Unii îl judecă foarte aspru azi că s-a dat la sfîrşitul vieţii cu puterea”. Însă adeziunea la comunism a aceluiaşi Camil Petrescu, scrie mai departe Croh continuîndu-şi pledoaria, nu fusese, de fapt, una de conjunctură, întrucît acesta nutrise mereu „o sinceră ură împotriva ierarhiilor umane bazate pe ordinea plutocratică burgheză”. În plus, subliniază memorialistul „deghizat” privind ca-ntr-o oglindă, va fi şi marginalizat treptat de către partid, pentru că refuzase să se conformeze semnării unei scrisori mincinoase.

Ajungem prin urmare într-o tensiune periculoasă a cărţii, pe care nu ştim dacă Croh a prevăzut-o, dar pe care deducem că a avut-o în vedere, adică şi-a asumat-o. Sînt, de fapt, riscurile unui deloc discret elogiu de sine, pus în slujba unei vizibile tendinţe de disculpare cu privire la trecutul său politic, înspre care converg majoritatea evocărilor. Acestei tendinţe de scoatere în evidenţă a propriilor sale merite memorialistul îi cedează tot mai des, cu o înduioşătoare imprudenţă, precizînd că el se află la originea acordării unei „pensii de stat” prozatoarei Hortensia Papadat-Bengescu, că el i-a oferit o idee salvatoare lui Ion Barbu, aflat într-un chinuitor impas de ordin financiar, că el i-a criticat pe proletcultiştii Beniuc şi Deşliu. Tot el s-a aflat la originea sărbătoririi lui Sadoveanu la 70 de ani, în 1950, asumîndu-şi toate riscurile pentru această admiraţie „naţionalistă”. Acelaşi i-a asigurat revenirea publicistică lui Felix Aderca în sumarul revistei Viaţa Românească şi l-a salvat, totodată, pe Caraion de la un gest necugetat pe care urma să îl facă în faţa lui Ceauşescu etc. etc.

Nu ştiu dacă Croh s-a imaginat pe sine în această ipostază insolită şi contabilicească de veritabil salvatore della patria, dar scrisul său, cel puţin, asta mărturiseşte. Dorinţa enormă de a compensa greşelile trecutului răzbate astfel printre rînduri. Riscul este ca un cititor maliţios sau rău intenţionat să înţeleagă că toate aceste amintiri sînt „deghizate”, dar în cu totul alt sens: adică au rolul unor contextualizări menite doar să însoţească o tendinţă constantă de disculpare. Deşi mărturiseşte, admirabil, în Cuvîntul înainte, că: „Dacă, fără voia mea, cineva iese totuşi din aceste pagini nedreptăţit, îi cer iertare”, straniu este că regretele – concrete, obiectuale – nu intră aproape defel în intenţiile celui „deghizat”.

Singurul moment care îi prilejuieşte, de altfel, o pornire autocritică adîncă ţine mai degrabă de orgoliu şi nu are nimic de a face cu regretul de a fi semnat texte reprobabile în anii ’50. Este vorba despre antipatia pe care i-o poartă lui Zaharia Stancu (dintre cei evocaţi, este singurul „caz” tratat cu dezgust şi cu sarcasm) şi care îi provoacă o străfulgerare la Congresul Scriitorilor din 1956, unde este acuzat pentru ieşirea nervoasă şi cedează, semnînd un bilet prin care îşi retrăgea cuvintele: „Mi-a fost silă de mine cînd s-a citit textul. Cedasem unei raţiuni pe care aveam să o aud apoi invocată mereu spre a justifica compromisurile cele mai întristătoare”.

Atît. Este singurul reproş pe care Croh şi-l aduce, sieşi şi scrisului său. Îţi vine să te-ntrebi, de curiozitate şi fără fantasme justiţiare, parafrazîndu-l pe Ionesco, dacă dorinţa de spovedanie înseamnă oare spovedanie. În cazul lui Croh, nu putem şti. Confesiunea lui – aceea completă – rămîne un apel în aşteptare.

Adrian Mureşan este eseist şi critic literar. Cea mai recentă carte: Vîrstele subversiunii. N. Steinhardt şi deconstrucţia utopiilor, Editura OMG, 2020.

Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Creșteri și descreșteri
Noi, românii, avem vorba aceasta despre noi înșine, „Ce-am fost și ce-am ajuns”.
Sever jpg
Cazaban jpg
„Adame, unde ești?“ Imagini și simboluri ale căderii omului
Semnificativ foarte este faptul că Adam și Eva nu au rămas cu rezultatul artizanatului lor grăbit și ipocrit, legat de conștiința propriei vini.
Stoica jpg
Ungureanu jpg
Bătaia cea ruptă din rai
Toată această conştiinţă a violenței creează o imagine a societății românești
Popa jpg
Mărire și decădere în istoria contemporană a Rusiei
Sigur, Putin încearcă să justifice ideologic acest război, însă justificările sale sînt străvezii, inconsistente, necredibile.
Mîntuirea biogeografică jpeg
Aurul pur, urina sinceră
Amprenta creatorului va dispărea, opera de artă va arăta impecabil, dar autenticitatea ei va fi o iluzie.
p 10 WC jpg
Eul adevărat, eul autentic, eul perfect, eul dizolvat
David Le Breton evoca tentația „evadării din sine” ca „soluție la epuizarea resimțită în urma faptului de a trebui să fii în mod constant tu însuți”.
p 11 WC jpg
Autenticitate „Made in China”
Aceste grifonări rapide pe marginea conceperii autenticității în China sînt menite să arate că aceasta depășește antiteza paradigmatică dintre original și fals.
p 12 1 jpg
Autenticitatea românească între războaie: (dez)iluzii
Ce rămîne din subcultura românească interbelică a autenticității?
p 13 jpg
Biografiile culturale ale unui tricou
Un tricou alb de bumbac este la fel de banal, la o adică, și dacă are, și dacă nu are marca Kenvelo inscripționată pe față.
Bran Castle View of Countryside (28536914551) jpg
Pledoarie pentru metisaj
Scuze, dar nimeni sau nimic nu s-a născut dintr-unul…
640px Copyright (Simple English) Wikibook header png
Lista de supraveghere a raportului 301
Grație eforturilor noastre conjugate, România a reușit, după 25 de ani, să nu mai apară pe această „listă a rușinii”.
p 13 sus M  Chivu jpg
Două mesaje de la Greenpeace România
Oare cîți dintre noi nu s-au entuziasmat în fața unei oferte de 9 euro pentru un bilet de avion?
index jpeg 5 webp
„Turiști funerari”
Oare să rămînem acasă este cel mai cuminte lucru pe care l-am putea face spre binele planetei, adică al nostru?
p 10 M  Chivu jpg
Spovedania unui globe-trotter
Dar toate aceasta înseamnă că turismul de masă nu mai poate continua ca pînă acum, ci trebuie reinventat cu inteligență și sensibilitate.
997 t foto AN Stermin jpg
p 12 adevarul ro jpg
„Turiști mai puțini, impact economic mai mare” interviu cu Andrei BLUMER
Să caute destinații mai puțin populare și cu o ofertă bogată de experiențe în natură.
997 t foto Cosman jpeg
„One dollar” și o sticlă de apă
„One dollar”, atît este prețul unei sticle de apă de 0,5 litri în Cambodgia.
Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
p 10 jpg
Surpriza Bizanțului vesel
Nu s-a vorbit niciodată despre sexul îngerilor, în timpul asediului de la 1453 chiar nu avea nimeni timp de așa ceva.
p 13 jpg
„Cred că Cehov e mulțumit de spectacolul nostru“
Cehov este generos, are multe fațete și poți să-i montezi spectacolele în modalităţi stilistice foarte diferite.
p 14 jpg
E cool să postești jpeg
Să-ți asculți sau nu instinctul?
Totuși, urmînd ispita de a gîndi rapid, nu cădem oare în păcatul gîndirii pripite, în fapt un antonim pentru gîndire?

Adevarul.ro

image
Incident neobișnuit cu artistul Al Bano într-un avion: „Zbor de 60 de ani și nu mi s-a întâmplat niciodată"
Legenda muzicii italiene a avut parte de un incident neobișnuit într-un avion care l-a dus la Zagreb. Artistul susține că i s-a refuzat accesul la toaletă, deși este operat de prostată și avea nevoie să meargă la baie.
image
Biden s-a prăbușit pe scenă după ceremonia la care participa | VIDEO
Șeful statului s-a împiedicat și a căzut în genunchi după ce a terminat de oferit diplomele. Mebri ai forțelor aeriene americane l-au ajutat să se ridice.
image
Superstiții de Rusalii: ce e interzis să faci cu desăvârșire. Cum sunt pedepsiți cei care nesocotesc marea sărbătoare
În acest an, Rusaliile sunt celebrate pe 4 iunie și pe 5 iunie. Este ultima sărbătoare oficială a sezonului pascal ortodox și este prăznuită în fiecare an duminica, fix la 50 de zile după Paște. Rusaliile celebrează coborârea Sfântului Duh asupra ucenicilor lui Iisus din Nazaret.

HIstoria.ro

image
George Gershwin și visul american
George Gershwin (1898-1937) a marcat scena americană la începutul secolului XX.
image
De ce se urau de moarte Ştefan cel Mare şi Vlad Ţepeş. Duşmănia lor apare într-un document de la Vatican!
Vlad Ţepeş, domn al Munteniei în trei rânduri, şi Ştefan cel Mare, voievodul care a condus Moldova timp de aproape jumătate de secol, au avut relaţii sinuoase, în funcţie de conjunctura politică a vremii şi de interesele administrative.
image
Château La Coste, în Provence: ce descoperire!
Ce e, până la urmă, Château La Coste? Un spaţiu magic, construit în jurul unei îndeletniciri cu tradiţie: facerea vinului.