Uzina de Lumină – o istorie de peste un secol

Mihai CABA
Publicat în Dilema Veche nr. 989 din 23 martie – 29 martie 2023
image

Cu toate că „Dulcele Tîrg al Ieșilor” a făcut cunoștință cu „Soarele Electric” – acea descoperire epocală a umanității, promotor al civilizației și progresului întregii lumi – la 11-14 iulie 1868, pentru prima dată în România, utilizarea miraculoaselor sale binefaceri în folosul cetății ieșene s-a făcut mult mai tîrziu, aproape la 15 ani după ce Timișoara devenise, la 12 noiembrie 1884, prima Cetate de Lumină a Europei. Explicația acestei îndelungate întîrzieri a propășirii energiei electrice în orașul de pe cele șapte coline o găsim consemnată în volumul monografic Primăria Municipiului Iași. Pagini de istorie și legendă (Editura Tehnopress, 2001), avîndu-i ca autori pe celebrii „trecutologi” Constantin Ostap și Ion Mitican, care dezvăluie prelungitele și înverșunatele lupte politice din Consiliul Local între consilierii progresiști, adepți ai electricității, și consilierii conservatori, adepți ai iluminatului orașului cu gaz aeroform, al cărui monopol îl dețineau.

În zadar s-au străduit, pe rînd, primari ca Leon Negruzzi, Nicolae Gane și Vasile Pogor – care au vizitat Expozițiile de Electricitate de la Paris (1883) și Viena (1896) și au adus de la Timișoara caietul de sarcini pentru iluminatul electric – să le arate consilierilor opozanți avantajele nete ale electricității; aceștia din urmă au reușit sistematic să înfrîngă elanurile progresiștilor, văzîndu-și mai departe de afacerile lor cu… gaz aeroform. Pînă la urmă, apariția în Iași a primelor uzine electrice proprii, la Spitalul „Sf. Spiridon” (1894), la Teatrul Național (1896) și la Palatul Universitar (1897), dar și exemplul dat de primarul Vasile Pogor, prin iluminarea electrică a casei sale cu generatorul cumpărat în 1896 de la Viena, au reușit să convingă concret „opoziția” și, astfel, s-au putut trece în buget cheltuielile necesare pentru introducerea electricității în Iași, dîndu-se undă verde pentru organizarea unei licitații pentru construirea unei uzine electrice comunale și a instalațiilor și rețelelor electrice aferente.

Din monografia Uzina de Lumină – Centenar (1999) aflăm că: „la licitația respectivă au participat 3 firme consacrate în domeniu și construirea Uzinei de Lumină a fost adjudecată și concesionată pe 40 de ani în favoarea Societății Continentale Gesellschaft für elektrische Unternehmungen din Nürnberg, care, la 8 septembrie 1898, în prezența primarului Nicolae Gane, a unor personalități ale Iașiului precum Theodor Burada, N.A. Bogdan, inginerul-șef Charles Chaigneau și ing. Laurențiu Teodoreanu, a pus piatra fundamentală a Uzinei”. Opt luni mai tîrziu (un adevărat record!), la 6 mai 1899, Uzina de Lumină intra în funcțiune, cu cazanele de abur, turbinele, generatoarele, rețeaua de alimentare, posturile de transformare, rețelele de distribuție și iluminat public stradal. Chiar dacă acest fapt de glorie ieșeană era mult defazat în timp față de Timișoara, la festivitatea de inaugurare tot primarul Nicu Gane avea să declare cu emfază: „[…] întîrzierea a produs un bine – acela că s-a putut adopta sistemul cel mai perfecționat. Aceasta va însemna o epocă în dezvoltarea noastră, mulțumită căreia orașul va avea un caracter european”.

Într-adevăr, soluția adoptată atunci pentru Iași, și aceasta o premieră națională, cea a curentului alternativ monofazat 3.000/300/150 de volți, într-o perioadă cînd, pe plan mondial, predomina curentul continuu al lui Edison (inclusiv la Timișoara!), era una îndrăzneață ce a permis, ulterior, o dezvoltare facilă a Uzinei.

Anul acesta se împlinesc 124 de ani de la acest moment luminos.

Primul director al Uzinei de Lumină a fost numit Laurențiu Teodoreanu, cu diplomă de inginer electromecanic obținută la Dresda, o deosebită personalitate tehnică a timpului. Dar el va dăinui în istorie și în literatură grație nepotului său, Ionel Teodoreanu, cel care, în savurosul său roman La Medeleni, l-a imortalizat în simpaticul personaj „Herr Direktor”, devenind, astfel, primul personaj inginer din literatura română, după cum menționa regretatul academician Constantin Ciopraga. Perioada directoratului său (1899-1907) avea să fie una fertilă pentru propășirea electricității în Iași, pentru înfloritoarea situație economică a orașului și pentru calitatea vieții ieșenilor, rețelele electrice „primare” și „secundare” ale Uzinei întinzîndu-se pe zeci de kilometri, pe străzile și colinele Cetății.

Al doilea director al Uzinei de Lumină, ing. Theodor Lecca (1908-1920), a continuat dezvoltarea instalațiilor pe măsura cerințelor și are meritul inițiativei, alături de profesorul Dragomir Hurmuzescu, al înființării, în 1910, a Școlii de Electricitate Industrială, pe lîngă Facultatea de Științe a Universității din Iași; tot atunci a fost inaugurată și Facultatea de Electrotehnică,prima cu acest profil din România, care și-a aniversat centenarul în 2010. De altfel, Uzina de Lumină a conlucrat fructuos încă de la începuturile sale cu „Facultatea de Lumină”, pe care a „nășit-o” într-o paletă largă a preocupărilor comune privind energia electrică – factor major de progres și civilizație.

Creșterea vertiginoasă a consumului industrial și casnic, precum și consecințele nefaste ale Primului Război, aveau să conducă la o uzură accentuată și la o limitare a capacității de furnizare a Uzinei de Lumină. Singura soluție viabilă atunci era trecerea Uzinei de Lumină în proprietatea statului, prin folosirea dreptului de răscumpărare după 20 de ani și trecerea instalațiilor Uzinei la sistemul curentului alternativ trifazat de 6.000/380/220 V, o soluție tehnică considerată avansată, la acea vreme, în întreaga lume.

Aplicarea soluției a devenit posibilă, în 1920, odată cu înființarea Societății Comunale de Electricitate Iași (SCEI), cîrma acesteia fiindu-i încredințată reputatului inginer Mircea Volanschi, specializat în Belgia și Franța, cel care avea să-și asume noua „revoluție” tehnico-administrativă a Uzinei de Lumină, pe care a trecut-o „din mers” la sistemul trifazat (existent și astăzi), grație căruia puterea Uzinei a putut fi mărită treptat, ajungînd, în 1941, la 10.000 de cai-putere, furnizați de cele opt grupuri Diesel.

Din nefericire, dar și din cauza camuflajului de război impus la eșapamentele grupurilor, la 20 septembrie 1941 s-a produs un incendiu devastator care avea să scoată Uzina din funcțiune, iar directorul și o parte a personalului să fie arestați și anchetați pentru comiterea unui… „act de sabotaj”. Cu eforturi uriașe, la 8 octombrie 1941, s-a reușit repunerea în funcțiune a trei grupuri Diesel, asigurîndu-se reluarea furnizării energiei electrice.

În 1944, la sfîrșitul războiului, datorită precarității de funcționare a Uzinei, a grupurilor electrogene avariate și din lipsă de combustibil, SCEI a fost lichidată, iar Uzina de Lumină și cea a Tramvaielor au trecut în sarcina serviciilor Primăriei Iași, avîndu-l ca director pe ing. Petru Nazarenco, cel care are meritul de a fi renăscut Uzina din propria-i cenușă.

Abia repusă pe picioare, Uzina a început deja să „gîfîie” din cauza „foamei” de energie, resimțită mai puternic chiar decît foametea din 1946 care a afectat întreaga Moldovă. După naționalizarea din 1948, deși s-au încercat mai multe forme organizatorice (ICET, IEI, ETACS), singura soluție salvatoare pentru a astîmpăra foamea de energie – mai ales după ce noua Fabrică de Antibiotice Iași a solicitat pentru compensatorul său o capacitate de doi megawați – avea să fie, pînă la urmă, racordarea Uzinei la Sistemul Energetic Național (SEN), care a fost realizată cu succes la 27 decembrie 1957, despovărînd astfel vechea Uzină de consecințele nefaste ale funcționării în regim de suprasarcină și de limitare temporală a consumului. Stația de transformare 110 / 6.000 de volți Iași Centru și LEA 110 kilovolți, cu dublu circuit, Roman-Iași au fost executate într-un timp record (în mai puțin de un an) de către lucrătorii specializați ai companiei „Electromontaj”.

Odată cu înființarea, la 1 iulie 1961, a Întreprinderii Regionale de Electricitate Iași (IRE), ca unitate a Ministerului Minelor și Energiei Electrice, la nivelul economic al Regiunii Iași s-a pus serios problema asigurării unei noi și puternice surse de energie în zonă, susținută cu tărie de ing. Laurian Preda, director al IRE Iași (1961-1963).

Astfel, în noiembrie 1964, la Centrala Electrică de Termoficare (CET) Iași, ca nouă secție a IRE Iași, a intrat în funcțiune primul CAF (cazan cu apă fierbinte), care avea să asigure agentul termic noilor cvartale de locuințe și să furnizeze abur tehnologic pentru noua zonă industrială care se profila atunci în Iași; iar pe 7 aprilie 1966 primul grup de 25 de megawați a fost pus „în paralel” cu SEN, fiind o reușită energetică deplină. 

Drept urmare, Uzina de Lumină a continuat să funcționeze doar ocazional, în caz de avarii în sistem, pînă în 1973, cînd, după 74 ani, și-a încheiat definitiv funcționarea.

Cel de-al doilea director al IRE Iași, ing. Vlad Vasiliu (1963-1990), are meritul de a fi format un puternic colectiv de energeticieni – vajnici „străjeri ai Soarelui Electric”, cum frumos i-a numit acad. Cristofor Simionescu –, împreună cu care a scris, în cei 27 de ani de directorat (cel mai longeviv din țară), cele mai strălucitoare pagini ale Luminii ieșene: înființarea Grupului Şcolar Energetic (1965), finalizarea electrificării rurale (1972 – Iași, 1974 – Vaslui), racordarea zonei Iași la 220 kV (1973), dezvoltarea vastă a instalațiilor de joasă, medie și înaltă tensiune, înzestrarea centrelor, atelierelor și secțiilor cu mijloace și SDV (scule, dispozitive, verificatoare) performante, asigurarea unor condiții bune de muncă și recreere pentru lucrători – toate acestea propulsînd IRE Iași în elita energeticii.

După 1989, sub directoratul ing. Ioan Ciutea (1990-2005), IRE Iași a pornit puternic pe calea reformei impuse în sectorul energetic de schimbările structurale ivite în consumul de energie electrică, odată cu căderea vertiginoasă a consumatorilor industriali energofagi. Rețeaua de joasă tensiune, văduvită pînă atunci, era solicitată acum insistent de numeroase cereri de racordare, necesitînd urgența întăririi și modernizării ei. De asemenea, informatica din sistem necesita introducerea ei rapidă în toate sectoarele de activitate ale unității, fapt ce a condus la perfecționarea profesională a personalului și la crearea unor condiții optime de lucru ale salariaților.

Toate aceste înnoiri și modernizări ale instalațiilor IRE Iași au fost preluate, în 2005, prin actul privatizării, de către firma germană E.ON, contopită de curînd cu DELGAZ, care are datoria (nu doar morală) de a duce mai departe tradițiile luminoase ale Uzinei de Lumină, construită la Iași, în urmă cu 124 de ani – tot de către o firmă germană.

Mihai Caba este inginer și veteran al Luminii ieșene.

Foto: wikimedia commons

Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Creșteri și descreșteri
Noi, românii, avem vorba aceasta despre noi înșine, „Ce-am fost și ce-am ajuns”.
Sever jpg
Cazaban jpg
„Adame, unde ești?“ Imagini și simboluri ale căderii omului
Semnificativ foarte este faptul că Adam și Eva nu au rămas cu rezultatul artizanatului lor grăbit și ipocrit, legat de conștiința propriei vini.
Stoica jpg
Ungureanu jpg
Bătaia cea ruptă din rai
Toată această conştiinţă a violenței creează o imagine a societății românești
Popa jpg
Mărire și decădere în istoria contemporană a Rusiei
Sigur, Putin încearcă să justifice ideologic acest război, însă justificările sale sînt străvezii, inconsistente, necredibile.
Mîntuirea biogeografică jpeg
Aurul pur, urina sinceră
Amprenta creatorului va dispărea, opera de artă va arăta impecabil, dar autenticitatea ei va fi o iluzie.
p 10 WC jpg
Eul adevărat, eul autentic, eul perfect, eul dizolvat
David Le Breton evoca tentația „evadării din sine” ca „soluție la epuizarea resimțită în urma faptului de a trebui să fii în mod constant tu însuți”.
p 11 WC jpg
Autenticitate „Made in China”
Aceste grifonări rapide pe marginea conceperii autenticității în China sînt menite să arate că aceasta depășește antiteza paradigmatică dintre original și fals.
p 12 1 jpg
Autenticitatea românească între războaie: (dez)iluzii
Ce rămîne din subcultura românească interbelică a autenticității?
p 13 jpg
Biografiile culturale ale unui tricou
Un tricou alb de bumbac este la fel de banal, la o adică, și dacă are, și dacă nu are marca Kenvelo inscripționată pe față.
Bran Castle View of Countryside (28536914551) jpg
Pledoarie pentru metisaj
Scuze, dar nimeni sau nimic nu s-a născut dintr-unul…
640px Copyright (Simple English) Wikibook header png
Lista de supraveghere a raportului 301
Grație eforturilor noastre conjugate, România a reușit, după 25 de ani, să nu mai apară pe această „listă a rușinii”.
p 13 sus M  Chivu jpg
Două mesaje de la Greenpeace România
Oare cîți dintre noi nu s-au entuziasmat în fața unei oferte de 9 euro pentru un bilet de avion?
index jpeg 5 webp
„Turiști funerari”
Oare să rămînem acasă este cel mai cuminte lucru pe care l-am putea face spre binele planetei, adică al nostru?
p 10 M  Chivu jpg
Spovedania unui globe-trotter
Dar toate aceasta înseamnă că turismul de masă nu mai poate continua ca pînă acum, ci trebuie reinventat cu inteligență și sensibilitate.
997 t foto AN Stermin jpg
p 12 adevarul ro jpg
„Turiști mai puțini, impact economic mai mare” interviu cu Andrei BLUMER
Să caute destinații mai puțin populare și cu o ofertă bogată de experiențe în natură.
997 t foto Cosman jpeg
„One dollar” și o sticlă de apă
„One dollar”, atît este prețul unei sticle de apă de 0,5 litri în Cambodgia.
Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
p 10 jpg
Surpriza Bizanțului vesel
Nu s-a vorbit niciodată despre sexul îngerilor, în timpul asediului de la 1453 chiar nu avea nimeni timp de așa ceva.
p 13 jpg
„Cred că Cehov e mulțumit de spectacolul nostru“
Cehov este generos, are multe fațete și poți să-i montezi spectacolele în modalităţi stilistice foarte diferite.
p 14 jpg
E cool să postești jpeg
Să-ți asculți sau nu instinctul?
Totuși, urmînd ispita de a gîndi rapid, nu cădem oare în păcatul gîndirii pripite, în fapt un antonim pentru gîndire?

Adevarul.ro

image
Panourile solare, un dezastru ecologic care așteaptă să se întâmple? Ce spun experții
În timp ce sunt promovate în întreaga lume ca o armă crucială de reducere a emisiilor de carbon, panourile solare pot provoca un dezastru ecologic după 25-30 de ani, cât este durata lor de viață.
image
Cauzele cutremurelor din vestul României. INFP: „Asta pune o presiune enormă”
Cutremurul din Arad s-a simțit în Ungaria, Croația și Serbia. Seismologii explică ce cauze produc cutremurele din zona de vest a țării.
image
Cum a murit de fapt regele Decebal. Principalele ipoteze privind sfârșitul regelui dac
Decebal, regele dacilor, a murit în anul 106 d Hr, în urma înfrângerii în fața legiunilor romane, după două războaie epuizante. Deși, aparent, modul în care regele dac a murit este bine cunoscut, există mai multe ipoteze privind sfârșitul acestuia.

HIstoria.ro

image
Cine au fost cele trei soții ale lui Ștefan cel Mare? Familia și copiii domnului Moldovei
Ștefan cel Mare al Moldovei a fost căsătorit de trei ori, de fiecare dată luându-și de soţie o reprezentantă a unei mari familii aristocrate, de confesiune ortodoxă. Mai întâi, Ștefan s-a căsătorit, în vara anului 1463, într-un context în care plănuia organizarea unei cruciade ortodoxe împotriva Imperiului Otoman, cu Evdochia, care descindea după tată din neamul marilor duci ai Lituaniei. Tatăl ei, Alexandru al Kievului, era văr primar cu Cazimir al IV- lea, regele Poloniei și marele duce al Lit
image
Drumul României către Tratatul de la Trianon
Nimeni nu s-ar fi putut gândi la începutul anului 1918 la o schimbare totală în doar câteva luni a condițiilor dramatice în care se găsea România.
image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.