„Jocul de smarald“ al destinului

Silivia CHIŢIMIA
6 iunie 2011
„Jocul de smarald“ al destinului jpeg

(apărut în Dilemateca, anul VI, nr. 61, iunie 2011)

La fel ca magistrul său Mircea Eliade, I.P. Cu­lianu a descoperit de timpuriu puterea de a­trac­ţie a cîmpurilor magnetice ale misterului şi ma­giei. Fratele Elis, cum i se mai spunea în cercul re­strîns al prietenilor din facultate, avea ceva de „mag modern“, iniţiat în teoriile de graniţă ale fi­zicii, dar şi în arcanele ştiinţelor oculte, între ca­re astrologia ocupa un loc important. Mitul vie­ţii sale a fost magia, cum remarca H.-R. Pa­ta­pievici: „Acestui subiect i s-au datorat ori­gi­na­litatea... succesul şi... într-un fel enigmatic... moar­tea.“ (1)

Încă din tinereţe, Culianu a manifestat un vi­zio­narism straniu şi capacităţi premonitorii: „Un ins­tinct al ghicitului se ridică uneori din sufletul meu cu o siguranţă uluitoare, trec pe lîngă un lo­cal şi ştiu că înlăuntru se află o persoană anu­me.“ (2) Impresionantă este viziunea din „Apo­teo­za omului gotic“ datînd din anii 1970-1972. Tex­tul evocă premonitoriu momentele pe care Cu­lia­nu le va trăi peste 14 ani, veghindu-l pe M. Elia­de şi apoi asistînd la incinerarea acestuia: „Ma­gistrul era bătrîn şi, trăgînd să moară, m-a che­mat... mi-a cerut ca la orele astrologice două­sprezece să fie pregătit cuptorul cel mare, un­de să-i ard cadavrul.“ (3) Tot în acelaşi volum de tinereţe apare o viziune care, raportată la lo­cul asasinării de peste ani, ne poate pune pe gîn­duri: „Zărise o mînă ieşind din rezervorul toa­letei şi luase totul drept o farsă macabră.“ (4)

Aluzii, viziuni fugare, fraze premonitorii de­spre crima din 21 mai 1991 apar în numeroase din­tre textele sale: „Moartea l-a ajuns într-o zi se­nină de primăvară.“ (5) Culianu chiar le măr­tu­ri­sea unor prieteni că va muri tînăr. Ted Anton fă­cea observaţia că, dincolo de mobiluri, asa­si­na­rea lui Culianu seamănă extraordinar cu acţiunea unora dintre prozele sale de ficţiune. (6) Chei de interpretare stranii oferă în acest sens ro­manul Jocul de smarald, pe care I.P. Culianu îl scrie în 1987, în colaborare cu logodnica sa, Hil­lary Wiesner. Acţiunea romanului istorico-de­tectivistic, astrologic şi magic se petrece în pli­nă Renaştere, la Florenţa. În capitolul VII, sub­intitulat sugestiv „capitol în care devine evi­dent că stelele ne hotărăsc destinul“, vestitul fi­lo­zof florentin Marsilio Ficino atenţionează: „Dom­nilor, aţi băgat oare de seamă că avem de-a face cu crime astrologice?“. În şirul de asa­si­na­te misterioase se constată o legătură între con­fi­gu­raţia planetară, momentul crimei şi in­stru­men­tul acesteia.

De la primele pagini pătrundem în uni­ver­sul magic al viziunilor premonitorii. Prima vic­ti­mă aminteşte frapant chiar de I.P. Culianu: „Pe­trus de Hecatibus fusese un astrolog serios şi... nu­mai moartea timpurie l-a împiedicat să de­vină faimos... horoscoapele sale nu o singură da­tă mă impresionaseră.“ (7) Numele victimei o e­vo­că pe Hekate, zeiţa greacă a magiei şi a vră­ji­lor, domenii care l-au interesat în chip special (te­oretic şi practic) pe Culianu. De altminteri, ni se spune că „Petrus practica magia şi in­vo­ca­rea demonilor“. În portretizarea lui Petrus re­cu­noaş­tem elemente din biografia lui Culianu: vic­tima era un „savant erudit, dar şi un priceput as­trolog, logodit cu fata iubită, cu care urma să se că­sătorească“ (8). Petrus este ucis deasupra unei ape curgătoare (pe Ponte Vecchio) şi ţine în mî­nă un inel cu o piatră preţioasă verde (smarald) pe care apar semnul astral al Balanţei şi o triplă con­juncţie planetară. Profilul unei alte po­ten­ţiale victime, obţinut prin divinaţie, trimite din nou la Culianu: „...persoana ce va fi ucisă este de familie bună şi are un renume bun, s-a năs­cut sub semnul Balanţei sau are acest semn la as­cendent. Este o fiinţă... curtenitoare... are ta­lent la limbi străine şi la scris... va muri de moar­te violentă... în temă apare maleficul Marte“ (9).

I.P. Culianu era Capricorn cu ascendent în Ba­lanţă. În tema astrală a zilei de primăvară, din 21 mai 1991, orele 13, cînd a fost asasinat Cu­lianu, tranzitele realizează o triplă con­junc­ţie: peste Soarele natal (la 14° în Capricorn) se aşa­ză Uranus (13° în Capricorn) şi Neptun (16° în Capricorn). Peste Luna natală (22° Rac) şi ma­leficul Marte (26° Rac). Nodul Sud (plata kar­mică) din ziua de 21 mai se află la 21° Rac, pe­ce­tluind parcă întreaga configuraţie.
În capitolul XIX al Jocului de smarald, fraze stra­nii, tîlcuiri ezoterice se referă din nou la ma­rea trecere dincolo. Dialogul dintre victimă şi în­ger are loc în afara planului terestru. Cifrele de foc arată numărul 19. I-am putea descifra în­ţe­lesul ştiind că, potrivit tradiţiei magice con­sem­nate în Tabula smaragdina, planul celest se reflectă în planul terestru. Aşadar 19 devine 91, indicînd anul crimei. „Avem ceva timp la dis­poziţie...“, spune îngerul (romanul este scris în 1987), „locurile noastre sînt fixate la numărul 22“. I.P. Culianu a fost ucis pe 21 mai 1991, într-o zi de marţi.
Care este, totuşi, mesajul? Îl găsim în prima fra­ză a capitolului IX (19!), intitulat „Viaţă după via­ţă“: „Dacă mai era nevoie de vreo dovadă că mu­risem, atunci ea mi-a fost furnizată cînd m-am trezit la poalele unui magnific Munte de Lu­­mină.“
 
 
Note:
1 H.-R. Patapievici, Ultimul Culianu, Editura Humanitas, 2010, p. 139.
2 I.P. Culianu, Arta fugii, Editura Polirom, 2002, p. 177.
3 Ibidem, p. 112.
4 Ibidem, p. 77.
5 I.P Culianu, Pergamentul diafan. Ultimele povestiri, Editura Nemira, 1996, p. 187.
6 Ted Anton, Eros, magie şi asasinarea profesorului Culianu, Editura Nemira, 1997, p. 62.
7 I.P. Culianu, Jocul de smarald, Editura Polirom, 2005, p. 37.
8 Ibidem, pp. 18, 37.
9 Ibidem, pp. 307-308.
 
______
Sivia Chiţimia (n. 1949), poetă şi etnolog, are un doctorat în etnologie şi antropologie culturală cu tema „Simboluri hermetice în cultura tradiţională românească“. Din 1991 este cercetător ştiinţific la Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu“. Volume publicate: Circuitul viselor în natură (1979), Magazinul fermecat (1988), Le Défi magique (în colab., Lyon, 1994), Graal et modernité (în colab., Paris, 1996) ş.a. A realizat emisiunea Zodiac la TVR Cultural.

ASTALOŞ 1933 2014 jpeg
ASTALOŞ 1933-2014
A murit Astaloş. Vestea a venit într-o dimineaţă. Înainte şi după alte morţi. Sîntem înconjuraţi de morţi. Ca şi cum viaţa ar fi o subversiune.
Alain Finkielkraut, un „reacţionar“ la Academia franceză jpeg
Alain Finkielkraut, un „reacţionar“ la Academia franceză
Alain Finkielkraut (născut în 1949) a intrat, din ziua de 10 aprilie 2014, în rîndul nemuritorilor. Cărţile sale compun o lamentaţie antimodernă punctată de accente de revoltă împotriva unor evoluţii pe care individul nu le controlează. Transformările suferite de identitatea franceză sub impactul hipermodernităţii şi al imigraţiei constituie substanţa ultimului volum publicat, L'identité malheureuse, Editions Stock, Paris, 2013.
Tenebrele limbii şi literaturii române jpeg
Tenebrele limbii şi literaturii române
Eugeni şi Mihu sînt doi liceeni harnici, cuminţi şi frumoşi; ei provin din două familii harnice, cuminţi şi frumoase, dar părinţii fetei se opun iubirii lor. Fata decide să se sinucidă amîndoi, deodată, bînd vitriol, pe care l-a cumpărat deja, de la farmacie.
Tenebrele limbii şi literaturii române jpeg
O lecţie de patriotism
În general, socotesc că nu e bine să te joci cu cele sfinte - aşa că am ezitat la titlul de mai sus. Dar, cum să numeşti altfel o carte scrisă de un profesor universitar (...) carele însuşi despre sine scrie, pe coperta a patra, că, în fiinţa sa, "omul de ştiinţă a fost permanent dublat de cel ce a făcut din slujirea neamului său ceea ce sfinţii fac din slujirea lui Dumnezeu...
Pop Yoga jpeg
Pop Yoga
O sinteză originală este cartea lui Pacôme Thiellement Pop Yoga, Sonatine Editions, Paris, 2013.
Mioritiquement notre jpeg
Mioritiquement notre
De veacuri învăţăm la şcoală că "Românul s-a născut creştin", "Românul s-a născut poet" şi "Românul e francofon prin tradiţie".
Mereu în miezul chestiunii şi cu totul la marginea ei jpeg
Mereu în miezul chestiunii şi cu totul la marginea ei
Karl-Markus Gauß (Salzburg), n. 1954, din 1991 redactor-şef al prestigioasei reviste de cultură Literatur und Kritik, cunoscut critic literar, scriitor şi eseist austriac, laureat al unor importante premii literare austriece şi europene(...)
Tehnodrom 2013 jpeg
Tehnodrom 2013
Ca la orice final de an, e vremea unei rememorări: ce am descoperit, ce am accesat şi ce am criticat în Tehnodrom.
Străinii care au făcut Franţa jpeg
Străinii care au făcut Franţa
Numeroşi sînt străinii care, în ultimele două secole, au lăsat urme durabile în cultura Franţei. Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France/Dicţionarul străinilor care au făcut Franţa, Editura Robert Laffont, 2013, 956 pagini, redactat de un colectiv de autori sub direcţia lui Pascal Ory, profesor de istorie la Sorbona, depune mărturie în acest sens.
Tehnodrom 2013 jpeg
echitate şi ebook
În Statele Unite, a început un scandal din cauza ediţiilor digitale şi a prezenţei lor în biblioteci. Marii editori acuză bibliotecile de "socialism" şi le impun preţuri mult mai mari la achiziţia acestor ediţii, cu 150% pînă la 500% mai scumpe decît în cazul utilizatorilor privaţi. Mai mult, editorii adesea limitează numărul de citiri ale unui exemplar. Cartea nu se mai află în proprietatea bibliotecii care o punea la dispoziţie publicului.
Andra Cărbunaru   PR, Librăria Bastilia jpeg
Andra Cărbunaru - PR, Librăria Bastilia
(apărut în Dilemateca, anul VIII, nr. 89, octombrie 2013)
Arta contemporană la Veneţia  Între enciclopedic şi eclectic jpeg
Arta contemporană la Veneţia. Între enciclopedic şi eclectic
Veneţia, oraş suprasaturat de artă, găzduieşte la fiecare doi ani o vastă expoziţie de artă contemporană. Un fel de tur de orizont al creaţiei imediate. Anul acesta, organizatorii au ales drept temă - sau principiu coagulant - "cunoaşterea enciclopedică".
Un colţ de lume jpeg
Un colţ de lume
În Tire am mai descoperit o comoară: aşezată în mijlocul unei grădini exotice, stăpînă a multor veacuri, adăpost literar al multor erudiţi, Biblioteca "Necip Paşa" este unul dintre cele mai importante centre ale vieţii culturale. Atît ale oraşului, cît şi ale Turciei.
Ce aţi amîna(t) să faceţi în viaţă? jpeg
Ce-aţi amîna(t) să faceţi în viaţă?
Răspund: Gabriela ADAMEŞTEANU • Dumitru CRUDU • Andrei DÓSA • Ştefan MANASIA • Marin MĂLAICU-HONDRARI • Anatol MORARU • Cezar PAUL-BĂDESCU • Andrei POGORILOWSKI • Ana Maria SANDU • V. LEAC
Bucovina   schiţe literare  Unde a fost de fapt „Mica Vienă“ jpeg
Bucovina - schiţe literare. Unde a fost de fapt „Mica Vienă“
Un pămînt slav era Bucovina în Evul Mediu. Mai tîrziu, parte a voievodatului moldav. Numele ei provine din germanul Buchenland (Ţara fagilor). În 1774, acest ţinut, lăsat în voia naturii lui sălbatice, a fost ocupat de austrieci, care s-au pus pe treabă: au cultivat ţara şi oamenii ei.
Gloria unui solitar jpeg
Gloria unui solitar
Este bine totuşi de ştiut că, înainte de-a fi orice altceva, Guénon a fost matematician. Principiile calculului infinitezimal, o lucrare de tinereţe, publicată abia în 1946, arată interesul primordial al ezoteristului faţă de matematică.
„Activismul meu cultural poate fi privit ca o contrabandă cu arme“ jpeg
„Activismul meu cultural poate fi privit ca o contrabandă cu arme“
Este profesor de filozofie, eseist, dramaturg, romancier, filozof de consum cu discurs metafizic. Este un salvator de idei şi un demolator de concepte. E un "băiat rău". Ţine lecţii de filozofie unde te-aştepţi mai puţin: prin penitenciare, birturi, aziluri de bătrîni, case de nebuni, parcuri. E slobod la gură şi la minte.
Tehnodrom 2013 jpeg
Internetul şi protestele la români
Cine s-ar fi aşteptat ca, pentru prima dată în istorie, la un eveniment să participe mai mulţi oameni decît cei care s-au anunţat pe Facebook? ?i nu o singură dată, ci de două ori. Dacă nu plouă, şi a treia duminică probabil va fi la fel. (Articolul e scris după al doilea mare marş pentru salvarea Roşiei Montane, din 15 septembrie 2013.)
Gloria unui solitar jpeg
Iezechiel, autor ştiinţifico-fantastic
Profetul Iezechiel, figură din toate punctele de vedere excentrică, face excepţie de la regula invizibilităţii.
Bucureştiul insular din „Nuntă în cer“ jpeg
Bucureştiul insular din „Nuntă în cer“
Andreea Răsuceanu este dr. în filologie al Universităţii din Bucureşti cu lucrarea Mahalaua Mîntulesei, drumul către modernitate (2009). Cea mai recentă lucrare, Bucureştiul lui Mircea Eliade. Elemente de geografie literară, are la bază cercetările întreprinse în perioada 2010-2013 în cadrul CESI şi Université Sorbonne nouvelle Paris 3 (programul "Vers une géographie littéraire").
Noutăţile toamnei jpeg
Noutăţile toamnei
Răspund: Laura ALBULESCU (ART) • Lidia BODEA (Humanitas) • Denisa COMĂNESCU (Humanitas Fiction) • UN CRISTIAN (Casa de pariuri literare) • Oana DUMITRU (Vellant) • Dana MOROIU (Baroque Books & Arts) • Angela NAGHI (Publica) • Ştefania NALBANT (Curtea Veche) • Bogdan-Alexandru STĂNESCU (Polirom) • Livia SZASZ (Corint/Leda)
Mario De Mezzo   CEO, Editura ALL jpeg
Mario De Mezzo - CEO, Editura ALL
Preşedintele Asociaţiei Casa de Cultură (şi CEO al grupului editorial ALL) Mario De Mezzo a vrut să omagieze cu acest premiu un autor şi mai ales un redactor al editurii sale, pe Augustin Frăţilă, plecat acum cîţiva ani dintre noi.
 La Batthyaneum jpeg
La Batthyaneum
Cînd am ajuns la Alba Iulia, mi s-a spus: trebuie să vezi Batthyaneum-ul - mai degrabă un sanctuar de carte rară decît o bibliotecă.
Scandal, skándalon jpeg
Scandal, skándalon
Cum Iacov cu îngerul, omul cu dicţionarul: pînă dimineaţa. Termenul grecesc skándalon provine din skándalethron, suportul momelii într-o cursă - băţul în care e înfiptă carnea de focă pentru a prinde în cursă urşii polari, de pildă, dar nu carnea însăşi; [...]

Adevarul.ro

Mircea Badea jpg
Antena 3 a devenit Antena 3 CNN: postul și-a schimbat numele și sigla. Ce discurs a ținut Mircea Badea VIDEO
Marți, 26 septembrie, Mihai Gâdea și Rani Raad, președinte CNN Worldwide Commercial, au semnat la București acordul de parteneriat.
termoficare bucuresti
Părerea unui expert despre soluția lui Nicușor Dan pentru ca bucureştenii să aibă căldură la iarnă
Primarul Capitalei a anunţat că a identificat unele soluţii pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului de termoficare și, în acest sens, a fost demarat un proiect prin care se propune instalarea a 20 de minicentrale.
Printesa Diana si Charles FOTO Getty Images jpg
Prințul Andrew și prințesa Diana, complot împotriva lui Charles?
Prințesa Diana era foarte bună prietenă cu soția de atunci a prințului Andrew, astfel că și ea ar fi luat parte la planul de a-l împiedica pe Charles să ajungă la tron.

HIstoria.ro

image
Cine a fost „Îngerul de la Ploiești”?
O prinţesă furată de propriul tată și dusă la orfelinat, regăsită la 13 ani de familia din partea mamei, una dintre cele mai bogate din România – bunicul era supranumit „Nababul“.
image
Cum era la ora de istorie ținută de I.L. Caragiale?
Ca mulţi alţi literaţi, Ion Luca Caragiale a avut o pasiune pentru istorie, inclusiv pentru cea naţională. Blamat de unii încă din timpul vieţii pentru că, în scrierile sale, s-ar fi relevat drept anti-român, el a avut, uneori, o viziune romantică (dacă nu chiar idilică) asupra trecutului neaoș.
image
Aristide Blank, finanțistul camarilei lui Carol al II-lea
Aristide Blank (1883-1961) a fost o personalitate complexă, care după ce a studiat dreptul și filosofia, s-a implicat în lumea financiară națională și internațională, reușind astfel să influențeze major viața politică românească dintre cele două războaie mondiale.