Opiaceele Henriettei Yvonne Stahl

Tudor Creţu
7 februarie 2013
Opiaceele Henriettei Yvonne Stahl jpeg

(apărut în Dilemateca, anul VIII, nr. 80, ianuarie 2013)

Studiul lui Andrei Oişteanu - Narcotice în cultura română. Istorie, religie şi literatură (Polirom, 2010) - a contribuit şi la redescoperirea Henriettei Yvonne Stahl (1900-1984), prin, mai ales, romanul Între zi şi noapte. O carte care, prin realism şi onirism deopotrivă, prin autenticitate şi printr-un dramatism pe alocuri degenerativ, rămîne rădăcina vie, la nivel românesc, a unei direcţii (ori poate chiar gen!) în curs de acreditare: narcoliteratura.

Aristocrate spectrale

„Morfina se preface în umbră, fantomă, zînă“, scrie Jean Cocteau în Opium. Jurnalul unei dezintoxicări. Am putea lesne parafraza: morfina o preface în umbră, fantomă şi chiar într-un soi de zînă. Neagră. Numele ei e Zoe Mihalcea Vrânceanu, cea mai complexă morfinomană a literaturii române. Creaţie de vîrf a Henriettei Yvonne Stahl, romanul Între zi şi noapte a fost publicat în 1941, ajungînd în librării abia în anul următor. (În eseul de faţă vom folosi ediţia din 1988 apărută la Editura Dacia.) Autoarea însăşi mărturiseşte: "Totul s-a întîmplat aidoma, în realitate ca în roman. Absolut tot." Numele personajului e real. Într-o primă versiune, eroina se numea Marta, însă - se confesează romanciera -, "după ce au murit toţi cei amintiţi în roman, (...) am simţit nevoia ca numele adevărat al eroinei să fie pomenit în cartea aceasta."
Primul soţ al Henriettei Yvonne Stahl a fost, vreme de paisprezece ani (1931-1944), Ion Vinea, el însuşi narcoman şi unul dintre cei mai cunoscuţi traducători ai lui Poe, inclusiv al povestirilor Berenice, Ligeia, Prăbuşirea Casei Usher. Seria majoră de asemănări - de structură, dar şi de nuanţă - dintre personajul Zoe Mihalcea Vrânceanu şi eroinele din prozele citate s-ar putea explica şi pe linia relaţiei autoarei cu Ion Vinea, mai ales că asemănările în cauză frizează, nu o dată, coincidenţa de tuşă portretistică.
În cazul unor autori precum Edgar Allan Poe, opera e culminaţia pozitivă iar biografia - culminaţia negativă a constituţiei interioare, a unei psihostructuri. Abia scrisul reprezintă modalitatea de pozitivare a experienţei, de "fixare" a ei. Dar şi autorul plăteşte, adesea, acelaşi preţ ca personajele sale: biografia-traumă, dispariţia prematură (Poe s-a stins la patruzeci de ani). E tributul cerut, printre altele, de aşa-zisa "morbideţe" a literaturii sale, esenţiale, în fapt, din unghi estetic; de excesele fondatoare, care îl fac să îşi depăşească, artistic, epoca şi îl instituie ca precursor al decadentismului, curent care, în intervalul 1880-1900, avea să marcheze arta occidentală.
Eroinele poeşti sînt fiinţe stinse, umbre care transgresează în voie hotarul volatil dintre lumi. O feminitate fantomatică, graţioasă şi înfricoşătoare. Maladivul sporeşte, la fel ca în cazul Zoei Mihalcea-Vrânceanu, distincţia. "Văd în frumuseţea unei femei soarta ei" - scria, în Pietre pentru templul meu, Lucian Blaga. Boala şi moartea par culminaţii fireşti, corolarul unui anumit tip de frumuseţe şi destin.
Berenice, de pildă, apare, "în zilele cele mai fericite ale frumuseţii ei", ca "fantomă", ca entitate eterică. Stingerea devine un apogeu negru, tot aşa cum graţia e mărturia unei fragilităţi patologice: "Nu o văzusem ca pe o fiinţă pămîntească, din carne şi oase, ci ca pe abstracţia unei asemenea fiinţe..."
Un paradox al eroinelor poeşti e că ele sînt nevii şi nemoarte, făpturi plutitoare, unele înmormîntate prematur. Singura certitudine legată de Ligeia, protagonista nuvelei omonime publicate în septembrie 1838, este înfăţişarea ei: înaltă, mlădioasă, subţirică, "era strălucirea unui vis de opium (s.n.), o viziune aeriană şi sublimă, mai stranie (...) decît fantasmele ce pluteau în jurul sufletelor adormite ale fecioarelor din Delos." Citatul imediat următor, din Bacon, e paradigmatic: "Nu poate exista o frumuseţe desăvîrşită fără o notă de straniu în proporţii."
Ivoriul e o substanţă definitorie şi, totodată, antifrastică, o "antimaterie". Duritatea face din piatră şi os simboluri consacrate ale forţei şi rezistenţei. Ivoriul poesc semnifică sensibilitate, paloare, fragilitate. Aspecte cromatice, "exterioare", care ţin de albul "cadaveric", iar nu de duritatea ţesutului osos. Suprafaţa, culoarea primează artistic.
Cîteva crîmpeie de contemplaţie bizară, narcotică din Berenice: "să mă pierd o noapte întreagă priveghind flacăra înaltă a unei lămpi sau jarul din vatră, să visez zile întregi mireasma unei flori; să îngîn fără oprire un oarecare cuvînt, pînă ce sunetul, prin necontenita lui repetare, înceta să mai înfăţişeze minţii mele vreun înţeles, să pierd orice simţ al mişcării printr-o nemişcare deplină." Repetarea maniacală a unui cuvînt, pînă la "vidarea" sa, constituie o "mantrizare" sui generis, o ritualizare cu iz decadentist. Cuvîntul devine sunet, se debarasează, la fel ca obiectele, în anumite staze contemplative, de accepţiunea sa utilitară, diurnă. În mistică, dincolo de latenţa magică a vocabulei - zeitatea, de pildă, e prezentă in concreto în numele invocat -, repetarea neostoită a sunetului-cuvînt e, în sine, un procedeu de abolire a realului, o tehnică.
Atît în yoga clasică cît şi în alte tradiţii esenţiale, nemişcarea deplină e o condiţie sine qua non a meditaţiei. Fixitatea posturii (āsana), concentrarea (ekāgratā) asupra unui obiect-suport sau a unui punct interior duc, facilitînd meditaţia propriu-zisă, la neclintirea mîntuitoare a minţii şi a spiritului, la "nemişcarea lor deplină". "Yoga, scrie Eliade, i se opune vieţii", dinamicii ei profane, împrăştierii şi risipirii evanescente, fluxurilor şi reveriilor necontrolate, perturbatoare.
În pasajul citat, avem de-a face cu o mistică narcotică, cu experienţe şi chiar experimente deopotrivă halucinante şi revelatoare. Unul dintre efectele clasice ale opiumului e tocmai această "neobişnuită, stăruitoare şi bolnăvicioasă atenţie" care, în sensul celor de mai sus, "nu trebuie să fie confundată cu înclinarea spre visare, acea înclinare comună tuturor oamenilor şi în voia căreia se lasă mai ales cei cu o imaginaţie înflăcărată."

Paralele/tangente româneşti

În acceaşi notă, una dintre cele mai izbutite descrieri ale Zoei Mihalcea Vrânceanu ne-o înfăţişează în amurg, "pe un scaun fără spetează." "Fumul ţigării îi aluneca pe faţă, pierzîndu-se în părul ei des şi ondulat, scăpînd apoi încet, mai eterat. În umbra odăii, faţa Zoei avea o paloare stranie făcută din ultima lumină a înserării. Ceva fantomatic, de inconsistenţă." Elementele obiective - fumul, lumina fadă a înserării - şi substanţa simbolică a protagonistei se suprapun. Alcătuirea interioară, structurală, a personajului, şi cea exterioară, a peisajului şi a momentului (înserarea) converg. Aşa încît fumul ţigării, de pildă, este, totodată, şi substanţa simbolică a protagonistei - la fel de fantomatică, de "inconsistentă". E ceea ce am putea numi moment-conjuncţie. Vom ilustra ipoteza noastră printr-un exemplu dintr-un text literar propriu, un jurnal fantasmatic în lucru: o fată bătrînă, "acră", muşcînd dintr-o acritură, prizîndu-şi, adică, propria substanţă.
O prezenţă angelică, am zice, dacă această Zoe Mihalcea Vrânceanu ar fi doar delicată, nu şi stranie, dacă nu ar induce, prin propria-i înfăţişare, senzaţia unei taine sumbre. Care o face nu doar tragică, ci şi superioară, desprinsă, dintru început, de un univers ce o ţine, doar, captivă, fără a o mai captiva.
Primul contact vizual, "atît de lung, de fix", înteţeşte simptomatica descrisă. Zoe pare "cuprinsă de un gînd unic şi etern ca al statuilor." Fixitatea şi percutanţa privirilor sînt nepămîntene. Nefiinţa Zoe Mihalcea Vrânceanu capătă o maiestuozitate statuară. Ana şi Zoe, mai degrabă, se recunosc, decît cunosc. Magnetismul e instantaneu. Zoe e "foarte frumoasă, dar mai ales stranie." Această stranietate e una dintre senzaţiile princeps ale contactului cu o făptură/dimensiune a fiinţei care reprezintă cu totul altceva decît prea obişnuiţii oameni din jur. De aici şi pînă la prima apariţie în text a cuvîntului supranatural nu e decît un pas, cît se poate de firesc: "Niciodată, Ana nu bănuise că poate exista o asemenea faţă şi mai ales o asemenea supranaturală (s.n.) privire."
Dependenţa protagonistei are origini traumatice. Ea a fost "închisă la balamuc" de către propriii părinţi, timp de doi ani. Consecinţele, interioare şi exterioare (sociale, familiale), ale acestei sechestrări camuflate medical sînt insurmontabile: "orice aş spune, s-ar crede că sînt nebună." Trauma e mereu actualizabilă, ameninţarea - perpetuă. Statutul de "nebună" se poate transforma, "oricînd, oricînd", într-un pretext, acreditat clinic, care să agraveze, decisiv, marginalitatea protagonistei. Aşa încît simplul fapt că părinţii, responsabili de internarea-i forţată, au învăţat-o să le spună mamă şi tată apare ca "o perversitate în plus."
Narcoticul şi psihosomatica aferentă întemeiază un "simţ moral" aparte. O percepţie mai acută a răului şi urîtului, indiferent de natura lor. (Contra)reacţia - în raport cu aceşti "stimuli" - e cu atît mai promptă. Agresiunea se developează în toate faţetele ei, ca un rînjet care dezveleşte toţi colţii, fiind astfel insuportabilă şi, în fapt, invincibilă. Un scaun urît e, pentru Zoe Mihalcea Vrânceanu, "o monstruozitate inutilă." O emanaţie toxică a minţii omeneşti. Trecerea acestui prag se dovedeşte ireversibilă. E aspectul social al rupturii de nivel. Privelegiile proscrisului sînt însă dintre cele mai însemnate. Exclusul vede altfel, contemplă organismul social dintr-o perspectivă mai cuprinzătoare, nemaifăcînd parte din ţesutul său viu, util, productiv.
Internarea devine expediere, detenţie, practică punitivă. Intoxicată de morfină, Zoe nu mai e, în acelaşi timp, victima preazilnicului înec în supa socială, în anodinul călduţ, confortabil, castrant. Perspectiva ei, dură şi dureroasă, o face cu atît mai "dificilă", mai incomodă şi indezirabilă.
Proximitatea morţii, contemplarea ei primează decisiv asupra cauzelor concrete. Drama se poate pozitiva sau "reabilita" - graţie tocmai potenţialului său iniţiatic, gravităţii temelor şi a realităţilor cu care se confruntă -, o narcomană precum Zoe Mihalcea Vrânceanu, însă, nu. Ea intuieşte, prevede, cunoaşte avant la lettre comportamentul celorlalţi, fricile şi ipocriziile care întreţin efectul de onorabilitate, aparenţa nobilă a vidului social. Fulgurant, Zoe i se înfăţişează Anei Stavri, jumătatea luminoasă a binomului romanesc, drept una dintre cei care "avuseseră puterea să gîndească tot." O adevărată iniţiată, pe care narcomania o "camuflează" aşa cum sărăcia ascunde potenţiala condiţie religioasă a sărmanului.
Decăderea, mizeria şi distincţia nelumească, funebră sînt contrariile inarmonizabile ale acestei protagoniste, din care viaţa se retrage în felul apelor, tăcut. Efortul de a se sinucide e, pentru Zoe Mihalcea Vrânceanu, unul imposibil. "Oamenii care se sinucid au încă multă putere în ei. Nu aceştia sînt cei mai nenorociţi. Vine o clipă de disperare cînd nici să te sinucizi nu mai poţi. Eu, de exemplu, acum n-aş mai avea puterea să mă omor."
Expediat de Zoe, Dorin Iuga, unul dintre pretendenţii acesteia, se sinucide: "Ei spun că s-ar fi infectat voit, a ascuns, nu s-a lăsat îngrijit... în fine, o sinucidere simulată." Cinismul Zoei frizează, aici, paroxismul:
"- Pentru ce să mint. Ştiam că se va omorî.
- Atunci pentru ce l-ai lăsat... să plece?
Ana simţea cum îi bate inima tare de tot.
- Mă plictisea.
- Atunci pentru ce l-ai lăsat să se îndrăgostească?
- Mă plictiseam."

Transe, viziuni, premoniţii...

Noaptea în care Zoe "cade leşinată" se dovedeşte a fi noaptea în care Dorin moare. Un nou fenomen extrasenzorial îşi face loc în paginile cărţii. "Cedarea" Zoei e, de fapt, resimţirea morţii lui Iuga. Trezită, Zoe îl vede pe Dorin. Adică spectrul, fantoma acestuia: "sta (sic!) nemişcat, rezemat de uşă. Mă privea. Atunci am ştiut că a murit. Am leşinat din nou." Ulterior, prin intermediul Zoei, Henriette Yvonne Stahl acreditează o curioasă ipoteză asupra acestor fenomene: "De lucrurile supranaturale niciodată nu te sperii, pentru că în clipa în care se întîmplă eşti tu supranatural, altfel nu le-ai putea vedea."
Leşinul e şi o "ruptură" sui generis, care face cu putinţă perceperea apariţiei fantomatice prin sincronizarea de nivel cu aceasta. Oricît de accidental, de explicabil medical, de "profan", el constituie, totodată, unul dintre numele negative ale deschiderii, o modalitate prin care identitatea profană e abolită: "...dar aerul, aerul e irespirabil sau corpul nu mai ştie să trăiască supranatural, nu mai ştie respira... În fine... am leşinat."
Zoe a studiat, în adolescenţă, pianul la Leipzig. Forţa reprezentărilor interioare ale morfinomanei noastre e tulburătoare. Amintirile, peisajele fantasmatice generează reacţii fizice subite, incontrolabile. A şti, pentru Zoe, înseamnă a simţi. Intuiţia, presentimentul sînt modalităţi nete de sondare a realului. "Da, Ana ştia că omul acesta (tatăl) era capabil de orice monstruozitate, simţise (s.n.) lucrul acesta." O cunoaştere metasomatică. Intensitatea unei premoniţii, de pildă, pare a fi garantul veridicităţii ei. Sensibilitatea îşi reafirmă potenţialul transcendent.
Plimbîndu-se bezmetic prin cameră (după vizita tatălui ei la Leipzig), pe fond de febră, Zoei îi pare că "ceva îngrozitor o pîndeşte" - presimte, altfel spus, dezastrul internării forţate. Al veritabilei detenţii medicale care va urma. Accesul premonitoriu e, şi de această dată, însoţit de un simptom fizic, de o perturbare - febra. Un cuvînt esenţial revine în descrierea acestor fenomene: ceva. Ambiguitatea e terifică. Pericolul propriu-zis rămîne neprecizat, în timp ce realitatea şi apropierea sa par imediate.
Dacă personajele lui Poe trec, frecvent, prin stări cataleptice, Zoe alunecă în inconştienţă, prin leşinuri repetate. O mărturie a sensibilităţii care devine, lesne, fragilitate patologică. "Treceam din leşin şi inconştienţă din nou la viaţă şi, apoi, iarăşi, la leşin." Cedările psihosomatice se succed aiuritor.
"Golirea minţii", cauzată de lipsa de preocupări, tinde să aibă efectele unei metode mistice, ale unei tehnici de salvare. Mediul spitalicesc e camuflajul. Imobilizarea la pat generează efecte comparabile cu fixitatea postúrilor meditative. Inactivitatea se pozitivează subtil, devenind revelare a condiţiei post mortem: "cîteodată mi se părea că am murit de mult şi că am fost uitată, azvîrlită în afara oricărei schimbări."
Aşa cum, în context arhaic, specialistul în sacru este, adesea, şi un specialist în medicina epocii şi a comunităţii respective - iatromant, medicine man, şaman -, cel care suferă (pacientul, bolnavul) trece printr-o specializare în sacru, printr-o iniţiere. Istorisirile Zoei prezintă, astfel, semnalmentele unui vizionarism autentic. Chiar dacă nu e vorba de o călătorie deplină, care să propună o versiune, o posibilă structură a lumii de dincolo, mărturia morfinomanei noastre vizează o lume/dimensiune nouă. Stările şi senzaţiile îşi transcend sorgintea clinică. Intensitatea anulează primatul patologicului. Dependenţa devine baza fiziologică a deschiderii iniţiatice, numele său negativ. Perturbarea e resemnificată: ea e (şi) o victorie asupra normalităţii, înţeleasă ca echilibru steril(izant).
Esenţială este asumarea, sensul pe care subiectul îl dă (sau nu) dramei sale, ceea ce Mircea Eliade numea hermeneutică creatoare. O teorie a sensului transfigurator, care îmbină contrarii aparente: a conferi, a induce sens nu înseamnă a falsifica experienţa, ci a o potenţa. O interpretare care nu se rezumă la decriptare, la desluşirea, strict raţională, a unei finalităţi "obiective". Spre a parafraza o operaţiune matematică, e, mai degrabă, vorba de o ridicare la putere, de o schimbare de perspectivă, de valorizarea eliberatoare a suferinţei în virtutea căreia, asumată creativ şi curajos, orice experienţă poate deveni sacră.
"Vedeam înaintea mea întinsuri de apă limpede şi lipsite de temperatură, totul blînd, nemişcat. Un decor de aur al nisipului din fundul apei, luminat de bogăţia soarelui. Simţeam blîndeţea adierilor care legănau apa, simţeam liniştea pomilor oglindiţi în apă, simţeam aerul aburit în oglinda limpede a lacului care m-ar fi adormit fără vise." Un hipnotism conjugat - atît al suprafeţei cît şi al profunzimilor - al totalităţii aspectelor acvatice. Lacul e, la rîndu-i, ochi. Care tranchilizează şi fixează. Prin simultaneitatea activă a aspectelor sale: suprafaţă şi adîncime aurie; luciu, reflexie şi limpezime.
Spre a preîntîmpina sinuciderea "prin nemîncare", medicul dispune ca Zoe să fie hrănită artificial. Procesul e perceput ca o agresiune profanatoare. "Zilnic au vărsat în corpul meu, pe nas, cu tuburi, un lichid, mîncare." O potenţare kafkiană a laturii medicale. Tuburile vîrîte pe nas, hrana însăşi ("lichidul") reprezintă o violentare tehnologizată.
O dublă captivitate se developează, o răstignire între lumi: Zoe e atît captiva lumii de aici (a propriei familii, a drogului, a celorlalte "păcate") de care nu se poate desprinde, cît şi a lumii de dincolo, la care nu poate, decît fulgurant, accede. O simetrie inversă prinde contur: Zoe "se învaţă cu gîndul" că trebuie să trăiască, aşa cum cei mai mulţi "învaţă să moară."
Plictisul intervalului sterp, dintre moartea lăuntrică şi cea biologică, echivalează viaţa cu o formalitate şi acutizează dependenţa de morfină. O astfel de postexistenţă lumească e tot mai greu suportabilă fără "sprijinul", tare şi direct, al drogului. Lipsa de substanţă a vieţii cere o substanţă-substitut, care să inducă iluzia unui sens, fiind, totodată, un paleativ.
În doctrinele yoga, cel care a cunoscut enstaza samaddhi-ului "transcende în mod absolut condiţia existenţială." Iniţiatul e un jivan-mukta, un "eliberat în viaţă." Care, însă, nu mai acţionează (prin) el însuşi, nu mai e victima karmei, ci are conştiinţa lui se acţionează:. "Asemenea lui Buddha, aceşti eliberaţi aleg să rămînă în viaţă pentru a transmite iniţierea primită." (Mircea Eliade, Yoga. Nemurire şi libertate, traducere de Walter Florescu, Humanitas, 2006)
Asemănătoare ca structură - şi, în acelaşi timp, opusă ca natură - este şi experienţa protagonistelor noastre. O iniţiere răsturnată care, smulgînd vălul ignoranţei, face "realitatea obiectivă" cu atît mai profană. Renaşterea e înlocuită de o a doua cădere sau de o recădere într-o lume cu atît mai traumatizantă. "Iluminarea" Zoei este, la rîndu-i, urmată de o postexistenţă lumească, de un interval dezvrăjit, suportabil doar cu ajutorul narcoticului. Depăşirea condiţiei umane nu este rodul firesc al împlinirii ei. Durerea e, aşadar, şi condiţia iniţială, şi cea finală.
Cîteva aspecte fundamentale ale misticii îşi găsesc corespondentul incomplet şi pervertit în experienţa Zoei: a) fixitatea posturii - prin imobilizare forţată la pat; îmblînzirea, cu un concept din sfera budismului, a minţii maimuţă, cauzată de drog, medicamente, lipsă de activitate; b) mortificare narcotică; c) "postul negru" al înfometării protestatare.
Aşa cum remarca şi Andrei Oişteanu, unul dintre meritele romancierei e soluţionarea ecuaţiei epice printr-o cauză colaterală a morţii Zoei Mihalcea Vrânceanu. Nu prin supradoză, ci prin infecţie tetanică. Renunţînd la cele mai elementare măsuri de protecţie, morfinomana "îşi făcea injecţiile chiar prin rochie, fără nici o precauţie de igienă." Corpul artistei "va servi studenţilor la disecţie." O altă "integrare" forţată (de împrejurări) în sistemul medical. Dacă tinerei Zoe Mihalcea Vrânceanu medicina nu i-a fost de nici un folos, ci, dimpotrivă, i-a grăbit sfîrşitul - internări carcerale, medici corupţi etc. -, atunci trupul ei îi va fi de folos medicinei, doctorilor "de mîine".
În calitate de obiect de studiu, corpul neînsufleţit e, în primul rînd, obiect. Dar "demersul ştiinţific" în cauză are şi semnificaţia unei iradieri identitare. Lipsa unui sens lumesc e, din nou, subliniată. Disecarea cadavrului e singura utilitate pe care societatea şi medicina au putut-o găsi. O reciclare cinică - ştergerea celei mai materiale urme: trupul. Anti-corpul Zoei Mihalcea Vrânceanu - descris, aşa cum am arătat, în termeni eterici, fantomatici, spiritualizanţi - apare, în lumina destinului său postum, drept o structură mai concretă, materială şi organică, în cel mai propriu sens ca oricînd.
Medicina grăbeşte sfîrşitul cadavrului, profesionalizîndu-i descompunerea, aşa cum - prin corupţie, ineficienţă, indiferenţă - a grăbit şi sfîrşitul vieţii personajului real Zoe Mihalcea-Vrânceanu. Mitul - spre a-l parafraza pe Vasile Lovinescu - e, la rîndu-i, "sfîşiat": moart(e)a e tînără, dar cadavrul nu e frumos. Un "corp neînsufleţit" îşi găseşte mai lesne utilitatea decît individul autentic, cel care nu e doar o entitate numerică, statistică, un sens real.

E rîndul Anei...

Suferinţa feminină generează (şi) cele mai bune pagini ale romanului Pontiful (1972), care are în centru relaţia dintre Ana Stavri şi vindecătorul, telepatul, iniţiatul Ara Surenian. Viziunea asupra dragostei e una spiritualistă. "Impresia eroinei că îl cunoştea de mult pe acest bărbat dăruit cu harul vindecării, iar că acum doar l-a reîntîlnit şi recunoscut, ia forma motivului metempsihozei." (Elena Zaharia-Filipaş, prefaţă la Henriette Yvonne Stahl, Voica. Pontiful, Editura Litera Internaţional, Bucureşti, 2010)
Problematica supranaturalului revine, cu intensitate, şi în acest roman. La fel şi obsesia eternităţii, a definirii şi trăirii ei.
"Marta mi-a dat un calmant, a găsit o fiolă de pantopon. O clipă mai tîrziu, m-am deşteptat brusc. Ce ciudat! Ce ciudat! Cît de ciudate sînt căile vieţii. Cînd am deschis ochii, m-am simţit alt om. Am cerut tocul şi o hîrtie şi, pe negîndite, pe nerăsuflate, am scris. Versuri. (...) Dar, pentru întîia oară, după unsprezece ani, am scris cu plăcere, cu elan, cu putere." Scrisul e, la Ana Stavri, în strînsă legătură cu boala, cu suferinţa cea mai concretă. Experienţa morfinică: alinarea, somnul, "deşteptarea" marchează întoarcerea, miraculoasă prin "bruscheţea" sa, la scris, începutul "eliberării". E, poate, cel mai "pozitiv" context morfinic din romanele Henriettei Yvonne Stahl. Efectele drogului sînt primele semne ale unei regenerări autentice.
Şi Anei Stavri doctorul îi administrează injecţii cu morfină. "Durerea a cedat greu şi numai provizoriu. Prin ceaţă îl vedeam pe Filip." sau: "Mă ţineau cu morfină şi pansamente cu novocaină. Durerile se înălţau pînă la mijlocul trupului." Dincolo de efectele analgezice, morfina generează o somnolenţă de fond, starea incertă dintre somn şi veghe: "Ameţeala era plăcută, ca înainte de somn, de narcoză sau parcă aş fi copil şi m-ar fi legănat mama. O mare dulceaţă în trupul meu." Boala e reconvertită prin scris, ca resursă poetică şi modalitate a inspiraţiei: "Într-adevăr, în timpul acelei boli, am scris aproape un volum de poezii. Cum aveam forţă să scriu? Nu ştiu. Mă grăbeam. Îmi era teamă să nu mor. Scriam aşa cum scrii un testament." Şi Pontiful conţine cîteva dintre poemele Anei Stavri, marcate de interogaţii grave, de greoaie metafore genitivale ("stînca inimii îmi luase foc"), figuri mitologice (Etern Prometeu) etc. Fapt mai puţin cunoscut, Henriette Yvonne Stahl este şi autoarea unui volum de versuri, Orizont. Linie severă (1976), scris în franceză şi publicat la Editura Athanor (Paris).
Fiola de pantopon, găsită de prietena Marta în casă, trădează o anumită familiaritate a Anei Stavri cu drogul. Morfina e parte, în cazul Anei Stavri, dintr-un proces de vindecare şi renaştere spirituală izbutit, care culminează cu închiderea inexplicabilă a rănii trupeşti. Paginile care descriu boala Anei, cele mai intense ale cărţii, sînt, la rîndu-le, inegale. Problematizarea suferinţei, meditaţiile - lipsite de supleţe estetică - pe tema eternităţii suferă de un patetism care reprezintă unul dintre cele mai constante minusuri ale prozei Henriettei Yvonne Stahl: "Am pierdut noţiunea timpului. Sînt eu - cea din eternitate, eu - cea dintotdeauna, eu în luptă cu mine însămi şi destinul meu." Aceste derapaje sînt însă contrabalansate de pasaje în care detaliul fiziologic remodulează registrul estetic al suferinţei, dîndu-i un esenţial spor de concreteţe: "Îmi este rece pe şira spinării. Mă simt bolnavă" sau: "Eu plîng, lacrimile curg şi îmi udă părul, îmi intră în urechi, pe buze, în gură", lacrima (re)căpătînd astfel statutul - depoetizant - de secreţie, nemaifiind doar o marcă lirică, mistificantă, a suferinţei. Natura rănii, a durerii propriu-zise ţine de o intimitate prozaică, atent explorată estetic: "Spasmele au fost atît de tari, încît am leşinat; cînd mi-am revenit, durerea era încă mai îngrozitoare, iar din mine curgea sînge. O fisură a sfincterului."
"Avatarul" Ana Stavri îşi continuă periplul şi în Drum de foc (1981). Evoluţia protagonistei e urmărită, aşadar, pe parcursul mai multor decenii: lecturi fondatoare - mistică, ocultism, Dostoievski; drame erotice generatoare de nelinişti şi dileme metafizice, contemplarea sinuciderii etc. Vîrful indiscutabil al tripticului (Între zi şi noapte, Pontiful, Drum de foc) rămîne, însă, primul titlu. Mărturie iniţiatică şi cronică... de familie; psihedelic şi social, romanul Henriettei Yvonne Stahl pune într-o lumină dintre cele mai inedite interbelicul românesc.

Tudor Creţu (n. 1980) este dr. în literatură comparată (cu teza Narcoliteratură. Cunoaştere, experienţă, estetică). Cea mai recentă carte publicată: Developări literare, Editura Universităţii de Vest, 2011. În prezent este managerul Bibliotecii Judeţene Timiş.

ASTALOŞ 1933 2014 jpeg
ASTALOŞ 1933-2014
A murit Astaloş. Vestea a venit într-o dimineaţă. Înainte şi după alte morţi. Sîntem înconjuraţi de morţi. Ca şi cum viaţa ar fi o subversiune.
Alain Finkielkraut, un „reacţionar“ la Academia franceză jpeg
Alain Finkielkraut, un „reacţionar“ la Academia franceză
Alain Finkielkraut (născut în 1949) a intrat, din ziua de 10 aprilie 2014, în rîndul nemuritorilor. Cărţile sale compun o lamentaţie antimodernă punctată de accente de revoltă împotriva unor evoluţii pe care individul nu le controlează. Transformările suferite de identitatea franceză sub impactul hipermodernităţii şi al imigraţiei constituie substanţa ultimului volum publicat, L'identité malheureuse, Editions Stock, Paris, 2013.
Tenebrele limbii şi literaturii române jpeg
Tenebrele limbii şi literaturii române
Eugeni şi Mihu sînt doi liceeni harnici, cuminţi şi frumoşi; ei provin din două familii harnice, cuminţi şi frumoase, dar părinţii fetei se opun iubirii lor. Fata decide să se sinucidă amîndoi, deodată, bînd vitriol, pe care l-a cumpărat deja, de la farmacie.
Tenebrele limbii şi literaturii române jpeg
O lecţie de patriotism
În general, socotesc că nu e bine să te joci cu cele sfinte - aşa că am ezitat la titlul de mai sus. Dar, cum să numeşti altfel o carte scrisă de un profesor universitar (...) carele însuşi despre sine scrie, pe coperta a patra, că, în fiinţa sa, "omul de ştiinţă a fost permanent dublat de cel ce a făcut din slujirea neamului său ceea ce sfinţii fac din slujirea lui Dumnezeu...
Pop Yoga jpeg
Pop Yoga
O sinteză originală este cartea lui Pacôme Thiellement Pop Yoga, Sonatine Editions, Paris, 2013.
Mioritiquement notre jpeg
Mioritiquement notre
De veacuri învăţăm la şcoală că "Românul s-a născut creştin", "Românul s-a născut poet" şi "Românul e francofon prin tradiţie".
Mereu în miezul chestiunii şi cu totul la marginea ei jpeg
Mereu în miezul chestiunii şi cu totul la marginea ei
Karl-Markus Gauß (Salzburg), n. 1954, din 1991 redactor-şef al prestigioasei reviste de cultură Literatur und Kritik, cunoscut critic literar, scriitor şi eseist austriac, laureat al unor importante premii literare austriece şi europene(...)
Tehnodrom 2013 jpeg
Tehnodrom 2013
Ca la orice final de an, e vremea unei rememorări: ce am descoperit, ce am accesat şi ce am criticat în Tehnodrom.
Străinii care au făcut Franţa jpeg
Străinii care au făcut Franţa
Numeroşi sînt străinii care, în ultimele două secole, au lăsat urme durabile în cultura Franţei. Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France/Dicţionarul străinilor care au făcut Franţa, Editura Robert Laffont, 2013, 956 pagini, redactat de un colectiv de autori sub direcţia lui Pascal Ory, profesor de istorie la Sorbona, depune mărturie în acest sens.
Tehnodrom 2013 jpeg
echitate şi ebook
În Statele Unite, a început un scandal din cauza ediţiilor digitale şi a prezenţei lor în biblioteci. Marii editori acuză bibliotecile de "socialism" şi le impun preţuri mult mai mari la achiziţia acestor ediţii, cu 150% pînă la 500% mai scumpe decît în cazul utilizatorilor privaţi. Mai mult, editorii adesea limitează numărul de citiri ale unui exemplar. Cartea nu se mai află în proprietatea bibliotecii care o punea la dispoziţie publicului.
Andra Cărbunaru   PR, Librăria Bastilia jpeg
Andra Cărbunaru - PR, Librăria Bastilia
(apărut în Dilemateca, anul VIII, nr. 89, octombrie 2013)
Arta contemporană la Veneţia  Între enciclopedic şi eclectic jpeg
Arta contemporană la Veneţia. Între enciclopedic şi eclectic
Veneţia, oraş suprasaturat de artă, găzduieşte la fiecare doi ani o vastă expoziţie de artă contemporană. Un fel de tur de orizont al creaţiei imediate. Anul acesta, organizatorii au ales drept temă - sau principiu coagulant - "cunoaşterea enciclopedică".
Un colţ de lume jpeg
Un colţ de lume
În Tire am mai descoperit o comoară: aşezată în mijlocul unei grădini exotice, stăpînă a multor veacuri, adăpost literar al multor erudiţi, Biblioteca "Necip Paşa" este unul dintre cele mai importante centre ale vieţii culturale. Atît ale oraşului, cît şi ale Turciei.
Ce aţi amîna(t) să faceţi în viaţă? jpeg
Ce-aţi amîna(t) să faceţi în viaţă?
Răspund: Gabriela ADAMEŞTEANU • Dumitru CRUDU • Andrei DÓSA • Ştefan MANASIA • Marin MĂLAICU-HONDRARI • Anatol MORARU • Cezar PAUL-BĂDESCU • Andrei POGORILOWSKI • Ana Maria SANDU • V. LEAC
Bucovina   schiţe literare  Unde a fost de fapt „Mica Vienă“ jpeg
Bucovina - schiţe literare. Unde a fost de fapt „Mica Vienă“
Un pămînt slav era Bucovina în Evul Mediu. Mai tîrziu, parte a voievodatului moldav. Numele ei provine din germanul Buchenland (Ţara fagilor). În 1774, acest ţinut, lăsat în voia naturii lui sălbatice, a fost ocupat de austrieci, care s-au pus pe treabă: au cultivat ţara şi oamenii ei.
Gloria unui solitar jpeg
Gloria unui solitar
Este bine totuşi de ştiut că, înainte de-a fi orice altceva, Guénon a fost matematician. Principiile calculului infinitezimal, o lucrare de tinereţe, publicată abia în 1946, arată interesul primordial al ezoteristului faţă de matematică.
„Activismul meu cultural poate fi privit ca o contrabandă cu arme“ jpeg
„Activismul meu cultural poate fi privit ca o contrabandă cu arme“
Este profesor de filozofie, eseist, dramaturg, romancier, filozof de consum cu discurs metafizic. Este un salvator de idei şi un demolator de concepte. E un "băiat rău". Ţine lecţii de filozofie unde te-aştepţi mai puţin: prin penitenciare, birturi, aziluri de bătrîni, case de nebuni, parcuri. E slobod la gură şi la minte.
Tehnodrom 2013 jpeg
Internetul şi protestele la români
Cine s-ar fi aşteptat ca, pentru prima dată în istorie, la un eveniment să participe mai mulţi oameni decît cei care s-au anunţat pe Facebook? ?i nu o singură dată, ci de două ori. Dacă nu plouă, şi a treia duminică probabil va fi la fel. (Articolul e scris după al doilea mare marş pentru salvarea Roşiei Montane, din 15 septembrie 2013.)
Gloria unui solitar jpeg
Iezechiel, autor ştiinţifico-fantastic
Profetul Iezechiel, figură din toate punctele de vedere excentrică, face excepţie de la regula invizibilităţii.
Bucureştiul insular din „Nuntă în cer“ jpeg
Bucureştiul insular din „Nuntă în cer“
Andreea Răsuceanu este dr. în filologie al Universităţii din Bucureşti cu lucrarea Mahalaua Mîntulesei, drumul către modernitate (2009). Cea mai recentă lucrare, Bucureştiul lui Mircea Eliade. Elemente de geografie literară, are la bază cercetările întreprinse în perioada 2010-2013 în cadrul CESI şi Université Sorbonne nouvelle Paris 3 (programul "Vers une géographie littéraire").
Noutăţile toamnei jpeg
Noutăţile toamnei
Răspund: Laura ALBULESCU (ART) • Lidia BODEA (Humanitas) • Denisa COMĂNESCU (Humanitas Fiction) • UN CRISTIAN (Casa de pariuri literare) • Oana DUMITRU (Vellant) • Dana MOROIU (Baroque Books & Arts) • Angela NAGHI (Publica) • Ştefania NALBANT (Curtea Veche) • Bogdan-Alexandru STĂNESCU (Polirom) • Livia SZASZ (Corint/Leda)
Mario De Mezzo   CEO, Editura ALL jpeg
Mario De Mezzo - CEO, Editura ALL
Preşedintele Asociaţiei Casa de Cultură (şi CEO al grupului editorial ALL) Mario De Mezzo a vrut să omagieze cu acest premiu un autor şi mai ales un redactor al editurii sale, pe Augustin Frăţilă, plecat acum cîţiva ani dintre noi.
 La Batthyaneum jpeg
La Batthyaneum
Cînd am ajuns la Alba Iulia, mi s-a spus: trebuie să vezi Batthyaneum-ul - mai degrabă un sanctuar de carte rară decît o bibliotecă.
Scandal, skándalon jpeg
Scandal, skándalon
Cum Iacov cu îngerul, omul cu dicţionarul: pînă dimineaţa. Termenul grecesc skándalon provine din skándalethron, suportul momelii într-o cursă - băţul în care e înfiptă carnea de focă pentru a prinde în cursă urşii polari, de pildă, dar nu carnea însăşi; [...]

Adevarul.ro

image
Alimentul banal care face minuni în grădină. Soluția nu poluează, vă scapă de insecte și este foarte ieftină
Otetul alb are multiple întrebuințări. Pe lângă utilizarea în bucătărie, cu ajutorul acestuia se pot curăța și lustrui diverse obiecte, sau poate fi folosit ca erbicid în grădină. Mai mult decât atât, nu poluează mediul înconjurător și nu are efecte negative asupra organismului uman.
image
Turistă dezgustată de ce a văzut pe o celebră insulă celebră din Grecia: „Te simți ca în lumea a treia” VIDEO
Turista a povestit pe TikTok experiența sa în timpul vacanței pe care a petrecut-o în insula Corfu, una dintre cele mai mari din Grecia.
image
Supervulcanii, bomba cu ceas a planetei. O erupție uriașă poate arunca omenirea în Evul Mediu sau să-i provoace extincția
Catastrofele naturale nu au ocolit Terra și au provocat mai multe extincții de-a lungul a sute de mii și milioane de ani. Vlad Manea, doctor în științele pământului cu studii postdoctorale la Caltech, Laboratorul de seismologie, explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, unde poate duce o erupție.

HIstoria.ro

image
Kosovo și reflectarea războaielor din această provincie în media.
Kosovo, o provincie din partea de sud a Serbiei, astăzi recunoscută doar de câteva state ca o țară de sine-stătătoare, se află de câteva decenii în prim-planul mass-mediei și constituie un subiect de interes, în principal datorită istoriei sale politice turbulente și a conflictelor care au degenera
image
Sosirea voluntarilor ardeleni la Iași (7 iunie 1917)
După eşecul campaniei din 1916, guvernul român şi Marele Stat Major, la începutul anului 1917, au început să pregătească pe teritoriul restrâns al Regatului, o amplă acţiune de refacere şi înzestrare modernă a unităţilor decimate în luptele din anul precedent.
image
Cine au fost cele trei soții ale lui Ștefan cel Mare? Familia și copiii domnului Moldovei
Ștefan cel Mare al Moldovei a fost căsătorit de trei ori, de fiecare dată luându-și de soţie o reprezentantă a unei mari familii aristocrate, de confesiune ortodoxă. Mai întâi, Ștefan s-a căsătorit, în vara anului 1463, într-un context în care plănuia organizarea unei cruciade ortodoxe împotriva Imperiului Otoman, cu Evdochia, care descindea după tată din neamul marilor duci ai Lituaniei. Tatăl ei, Alexandru al Kievului, era văr primar cu Cazimir al IV- lea, regele Poloniei și marele duce al Lit