Regulament concurs “Cartea cu autograf”

21 octombrie 2010
Regulament concurs “Cartea cu autograf” jpeg

Art.1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI “Cartea cu autograf”
 
1.1. Concursul „Cartea cu autograf” este este organizat S.C. SATIRICON S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Fabrica de glucoza nr 21, parter, sector 2, înregistrată în Registrul Comerţului al Municipiului Bucureşti sub nr.J40/16647/2005, având CUI RO 18006758, şi cont bancar identificat prin cod IBAN RO41 BRDE 445S V476 4476 4450 deschis la BRD sucursala Dorobanti, reprezentată reprezentata prin dl. Peter Houston Frank, Director Marketing, in calitate de mandatar al reprezentantilor legali ai societatii, conform procurii notariale nr. 3189 din 06.07.2010
1.2. Concursul “Cartea cu autograf”se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la concurs.
1.3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt.

Art.2.  DURATA CONCURSULUI
 
2.1. Concursul “Cartea cu autograf” se desfăşoară în perioada 21.10.2010- 4.11.2010, pe site-ul www.dilemaveche.ro

2.2. În data de 3.11.2010 va avea loc desemnarea câştigătorilor în urma evaluarii de catre redactie a scrisorilor primite pe adresa dilema@satiricon.ro , acesta fiind procesul de desemnarea a celor cinci castigatori. In data 4.10.2010, va avea loc publicarea pe site-ul www.dilemaveche.ro a câştigătorilor. Premiile vor intra in posesia castigatorilor in termen de doua saptamani de la data publicarii rezultatelor concursului.

Art 3. PREMIILE OFERITE SI VALOAREA LOR
 
3.1. În cadrul concursului, vor fi oferite 5 premii a cate doua carti. O carte din fiecare pachet are autograf Herta Muller.

3.2. VALOARE TOTALA A PREMIILOR este de 250 de lei. 
Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei 600 lei, pentru fiecare premiu.
Orice alte obligaţii de natură fiscala sau de alta natură în legatură cu aceste venituri sunt în sarcina exclusiva a câştigătorilor.
3.5. Organizatorul se obligă să nu acorde contravaloarea în bani sau în alte obiecte a premiilor oferite la acest concurs, acordând exclusiv premiul stabilit prin regulament, iar câştigătorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite.

Art 4. INSCRIEREA PARTICIPANTILOR

4.1.Participantii se înscriu în concurs trimitand textul lor, respectrand tema concursului, la adresa dilema@satiricon.ro, in perioada 21.10.2010-30.10.2010.
E-mailul trebuie sa contina numele si prenumele participantului si un numar de telefon unde poate fi contactat.
4.2 Concursul este alcatuit in homepage.
4.3.Câştigătorii concursului Dilema Veche vor fi publicaţi pe site-ul http://www.dilemaveche.ro/ în data de 4.11.2010.


Art 5. ACORDAREA PREMIILOR
 
5.1. Un participant nu se poate inscrie cu mai multe “nume utilizator”.
5.2. În perioada 21-30.10.2010, are loc trimiterea textelor de către concurenţi. Concurentii vor respecta tema propusa vor intra in concurs.
5.3 Premiile se acorda dupa evaluarea de catre redactie a textelor trimise.
5.4. Data limită de revendicare a premiului este 1.12.2010. Câştigătorii pot revendica remiile de luni până vineri intre orele 9:00 – 18:00 la sediul din Sos. Facbrica de Glucoza 21, sector 2, Bucuresti. Castigatorii pot solicita ca premiile sa fie trimise prin posta, in cazul in care adresa de livrare nu este in Bucuresti. Livrarile premiilor prin posta se vor face exclusiv pe teritoriul Romaniei iar cheltuielile de transport vor fi asigurate de catre organizator.
5.5. În cazul în care, pana în data de 13.12.2010, câstigatorii publicati pe site nu semnează procesul verbal de predare primire a premiului, cu organizatorul, acestia îsi vor pierde premiul, premiile astfel neacordate făcând obiectul unui concurs viitor.
5.6. Pentru ridicarea premiilor câstigatorii trebuie sa se prezinte cu actul de identitate la adresa Sos. Facbrica de Glucoza 21, sector 2, Bucuresti, sau sa trimita prin fax o copie dupa actul de identitate, la numarul 021.407.76.78.
5.7. Neprezentarea unui document de identitate va conduce, în mod obligatoriu, la neacordarea premiului.
 
Art.6. REGULAMENTUL CONCURSULUI “Cartea cu autograf”
6.1.Regulamentul de participare/desfăşurare a concursului se află în formă prescurtată pe site- ul www.dilmaveche.ro
6.2. Regulamentul concursului va putea fi consultat gratuit, în formă integrală, la sediul organizatorilor.
 
ART. 7. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
 
7.1. Prin participarea la concursul “Cartea cu autograf” participanţii pot fi de accord ca datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestuia.
7.2. Organizatorul se obligă ca datele personale transmise de participanţi să nu fie difuzate către terţi sau în străinătate, cu exceptia persoanelor implicate în organizarea concursului sau a  operatorului de marketing direct al Organizatorului.
7.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, număr de telefon, email, adresa de corespondenta, varsta, Oras si sector/judet. 
7.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunta public numele participanţilor câştigători şi premiile câştigate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
7.5. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată  Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în  sectorul comunicaţiilor electronice.
7.6. De asemenea, organizatorul informează participanţii că beneficiază de drepturile prevazute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie etc. pe care le pot exercita printr-o cerere scrisă adresată către S.C. SATIRICON S.R.L.
7.7. În contextul celor mai sus menţionate, drepturile persoanei vizate în contextul
prelucrării datelor cu caracter personal sunt:
 
7.7.1. Dreptul de acces la date
7.7.1.1. Orice persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.    
7.7.1.2. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a.    informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere  şi
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
b.    comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi
a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
c.    informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează
orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
d.    informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului  de
opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
e.    informaţii asupra posibilitătii de a consulta registrul de evidentă a prelucrărilor de
date cu caracter personal, de a inainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
7.7.1.3.    Persoana vizată poate solicita de la operator informatiile de mai sus printr-o cerere intocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
7.7.1.4.    Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
 

7.7.2.  Dreptul de intervenţie asupra datelor
7.7.2.1. Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:
a. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare
nu este conformă prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b. dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este
conformă prezentei legi;
c.    notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricarei operaţiuni
efectuate conform lit. a. sau b., dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproportionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
7.7.2.2.    Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de postă electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
7.7.2.3.    Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu character personal referitoare la persoana vizată, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 

7.7.3.  Dreptul de opozitie
7.7.3.1.    Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvaluite unor terţi într-un asemenea scop.
7.7.3.2.    În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi si de posta electronică, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
7.7.3.3.    Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).
   
7.7.4. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
7.7.4.1. Orice persoană are dreptul de a cere si de a obţine:
a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalitaţii sale, precum competent profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
b. reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ,
c. dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevazute la lit. a).
7.7.4.2. Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a. decizia este luată în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfacută sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apararea propriului interes legitim;
b. decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.
  7.7.5. Dreptul de a se adresa justiţiei
7.7.5.1.    Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricaror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încalcate.
7.7.5.2.    Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.
7.7.5.3.    Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare in judecată este scutită de taxa de timbru.
  7.7.6. Dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere,  în situaţia în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii.
7.7.6.1.    Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere in justiţie, având acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost introdusă anterior.
7.8.  De asemenea câştigătorii au opţiunea de a-şi exprima printr-un acord scris  consimtământul expres şi neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/sa nu fie facută publică şi să fie/să nu fie folosită de organizator în diverse materiale tiparite, audio, video pentru promovarea concursului.
7.9.   Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001 înregistrată sub 5722 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
7.10.  Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs.
 
Art. 8. DREPTUL LA PARTICIPARE
 
8.1. În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este minor lipsit de capacitate de exerciţiu, nu va fi îndreptatit sa intre în posesia premiului, premiul fiind acordat următorului clasat ca şi număr de voturi obţinut.
8.2. Angajaţii S.C. SATIRICON S.R.L., Adevarul Distribuţie, Foto Adevărul, Mediasoft Comunicare, Satiricon, Tipomedia, Editura Historia, Mediatim, Westipo International, Standard Press Distribution, şi cei ai Adevărul SA,, precum şi distribuitorii de presă autorizaţi nu pot participa la acest concurs.
8.3. Nu vor fi considerate ca participari valide:
a. completarea datelor personale cu date parţiale ori cu date false sau eronate;
b. în care completarea datelor personale (de identitate şi de contact) se face prin folosirea altor litere decât cele specifice alfabetului latin şi/sau a altor cifre decat cifre arabe şi/sau române;
c.care conţin poze/mesaje cu caracter obscen sau injurios sau poze care încalcă drepturile de autor deţinute de alte persoane;
d. care conţin modificări ale datelor completate;
e. în cazul înscrierii la concurs a persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu.
 
Art. 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI
 
9.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:
a.   în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare,
b.  printr-o decizie a organizatorilor, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul  site-ului www.dilemaveche.ro.
c.  în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea concursului cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.
 
 Art.10. LITIGII
 
10.1. Eventualele reclamaţii legate de desfăşurarea concursului vor fi făcute pe adresa organizatorului: Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 21, sector 2, Bucureşti până la data de 15.12.2010 sau la numărul de telefon 0800.800.111. Reclamaţiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.
10.2. Eventualele litigii apărute între organizatori şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Romania.
 
Art. 11. ALTE PREVEDERI
 
12.1. Prin participarea la concurs, participantii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs.
12.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adiţional scris şi va fi anunţată pe site-ul www.dilemaveche.ro

 SF 6065 JPG
Karpatia Horse Show 2022: șapte premii pentru România, 15 mii de spectatori și o atmosferă chic!
Un weekend de excepție si un „salt” important pentru Karpatia Horse Show, cu ocazia celei de-a VII-a ediții desfășurate pe Domeniul Cantacuzino din Florești (Prahova).
Scoala de la Piscu la Premiile Europa Nostra 2022 (1) jpg
Premiu Europa Nostra 2022 acordat Muzeului-Atelier Școala de la Piscu
Luni, pe 26 septembrie, în clădirea Operei de Stat din Praga, a avut loc ceremonia de acordare a distincțiilor European Heritage Awards, organizată de Comisia Europeană și Europa Nostra în cinstea cîștigătorilor Europa Nostra Awards 2022.
NEI jpg
NEC: Naționalism, populism, fascism și (in)stabilitate democratică în Europa de Est
Colegiul Noua Europă-Institut de Studii Avansate (NEC) vă invită la workshop-ul „Naționalism, populism, fascism și (in)stabilitate democratică în Europa de Est. Continuitate și transformări istorice”, care va avea loc miercuri, 28 septembrie 2022, ora 9:30, în sala de conferințe a Colegiului.
WhatsApp Image 2022 09 15 at 11 25 55 (2) jpeg
Bucharest International Film Festival 2022: Secțiunea Panorama aduce filme în premieră în România
Bucharest International Film Festival este cel mai longeviv și singurul festival de film din București cu o competiție internațională dedicată lungmetrajului. Ediția a XVIII-a se va desfășura în perioada 29 septembrie – 9 octombrie 2022.
Afis KHS 2022 jpg
Karpatia Horse Show revine în 2022! Sport-entertainment-show-emoții, adrenalină!
Karpatia Horse Show revine “pe cai mari" în 2022! Unul dintre cele mai așteptate evenimente de echitație și lifestyle ecvestru din România și sud-estul Europei va avea loc în weekend-ul 23-25 septembrie pe Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova.
FOTO 1 PRONOSPORT jpg
Istoria pariurilor pe fotbal
Profitînd de dezvoltările tehnologice, grafica și interfața au devenit mult mai rapide, depunerile s-au făcut instant în anii următori, iar retragerile sînt și ele foarte rapide.
afis general web jpg
Bauhaus – Form and Reform, un proiect care oferă publicului 4 evenimente inedite cu intrare gratuită
Elite Art are ca scop promovarea principiilor fundamentale UNESCO prin organizarea unor proiecte culturale complexe care răspund la exigențele societății civile naționale și contribuie la dezvoltarea României din punct de vedere cultural și educațional.
KV Festivalul Povestirilor jpg
„Festivalul Povestirilor de pe Via Transilvanica” concentrează drumul care unește România în trei zile de experiențe la București
Între 9 și 11 septembrie, Via Transilvanica trece prin București! La Muzeul Național al Țăranului Român, Festivalul Povestirilor de Via Transilvanica concentrează experiențele de pe drumul de 1.400Km, care unește România de la Putna la Drobeta Turnu Severin.
MoveMountains jpeg
Reșița aduce României un nou succes la UNESCO
Municipiul Reșița este primul oraș din România care se alătură, începând de astăzi, rețelei globale UNESCO „Learning Cities” („Orașe care învăță”), având astfel șansa accesului la proiecte educaționale de mare anvergură.
happy asian woman smiling having fun beach jpg
7 beneficii uimitoare pe care le are lumina soarelui asupra organismului
Deși controversată, expunerea la soare are o serie importantă de beneficii asupra organismului.
tratamentedentareculaser jpg
3 simptome banale pentru care trebuie să consulți medicul
Este recomandat ca, dacă nu te simți bine, să fii atent la semnalele pe care ți le transmite organismul. Iată mai jos 3 simptome pentru care ar trebui să consulți cît se poate de repede un medic.
make up artist applying eyeshadow woman jpg
Secretele unui makeup fără cusur: ce trebuie să faci pentru un machiaj perfect și rezistent
Iată care sînt pașii pe care trebuie să îi urmezi, pentru un ten perfect și trăsături evidențiate în cele mai bune moduri:
young beautiful blonde girl cares    Copy jpg
Secretele pielii perfecte: ce trebuie să faci pentru o piele frumoasă și sănătoasă
Altfel spus, cel mai bun sfat de frumusețe este să îți asculți corpul și să îi oferi lucrurile de care are nevoie.
Imagine featured jpg
Enola Holmes 2, noul film bazat pe seria autoarei Nancy Springer, se lansează spre finalul anului
Filmele ale căror scenarii sînt inspirate din cărți de succes rămîn o constantă și în lumea actuală a cinematografiei.
man plugging charger into electric    Copy jpg
5 motive să alegi o mașină electrică sau hibrid
În 2022, autoturismele electrice sau hibrid sînt o alegere tot mai populară în rîndul cumpărătorilor auto.
74907741 afc99f4360 k jpg
Scrisoare deschisă Ministrului Educației
Asociația Profesorilor de Limba și Literatura Română Ioana Em. Petrescu (ANPRO) vă solicită atenția cu privire la următoarele sesizări și propuneri referitoare la Proiectul Legii Învățămîntului Preuniversitar „România educată”, aflat în dezbatere publică:
20220726 185215 jpg
Bătrînii
Text de Diana Popescu, jurnalist cultural, realizatoarea celui mai ascultat podcast cultural – Cronicari Digitali
20220728 210201 jpg
Copii la scoala jpg
Cum poți facilita integrarea copilului în sistemul de învățămînt
Atunci cînd copiii merg la creșă, grădiniță sau școală, activitățile de orientare îi ajută să se familiarizeze cu mediul nou în care își vor petrece o mare parte a zilei.
Palama lui Dumnezeu jpg
Poiana Omului
Text de Toader Păun, jurnalist, căutător de oameni, locuri și experiențe de milioane
G0122246 JPG
Drumul transformării
Text de Toader Păun, jurnalist, căutător de oameni, locuri și experiențe de milioane
Imagine dilemaveche ro jpg
Ce înseamnă expresia „Toate drumurile duc la Roma” și care sînt originile sale
Roma a fost mereu o destinație populară pentru producătorii de filme și jocuri video.
20220724 174033 jpg
Balauri mici, balauri mari, cale ferată fără șină și povestea celor două țări
Text de Alexandra Bumbăcaru, căutătoare de povești alături de Cronicari Digitali
20220722 180510 jpg

Adevarul.ro

Soldati ucraineni se adapostesc in timpul unui bombardament in Lyman- razboi Ucraina FOTO Profimedia
LIVE TEXT | Război în Ucraina. Putin semnează vineri tratatele de anexare. Țările care au furnizat Ucrainei cele mai multe arme
Prăbușirea „buzunarului” Lîman ar putea permite trupelor ucrainene să amenințe pozițiile rusești de-a lungul graniței de vest a Oblastului Lugansk și în zona Severodonețk-Lysychansk.
Alexandru Arşinel (79 de ani) joacă în mai multe spectacole, la Teatrul de Revistă ”Constantin Tănase” jpeg
Scandalul demiterii lui Alexandru Arșinel. Nicușor Dan l-a înlocuit din funcția de director al Teatrului „Constantin Tănase“
Alexandru Arșinel a condus Teatrul „Constantin Tănase“ din 1998, dar, la începutul acestui an, primarul Nicușor Dan nu i-a prelungit actorului mandatul de director.
Martin Jordan sosie Gordon Ramsay foto Antena 1 jpg
„Chefi la cuțite“, vizitați de Gordon Ramsay. „Când îți demontează farfuriile de la amuletă, te gândești: «Îți e permis, maestre»“
În ediția de miercuri a show-ului culinar de la Antena 1, chefii au avut un șoc total când l-au văzut în platou pe celebrul Gordon Ramsay.

HIstoria.ro

image
„Historia Special”: 100 de ani de la încoronarea regilor României Mari
„Historia Special”: 100 de ani de la Încoronarea de la Alba Iulia
image
Care este importanța strategică a Insulei Șerpilor?
De mici dimensiuni, având doar 17 hectare, Insula Șerpilor are cu toate acestea o importanță geostrategică semnificativă. Controlul insulei și al apelor înconjurătoare afectează toate rutele de navigație care leagă Ucraina de restul lumii.
image
Cum era la ora de istorie ținută de I.L. Caragiale?
Ca mulţi alţi literaţi, Ion Luca Caragiale a avut o pasiune pentru istorie, inclusiv pentru cea naţională. Blamat de unii încă din timpul vieţii pentru că, în scrierile sale, s-ar fi relevat drept anti-român, el a avut, uneori, o viziune romantică (dacă nu chiar idilică) asupra trecutului neaoș.