Discurs jubiliar

ILF şi PETROV
21 octombrie 2011
Discurs jubiliar jpeg

Traducere inedită din Ilf şi Petrov, o călătorie revigorantă în lumea paradoxurilor, a viselor şi a burlescului, dar şi un portret al începutului de secol XX, 1001 de zile sau Noua Şeherezadă grupează povestiri, scenarii, vodeviluri şi foiletoane în care Ilf şi Petrov parodiază atît situaţii şi teme recurente în societatea rusă a anilor ’20- ’30, precum şi şabloane verbale, lozinci, reclame din vremea aceea.

În exclusivitate pentru Dilema veche, iată unul dintre textele din volumul în curs de apariţie la Editura Polirom:

În noaptea aceea, Evsei Lvovici dormi şi visă şapte şefi de serviciu administrativ graşi şi şapte şefi de serviciu administrativ slabi.
Visul se adeveri.
De dimineaţă, cînd apăru la serviciu, Evsei fu anunţat că şapte zile se luptase comitetul sindical pentru el cu succes, dar în următoarele zile fără succes şi că, timorată de elocinţa lui Dobroglasov, camera de împăciuire rezolvase problema în favoarea administraţiei.
— Bine, dar eu n am lucrat la DMP! strigă Evsei Lvovici uitîndu se îndurerat la colegii de secţie. Doar ştie toată lumea! Am să fac plîngere în justiţie împotriva tiranului ăstuia!
Gîndirea de sine stătătoare a contabilului nu găsi nici un sprijin.
Evsei Lvovici înţelese că treaba era mult mai serioasă decît îşi închipuise, scoase din pupitrul său linguriţa personală de ceai şi întrebă:
— Cine o să fie la Cartea mare?
— A fost desemnat Abel Alexandrovici, răspunse Ptaşnikov, a fost şi confirmat.
— Desigur, zise Ioannopolski.
Simţea că nu avea ce pierde în afara propriilor lanţuri.
— Nepotism! L au pus pe fratele lui! Fiii sînt de mult angajaţi! Şi eu? Eu, vezi bine, am rămas cu buzele umflate.
Cu o mutră abătută Ioannopolski se îndreptă spre Ptaşnikov.
— Mi am făcut analiza, zise Ioannopolski.
Ptaşnikov, spre mirarea contabilului, nu răspunse nimic.
— Mi am făcut deja analiza, repetă cu o voce gîtuită Evsei Lvovici.
— Ai un număr suficient de globule roşii, spuse nemulţumit vraciul, dar, ştii, nu e bine ca în timpul serviciului…
— Poate ar trebui într adevăr să l consult pe profesorul Nevstruiev, nu? bîigui Evsei încercînd să insufle viaţă în sufle­tul laş al lui Ptaşnikov.
Dar în clipa aceea se auzi din cabinet vocea lui Cain Alexandrovici, şi vraciul ţistui speriat la Ioannopolski.
— Vrei să mă dea şi pe mine afară? zise el implorîndu l din ochi pe contabil.
În momentul acela, Evsei Lvovici înţelese că era deja un străin. Rămase puţin pe gînduri în mijlocul camerei, apoi se apropie de masa lui Filiurin.
Tocul şi registrul de intabulare în scoarţe pestriţe stăteau nemişcate pe masă. Cine ştie pe unde era în timpul ăsta Filiurin! Poate se odihnea uitîndu se, fără să i pese, în tavanul ornat; poate se plimba pe coridor ori stătea în spatele lui Evsei Lvovici zîmbind ironic.
— Ai auzit, Filiurin? Pînă la urmă, Cain m a concediat.
Nu se auzi nici un răspuns.
— Eşti aici, Egor Karlovici?
Dar tăcerea nu se curmă, iar registrul rămase ca mai înainte, închis.
Ioannopolski se întoarse şi întrebă fără să se adreseze cuiva anume:
— Ce, Filiurin n a venit încă?
— N a venit, răspunse Lidia Feodorovna. Văd că tocul nu se ridică.
— Nu s o fi îmbolnăvit? interveni însufleţit Ptaşnikov.
— Oare invizibilii se îmbolnăvesc?
— Orice e posibil. Acum bîntuie o dizenterie teribilă.
— Păi ei nu mănîncă nimic!
— Atunci, o fi pe fond nervos? întrebă veninos Evsei Lvovici.
— Care nervi! Omul n are corp şi dumneata vorbeşti de nervi.
Se încinse o dispută rezolvată în chip strălucit de Ptaşnikov. Într un amplu rezumat, în care au fost amintite nu o dată unchiul terapeut şi ultimele descoperiri în domeniul tratării cu lapte acru, vraciul instituţiei ajunse la concluzia indubitabilă că un invizibil nu se poate totuşi îmbolnăvi.
Drept urmare, hotărîră să îl trimită după Filiurin pe curierul Iusupov. Evsei Lvovici se oferi să îl însoţească pe curier.
Din cerul amiezii se revărsa o lumină albă şi fierbinte. În vitrinele magazinului optic al societăţii pe acţiuni cu capital mixt Triger şi Brak (1), pe un postament în trepte acoperit cu atlaz roşu stăteau, retezate, şiruri de capete de ceară. Pe nasu­rile tuturor capetelor erau ochelari şi pince nez uri de diferite mărimi şi forme. Toate barometrele expuse indicau furtună.
Nişte puşti se îndulceau cu îngheţată, mîncînd cu linguriţe de os din pahare albastre faţetate.
În piaţă zbierau purcei în saci şi, în coşuri, acoperite cu rogojină pînă la gît, gîşte. Zburau paie.
Muşte mari, în straie verzi de bal, cădeau cu un bîzîit de elice în coşuri cu cireşe amare putrede, se ciocneau în aer şi făceau mici voiajuri de nuntă.
Tot drumul, Evsei Lvovici îl înfieră pe Iusupov pentru faptul că COM ul nu a fost la înălţime. Iusupov fu de acord cu el în toate privinţele şi îl sfătui să se adreseze direct justiţiei.
Tot discutînd, călăuziţi de sunetele „o“ ce răzbăteau printr o fereastră de la parter, găsiră repede apartamentul deţinut de madam Bezliudnaia.
Proprietăreasa cu dinţi de aur ridică din umeri şi îi conduse pe oaspeţi în camera lui Filiurin. Acolo îl strigară toţi trei mult şi tare pe Transparent. Nu veni nici un răspuns.
— Dar unde o fi dispărut, madam? întrebă Evsei Lvovici mirat.
— Habar n am, răspunse madam etalînd un brîu de dinţi de aur. Aşa cum a plecat ieri dimineaţă la slujbă, aşa n a venit. E o pacoste un chiriaş ca ăsta. Şi pe deasupra nici nu plăteşte chiria.
— Dar dumneavoastră, scuzaţi mă, madam, se pare că sînteţi însărcinată, nu? întrebă pe neaşteptate Ioannopolski. Unde lucrează soţul dumneavoastră?
Madam Bezliudnaia nu răspunse nimic. Era divorţată de trei ani deja şi încă mai şovăia în alegerea tatălui prezumtivului copil.
— Atunci, la revedere, zise Evsei Lvovici înclinîndu şi politicos capul pleşuv.
Lăsîndu l pe Iusupov la jumătatea drumului, Ioannopolski o luă la picior spre secţia Amenajare, ambalîndu se tot mai tare în mers şi făcînd sub presiunea unor idei interesante viraje bruşte la colţurile magistralelor încinse ale Pişceslavului. Pînă şi calul lui Prjevalski de pe bulevardul pe care înainta ca vîntul Evsei s ar fi mirat de o asemenea iuţeală.
— Deja! zbieră Ioannopolski dînd buzna în camera cu şemineu.
Era atît de surescitat şi stîrni un asemenea vînt în cameră, încît foile calendarului pe luni Ciclop se învîrtejiră, dezvelindu şi ultima foaie, pe decembrie, împestriţată cu cifrele roşii ale sărbătorilor.
— Deja, ce? întrebară în şoaptă salariaţii.
— Deja! repetă Ioannopolski ştergîndu şi cu o batistă colo­rată chelia gingaşă, de culoarea piersicii.
— Dar spune odată, Evsei Lvovici, îl implorară salariaţii, deja – ce?
Evsei tăcu dintr odată, se aşeză pe pervaz după ce luă de acolo carcasa de fier, aducînd a aripă de birjă, a Remingtonului şi începu să dea drumul încet aerului fierbinte inhalat de plămîni în timpul finişului de pe Bulevardul Calul lui Prjevalski. În timpul acestei operaţiuni, Ciclop, care se reaşezase, începu să foşnească din nou pe perete, şi pe capul Lidiei Feodorovna se ridicară toate firele ei de păr numărate. După ce îşi reveni, Ioannopolski scormoni în buzunarul din spate după ţigări şi spuse:
— Deja a dispărut.
— Filiurin a dispărut?
— Da, tovarăşi, Filiurin a dispărut. De ieri n a mai dat pe acasă.
— Acum, zise Ptaşnikov, Cain Alexandrovici o să l dea afară.
— Eşti sigur? întrebă dispreţuitor Evsei.
— Sigur. Dar dumneata ce crezi?
— Pe cine interesează în secţia asta ce gîndeşte Evsei Ioannopolski?
— Da’ ce glume mai sînt şi astea! strigă Kostea. Spune, tovarăşe Ioannopolski, doar eşti rugat.
— Aşa crezi dumneata, că o să l concedieze Cain Alexandrovici pe Filiurin?
— Da. Doar ştii şi dumneata, Ioannopolski, ce om e.
— Dar ce o să mai ai de spus dacă Filiurin o să l concedieze pe Cain Alexandrovici?
Pe la birouri se lăsă o tăcere mormîntală. Nemaiavînd putere să se ţină pe picioarele care i se înmuiaseră brusc, Ptaşnikov se lăsă pe scaun.
— Da, cetăţeni, şi asta se poate întîmpla foarte curînd.
— De unde ai scos o? Asta i o aiureală!
— Dar omul invizibil e tot o aiureală? răcni Evsei. Dar cînd omul invizibil dispare, asta după părerea voastră e aiureală ori nu e aiureală?
— Dar despre ce e vorba? începură să se impacienteze sala­riaţii.
— Vorba e: unde e acum, după părerea voastră, Filiurin?
— Păi, de unde să ştim noi?
— De ştiut, nu ştiu nici eu. Dar, tovarăşi, cine poate garanta că nu e printre noi şi nu ascultă tot ce vorbim noi acum?
Un geamăt prelung se auzi în secţia Amenajare. Ioannopolski izbucni în rîs.
Faţa lui Ptaşnikov se acoperi cu stele şi dungi violete.
— Vai de mine, spuse el tresărind, şi eu l am înjurat de dimineaţă destul de rău pe Cain. Precis că Filiurin a auzit şi o să i spună tot.
— Ce ai înnebunit? începu să ţistuie Evsei Lvovici. Ce tot spui? Dar dacă el stă acum pe husa asta şi aude cum îl faci turnător?
În clipa aceea, de pe faţa lui Ptaşnikov pieriră toate culorile. Lui Kostea, de mirare, i se curbă tot pieptul ca o roată şi cît dură discuţia nu se mai îndreptă.
— Doamne, apără mă, zise vraciul pe un ton tragic, dar n am zis niciodată că el e turnător. Asta ai spus dumneata.
— Eu nu puteam să spun, obiectă Ioannopolski. Şi, adre­sîndu se cine ştie de ce locului gol, spuse plin de simţire: Eu, care l am considerat întotdeauna pe Egor Karlîci un tovarăş minunat şi un om foarte inteligent, cu un viitor strălucit, nu puteam să spun aşa ceva.
— Dar cine a pus acest lucru la îndoială? zise Lidia Feodo­rovna. Eu rar am întîlnit un om aşa de drăguţ.
— Drăguţ? Ce drăguţ! dădu în linguşeală Evsei. Dacă vreţi să ştiţi, în toată lumea nu găseşti un om ca tovarăşul Filiurin.
Spunînd asta, Ioannopolski se delecta văzînd cît de neno­rocit arăta vraciul. Dar vraciul se dovedi a nu fi chiar atît de prost pe cît s ar fi putut crede după aspectul său exterior. El se apropie de biroul lui Filiurin şi, uitîndu se tandru la registrul de intabulare, rosti un discurs amplu, aproape jubiliar. Era în el tot: şi „statul de gardă“, şi „preţuind“, şi „fericirea de a lucra împreună“, şi „strălucita iniţiativă, atît de binevenită“. Se părea că Ptaşnikov avea să scoată pe loc din haină o servietă din box, cu o carte de vizită argintie, cu un colţ îndoit şi gravat caligrafic: „Tovarăşului şef şi conducătorului de neînlocuit, la aniversarea a trei ani“.
Cînd discursul luă sfîrşit şi salariaţii simţiră că Transparentul a fost îmbunat suficient, salariaţii se apropiară din nou de Evsei Lvovici. Cum necum, Evsei Lvovici apăru ca fiind un soi de împuternicit al lui Filiurin. I se puneau întrebări şi el răspundea la ele cu deosebită autoritate.
În opinia lui Evsei Lvovici, Transparentul, făcînd uz de posibilităţile lui nelimitate, se ocupa deja de o activitate socială extrem de folositoare şi, fireşte, avea să o continue. Cunoscînd foarte bine structura instituţiilor sovietice, invizibilul va lupta fără doar şi poate cu deraierile aparatului.
— Eu îi cunosc deja bine firea, spuse Evsei Lvovici, puteţi să mă credeţi pe cuvînt.
După ce vorbi astfel, Ioannopolski zîmbi radios şi plecă la comitetul sindical. Pe drum se tot oprea ca să schimbe o vorbă cu cunoscuţi din alte secţii ale Pişce Go Co. Tema era aceeaşi: dispariţia Transparentului.
— Eu mă gîndesc pur şi simplu aşa, spunea Evsei Lvovici strîngînd mîini şi salutînd în dreapta şi n stînga, că Transpa­rentul a făcut asta special, ca să vadă în ce ape se scaldă fiecare. Doar vă daţi seama că, dacă vrea, dinspre partea lui poate să nu fie nici un mister. N aş vrea, zău, să fiu acum în locul lui Dobroglasov. Şi chiar Doberman Biberman poate s o ncurce. Vă amintiţi povestea cu subantrepriza pentru feli­nare? Şi cîte afaceri de care noi habar n avem or mai fi! Trans­parentul ştie deja tot. Fiţi convinşi! Bun, eu am plecat!
Cuvintele lui Evsei produceau un efect foarte diferit asupra cunoscuţilor. Unii scoteau exclamaţii de mirare, bucurîndu se din suflet şi aşteptîndu se în scurtă vreme la mari surprize. Alţii se mohorau şi deveneau brusc necomunicativi.
— Aţi auzit noutatea? strigă Ioannopolski intrînd la comi­tetul sindical. Transparentului i a venit în fine mintea la cap! Cînd e întrebat, nu răspunde!
— Ei, şi ce i cu asta? întrebă moale preşedintele comitetului sindical.
Ioannopolski, revoltat de indiferenţa lucrătorului sindical, numai că nu sări în sus.
— Două etaje sînt în pragul nebuniei, şi dumnealui mă întreabă ce i cu asta! Cu asta e că pentru Transparent nu mai există acum secrete. Uite, să zicem că dumneata îi povesteşti soţiei între patru ochi că ai o mică lipsă în banii sindicatului. Dumneata crezi că sînteţi singuri, că tot ce vorbiţi e secret, dar în timpul ăsta Transparentul aude frumuşel tot ce vorbiţi, şi dumneata habar n-ai. A doua zi vin după dumneata de la procuratură urlînd: „Ia aduceţi l încoace pe Gogol Mogol (2) ăsta!“.
Preşedintele, care cheltuise într adevăr treizeci de ruble din banii de la MOPR (3), se uita năucit la Ioannopolski. Frauda, preşedintele se pregătea s o acopere din cotizaţiile membrilor, strînse de la Prietenii Radioului. Iar lipsa din banii prietenilor transmisiilor în eter trebuia acoperită cu banii Asociaţiei Prietenilor Ceainăriei Ruse. Iar gaura din casa admiratorilor uncro­pu­lui, prevăzătorul preşedinte preconiza s o cîrpească cu aju­torul unei alte asociaţii, la a cărei organizare lucra în pre­zent. Această asociaţie era Jos Mîinile de pe Berării.
Vestea adusă de Evsei Lvovici dărîma dintr un foc sistemul perfect de relaţii dintre asociaţiile voluntare, construit cu atîta dragoste de preşedinte.
Continuînd să se uite ciudat la Ioannopolski, preşedintele spuse cu o voce agasantă:
— Trebuie pus un mai mare accent pe această problemă.
De altfel, văzuse pe faţa lui Evsei că şi aşa se pusese cel mai mare accent pe această problemă
 

1. Brak (rus.) – rebut.
2. Numele unui desert rusesc obţinut din ou frecat cu zahăr, asemănător şodoului.
3. Organizaţia Internaţională pentru Ajutorarea Luptătorilor în Re­voluţie.

ILC jpg
Posteritatea Graziellei
În toți acești (mulți) ani în care l-am recitit, periodic, pe Caragiale, m-am întrebat nu o dată cum se face că opera sa a părut să accepte tot felul de interpretări, unele de-a dreptul stupide, reductive și, în fond, absurde.
jocuri noroc populare jpg
Care sînt cele mai populare jocuri de noroc din străinătate?
Oamenii din diferite țări de pe glob au preferințe specifice în materie de jocuri de noroc, modelate de culturi distincte.
boluri diversificare little prints jpg
Diversificarea, acum o joacă de copii – ce am învățat de la generațiile mai vechi de părinți
Din drag pentru copii, din nevoia de a oferi celor mici tot ce mai bun din tot ce mai bun, au apărut și branduri de lux, cu produse premium.
drujba jpg
Există modele de drujbă care să poată fi manevrate cu o singură mînă? Răspunsul specialiștilor!
Un model eficient de drujbă garantează o tăiere rapidă a elementelor de vegetație nedorite, precum și un confort sporit în utilizare.
pantaloni eleganti pentru femei stilizari pentru birou jpg
Pantaloni eleganți pentru femei – stilizări pentru birou
Datorită sfaturilor de mai jos, vei învăța cum să creezi o ținută excepțional de stilată în cîțiva pași simpli, în care te vei simți ca o femeie de succes.
Afis Sala Radio 3 iunie 2022 jpg
Cîștigătorul uneia dintre cele mai prestigioase competiții muzicale din Europa: dirijorul Dmitri Matvienko, invitat la Sala Radio
Cîștigătorul uneia dintre cele mai prestigioase competiții muzicale din Europa – Concursul Malko pentru tineri dirijori (organizat la Copenhaga de Orchestra Simfonică Radio Daneză) este invitat special pe scena Sălii Radio.
interviu job jpg
5 sfaturi de urmat pentru a-ți mări șansele pentru interviul de angajare
Este important să știi cum să te prezinți mai bine în fața oricărui recrutor, cum să-ți pui în valoare calitățile și cum să fii candidatul cu cele mai mari șanse pentru a fi ales.
00 cover event facebook (1) jpg
Viața la 18 ani
„Am 18 ani” este un proiect, produs de Asociația Art No More și cofinanțat de AFCN, la care au participat șapte scriitori români contemporani: Dan Coman, Augustin Cupșa, Andreea Cătălina Drăghici, Andrei Doșa, Jean-Lorin Sterian, Cristina Ștefan, Mara Wagner.
serileRRM25 landscape 1920x1080 jpg
Serile Radio România Muzical – 25. Recital susținut de violonistul Răzvan Stoica și pianista Andreea Stoica
Îndrăgitul violonist Răzvan Stoica, alături de sora sa, pianista Andreea Stoica, vor urca pe scena Sălii Radio joi, 2 iunie, ora 19:00.
Stailer, inspirație pentru cei care merg la saloanele de hair and beauty jpeg
Stailer, inspirație pentru cei care merg la saloanele de hair and beauty
Toți cei care au nevoie de serviciile din saloanele de beauty se pot programa online, la doar cîteva click-uri distanță, la orice salon își doresc.
4 legende pe care merită să le știi jpeg
4 legende pe care merită să le știi
Anumite legende au intrat deja în folclorul popular și, chiar dacă istoricii nu au reușit să le demonstreze veridicitatea în totalitate și unele par simple fabule, ele au un farmec aparte și sînt foarte interesante.
POLIȚIA ROMÂNĂ LANSEAZĂ CAMPANIA DE EDUCAȚIE RUTIERĂ PENTRU PIETONI, CONDUCĂTORI DE BICICLETE ȘI TROTINETE jpeg
POLIȚIA ROMÂNĂ LANSEAZĂ CAMPANIA DE EDUCAȚIE RUTIERĂ PENTRU PIETONI, CONDUCĂTORI DE BICICLETE ȘI TROTINETE
Scopul general al proiectului este ca România să devină o țară cu un trafic rutier mai sigur, prin reducerea progresivă a numărului victimelor accidentelor rutiere.
Fundația Superbet continuă să fie alături de cel mai cunoscut brand cultural românesc prin susținerea seriei „Conferințele Dilema veche” jpeg
Fundația Superbet continuă să fie alături de cel mai cunoscut brand cultural românesc prin susținerea seriei „Conferințele Dilema veche”
În 2022, Fundația Superbet este din nou alături de revista culturală, susținînd organizarea seriei „Conferințele Dilema veche”.
Cum să compari jocurile de masă la cazino? jpeg
Cum să compari jocurile de masă la cazino?
Sînt foarte multe jocuri, foarte multe posibilități, iar dacă ești începător, există riscul să te simți puțin stînjenit, să nu știi exact ce să te joci și să închei sesiunea cu un gust amar.
Modul în care porți geanta poate indica trăsături de personalitate pe care le ai  Zevo te inspiră jpeg
Modul în care porți geanta poate indica trăsături de personalitate pe care le ai. Zevo te inspiră
Iubitoarele și iubitorii de fashion vor găsi la magazinul online Zevo acele accesorii nelipsite din fiecare zi, realizate cu atenție la detalii și cu designuri inedite - GENȚILE!
Unde sa iti cumperi uniforme de calitate pentru bucatari jpeg
Unde sa iti cumperi uniforme de calitate pentru bucatari
Îmbrăcămintea de protecție și echipamentul personal de protecție (EIP) reprezintă o caracteristică de siguranță esențială în orice loc de muncă, iar industria alimentară nu face excepție.
Iată o dilemă nouă: să achiziționezi un dulap metalic clasic sau cu uși glisante? jpeg
Iată o dilemă nouă: să achiziționezi un dulap metalic clasic sau cu uși glisante?
Dulapurile produse din metal sînt structuri solide, foarte sigure și eficiente atunci cînd vine vorba despre depozitarea documentelor, obiectelor vestimentare, dar și a altor obiecte sau accesorii.
Leggings, blugi sau pantaloni de jogging? Ce pantaloni să alegi cu cizmele de damă? jpeg
Leggings, blugi sau pantaloni de jogging? Ce pantaloni să alegi cu cizmele de damă?
Pentru ca ținutele tale să arate perfect, merită să înveți arta purtării botinelor și cizmelor.
Moda de vară   Ce costume de baie vor fi un succes în acest sezon? jpeg
Moda de vară - Ce costume de baie vor fi un succes în acest sezon?
Noile tendinţe în materie de ţinute estivale sînt extrem de ofertante, dîndu-ţi posibilitatea de a jongla cu creativitatea şi de a-ţi dezvolta ideile vestimentare.
Cum a schimbat inteligența artificială joburile din lumea cazinourilor jpeg
Cum a schimbat inteligența artificială joburile din lumea cazinourilor
În ultimii cinci ani, tot mai mulți pasionați de jocuri de noroc au mutat distracția în online, beneficiind de avantajele oferite de acest mediu.
„Viața după Auschwitz” de Eva Schloss și Karen Bartlett – Cînd suferința are chip de femeie jpeg
„Viața după Auschwitz” de Eva Schloss și Karen Bartlett – Cînd suferința are chip de femeie
Sînt cărți care îți schimbă total viziunea despre lume, iar „Viața după Auschwitz” este una dintre ele.
Produsele Olaplex: ce reprezintă și de ce ar trebui să le folosești jpeg
Produsele Olaplex: ce reprezintă și de ce ar trebui să le folosești
Unul dintre principalele obiective ale producătorilor a fost să creeze produse cît mai naturale și au reușit.
Iată o dilemă nouă: cum să nu cheltui o avere pe accesorii de motocoasă? jpeg
Iată o dilemă nouă: cum să nu cheltui o avere pe accesorii de motocoasă?
Pentru a-ți ușura munca, ai nevoie de instrumente specializate, care să te ajute să toaletezi elementele de vegetație în siguranță și fără eforturi fizice prea mari.
De ce sînt video urile cu unboxing atît de populare? jpeg
De ce sînt video-urile cu unboxing atît de populare?
Cel mai mare succes îl au prezentările de gadget-uri, cum ar fi ultimele tipuri de telefoane.

Adevarul.ro

image
Închisoare pe viaţă în Marea Britanie pentru şoferii care produc accidente mortale. În ce condiţii se aplică pedeapsa maximă
Marea Britanie introduce pedeapsa cu închisoarea pe viaţă pentru şoferii care ucid, în cadrul unei ample reforme a justiţiei care a intrat duminică în vigoare, potrivit informaţiilor publicate de BBC.
image
O tânără şi-a dorit o noapte de vis în compania unui „Don Juan”. Idila s-a transformat în coşmar
O tânără care credea că va trăi o noapte de vis alături de un aşa-zis „Don Juan” s-a trezit a doua zi ca dintr-un coşmar. Bărbatul a fost condamnat pentru faptele sale.
image
Imagini din patiseria Paul din mall Promenada închisă de ANPC din cauza mizeriei şi a alimentelor expirate VIDEO
O echipa din Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor din Municipiul Bucureşti a constatat un mod defectuos în desfăşurarea activităţii Patiseriei/cofetăriei Paul, care oferea spre consum produse care pot pune în pericol viaţa şi sănătatea consumatorilor.

HIstoria.ro

image
100 de ani de show-uri culinare
În primăvara lui 1924 se auzea la radio primul show culinar, a cărui gazdă era Betty Crocker, devenită o emblemă a emisiunilor de acest gen și un idol al gospodinelor de peste Ocean. Puțină lume știa că Betty nu exista cu adevărat, ci era doar o plăsmuire a minților creatoare ale postului de radio.
image
„Uvertura” războiului austro-turc din 1715-1718
Războiul turco-venețiano-austriac dintre anii 1714-1718, cunoscut și drept Războiul Austro-Turc din 1715-1718, sau „Războiul lui Eugeniu de Savoia”, este primul din seria războaielor ruso-austro-turce din secolul XVIII.
image
Capitularea lui Osman Pașa
La 4/16 decembrie 1877, Carol îi scria Elisabetei că otomanii încercaseră pe data de 28 să iasă din Plevna luptând și construind un pod peste râul Vid, în zonă desfășurându-se bătălii cumplite. Carol s-a îndreptat imediat în acea direcție, în timp ce împăratul se dusese în centrul dispozitivului.