REGULAMENTUL CONCURSULUI NAȚIONAL DE ESEURI ORGANIZAT DE REVISTA DILEMA VECHE CU OCAZIA ÎMPLINIRII A 25 DE ANI DE EXISTENȚĂ

Art. 1 ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 • C. ADEVĂRUL HOLDING S.R.L., - societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 21, Sector 2, înregistrată în Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/14119/2006, CUI RO 18990288, având contul nr. cont bancar RO70BRDE441SV58305914410, deschis la BRD – Sucursala Decebal, Bucureşti Romania, înregistrată  ca operator în evidenţele autorităţii naţionale de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal, sub numărul 6363, reprezentată legal prin dna. Carmina Dumitrescu, în calitate de Administrator Special, 

cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înființarea revistei ”Dilema”, devenită ”Dilema veche”, organizează un concurs național de eseuri (denumit în cele ce urmează ”Concursul”) cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). 

1.2 Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la concurs.

1.3 Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt.

1.4 Organizatorii pot stabili parteneriate cu orice alte persoane juridice pentru susținerea acestui concurs. 

Art.2. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

2.1 Concursul este organizat în perioada 23 aprilie 2018 – 25 noiembrie 2018.

2.2 Concursul se organizează în două etape, după cum urmează:

 1. a) etapa întîi, deschisă tuturor persoanelor care îndeplinesc condițiile de participare va avea loc în perioada 23 aprilie 2018 – 23 iunie 2018
 2. b) etapa a doua, deschisă doar finaliștilor desemnați în urma etapei întîi, va avea loc în perioada 1 septembrie 2018 – 10 noiembrie 2018

2.3 Premiile vor fi oferite cîștigătorilor nu mai tîrziu de 25 noiembrie 2018 

Art.3. PARTICIPANȚI ȘI PREMII


3.1. Concursul este deschis tuturor tinerilor care la data de 23 aprilie 2018 sînt înscriși în sistemul școlar românesc în clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a.

3.2. La finalul primei etape, juriul va desemna 25 de finaliști, care vor intra în etapa a doua.

3.3 La finalul etapei a doua, juriul va desemna trei cîștigători, iar premiile vor consta în sume de bani, după cum urmează: locul I și cîștigător al Concursului – 1000 de euro net; locul II – 700 de euro net; locul III – 500 de euro net.

3.4 Premiile vor fi acordate în lei, la cursul zilei premierii.

3.2. Valoarea totală a premiilor este de 2200 euro net. 

Art. 4 DESFĂȘURAREA PRIMEI ETAPE A CONCURSULUI


4.1. Începînd cu data de 23 aprilie 2018 și pînă la data de 23 iunie 2018, orice tînăr care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3.1 poate trimite un eseu pe tema ”Țara mea” în formă electronică, la adresa [email protected]

 4.2 Fiecare participant la concurs va trimite un singur eseu.

4.3 Nu se admit eseuri trimise către organizator în alte variante decît cel stabilit la art. 4.1

4.4 Eseul va fi redactat în limba română și nu va depăși 8000 de caractere cu tot cu spații.

4.5 Vor fi descalificate eseurile care se dovedesc a fi palgiate în orice proporție, precum și cele care conțin greșeli gramaticale. 

4.6 Un juriu alcătuit în cadrul redacției revistei ”Dilema veche” va desemna finaliștii, care vor intra în etapa a doua.

4.7 Finaliști vor fi desemnați autorii celor mai bune 5 eseuri provenite din fiecare regiune desemnată a țării. Va rezulta un număr de 25 de finaliști.

4.8 Regiunile sînt următoarele:

-Regiunea București, care cuprinde Municipiul Bucuresti, județele Ilfov și Prahova. 

-Regiunea Sud, care cuprinde județele Dîmbovița, Argeș, Vîlcea, Dolj, Gorj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea. 

-Regiunea Vest, care cuprinde județele Mehedinți, Timiș, Hunedoara, Caraș, Arad, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj 

-Regiunea Centru, care cuprinde județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Alba, Brașov, Sibiu, Harghita, Covasna 

-Regiunea Est, care cuprinde județele Suceava, Botoșani, Vaslui, Vrancea, Neamț, Bacău, Galați, Brăila, Buzău. 

4.8 Criteriul de apartenență la o regiune sau alta este județul în care se află liceul/colegiul național în care este înmatriculat autorul. 

Art. 5 DESFĂȘURAREA CELEI DE-A DOUA ETAPE A CONCURSULUI 

5.1 Finaliștii vor fi invitați să trimită un nou eseu, pe aceeași adresă și în aceleași condiții ca în prima etapă, în perioada 20 august 2018 – 20 octombrie 2018. Tema eseului pentru etapa a doua va fi comunicată finaliștilor pînă pe 20 august 2018 pe adresa de email de la care vor proveni eseurile depuse în prima etapă. De asemenea, tema va fi anunțată public. 

5.2 Prevederile art. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 și 4.5 se aplică și celei de-a doua etape a concursului. 

5.2 Juriul celei de-a doua etape a concursului va fi alcătuit din trei personalități de prestigiu ale literelor românești. Componența acestui juriu va fi anunțată public pînă la data de 20 august 2018. 

5.3 Dintre cele 25 de eseuri ale celei de-a doua etape, juriul ca decide acordarea premiilor I, II și III.

 Art 6 DECIZIILE JURIILOR

6.1 Juriile celor două etape vor aprecia eseurile aflate în concurs urmărind, în principal, originalitatea, coerența și stilul acestora.

6.2 Deliberările juriilor nu sînt publice. Nici un participant nu va putea primi informații despre acestea.

6.4 Încercarea oricărui participant de a influența decizia juriului în orice fel, de  a atrage atenția asupra sa ori de a folosi un mijlocitor în acest scop va fi urmată, imediat, de excluderea sa din concurs.

6.3 Deciziile juriului etapei întîi în privința stabilirii finaliștilor, precum și deciziile juriului etapei a doua în privința stabilirii cîștigătorilor premiilor I, II, III sînt definitive. Nu se primesc contestații. 

Art 7. DREPTURI DE AUTOR

7.1 Revista ”Dilema veche” își rezervă dreptul de a decide să publice în paginile ei sau pe site-ul www.dilemaveche.ro oricare eseu participant la acest Concurs, fără a plăti autorului vreo remunerație, cu precizarea că este vorba despre un eseu particpant la concurs.

7.2 Autorii eseurilor trimise fie în prima etapă, fie în a doua etapă a Concursului, își dau acordul ca redacția revistei ”Dilema veche” să decidă publicarea sau nepublicarea eseurilor trimise în Concurs în revista ”Dilema veche” sau pe site-ul www.dilemaveche.ro prin simplul act al participării la Concurs.

7.2 Autorii eseurilor publicate rețin drepturile nepatrimoniale de autor privitoare la creațiile lor. 

Art. 8. ACORDAREA PREMIILOR

8.1. Câştigătorii premiilor I, II, III vor fi anunțați în revista ”Dilema veche” și pe site-ul www.dilemaveche.ro.

8.2. Pentru a intra în posesia premiilor, câştigătorii trebuie să prezinte actul de identitate organizatorului. Neprezentarea unui document de identitate va conduce în mod obligatoriu la neacordarea premiului.

8.3. Plata premiilor în bani se va face la valoarea netă și se va realiza prin virament bancar în contul câştigătorului, şi nu în numerar, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data semnării și primirii procesului verbal semnat.

8.4. Eventualele costuri suplimentare pentru deschiderea contului și trimiterea copiei actului de identitate vor fi suportate de câștigător.

8.5. În cazul în care, în termen de 60 de zile de la publicare, câştigătorii nu revendica premiul si nu semnează procesul verbal cu organizatorul, aceştia vor pierde premiul, premiile astfel neacordate se anuleaza.

 

Art. 9. REGULAMENTUL CONCURSULUI 

9.1. Regulamentul de participare/desfăşurare a concursului se află integral pe site-ul www.dilemaveche.ro. De asemenea, regulamentul concursului va putea fi consultat gratuit la sediul organizatorului specificat la art.1.

Art. 10. VALOAREA PREMIILOR / TAXE ŞI IMPOZITE 

10.1. Valoarea premiilor este brută.

10.2. Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 227 din 2015

Impozitul pentru premiile în bani ce depăşesc valoarea de 600 de lei net va fi suportat de către Organizator și virat către stat.

Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei 600 lei net, pentru fiecare premiu.

Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legatură cu aceste venituri sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

10.3. Dacă organizatorul nu decide în mod expres altfel, niciunul dintre premiile concursului nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu acordând exclusiv premiul stabilit prin regulament și nici nu poate face obiectul unei înstrăinări.

Câştigatorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite. 

ART.11. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

11.1. Participanții la concurs pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activitățile de marketing ale acestuia.

11.2. Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanți să nu fie difuzate către terți sau în străinătate, cu excepția persoanelor implicate în organizarea campaniei sau a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

11.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, adresa din actul de identitate, număr de telefon, email.

11.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a anunța public numele participanților câștigători și premiile câștigate, în conformitate cu legislația în vigoare.

11.5. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date precum și ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

11.6. De asemenea, organizatorul informează participanții că beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție etc. pe care le pot exercita printr-o cerere scrisă adresată către SC ADEVĂRUL HOLDING SRL.

11.7. În contextul celor mai sus menționate, drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

11.7.1 DREPTUL DE ACCES LA DATE

11.7.1.1. Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.    

11.7.1.2. Operatorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:

a. informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

b. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor; informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

c. informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

 1. Informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a inainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului.

11.7.1.3. Persoana vizată poate solicita de la operator informațiile de mai sus printr-o cerere intocmită în forma scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

11.7.1.4. Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus. 

11.7.2. DREPTUL DE INTERVENȚIE ASUPRA DATELOR

11.7.2.1. Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

 1. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 2. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
 3. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a. sau b., dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.

11.7.2.2. Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta operatorului o cerere intocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

11.7.2.3. Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică). 

11.7.3. DREPTUL DE OPOZIȚIE

11.7.3.1. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

11.7.3.2. În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

11.7.3.3. Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică). 

11.7.4. DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE

11.7.4.1. Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:

 1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
 2. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ;
 3. dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).

11.7.4.2. Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

 1. decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfăcută sau că unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
 2. decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate. 

11.7.5. DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTIȚIEI

11.7.5.1. Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legea  care le-au fost încălcate.

11.7.5.2. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

11.7.5.3. Instanța competentă este cea în a cărei raza teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru. 

11.7.6.  DREPTUL DE A INAINTA PLÂNGERE CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE,  în situația în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii.

11.7.6.1. Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în justiție, având același obiect și aceleași părți, a fost introdusă anterior. 

11.8. De asemenea câștigătorii au opțiunea de a-și exprima printr-un acord scris consimțământul expres și neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/să nu fie facută publică și să fie/să nu fie folosită de organizator în diverse materiale tipărite, audio, video pentru promovarea campaniei.

11.9.  Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Dispozițiile Legii 677/2001 înregistrată sub numărul 6363 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

11.10. Prin participarea, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament.

Art. 12. DREPTUL LA PARTICIPARE– Participanți minori și persoane lipsite de capacitate juridică 

12.1. În cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este minor (cu vârsta sub 18 ani), acesta va fi indreptățit să intre în posesia premiului doar cu acordul scris al părinților sau al tutorelui sau legal, iar în cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmarea unei alte situații decât neîmplinirea vârstei de 18 ani), acesta va fi indreptățit să intre în posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui său legal.

12.2. Părintele sau tutorele va semna o declarație prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere, decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv și de participarea minorului la prezenta campanie.

12.3. Angajații trustului de presă Adevărul Holding, cei ai SC Premium News SRL, SC Media Promovalores SRL, SC Adevărul SA, SC Tipomedia Prod SRL, SC Free Media Ukraine Gmbh, SC East Europe Media Distribution SRL, SC Satiricon SRL, SC Foto Adevărul SRL, SC West Tipo International SRL, SC Mediatim SRL, SC Garamond Tipografie SRL, SC Standard Press Distribution SRL, SC Tetatet SRL, SC Radio City FM SRL, SC Depo Shop SRL, SC Adevărul Multimedia SRL, Fundația Adevărul, Adevărul Investments LLC, ADEX Italia, SC News&More SRL, SC Cărțile Adevărul SRL, SC Shift 2 Digital SRL, SC Images&More SRL, SC The Platform Events & Communications SRL, angajații Servicii Reorganizare și Lichidare IPURL, soțul/soția, rudele și afinii de gradul I până la gradul IV inclusiv ale acestora, partenerii implicati in desfasurarea concursului, precum și distribuitorii de presă autorizați și cei subcontractați de aceștia, nu pot participa la acest concurs. 

Art. 13. ÎNCETAREA CONCURSULUI 

13.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:

a. în cazul apariției unor situații de forță majoră - cutremur, inundație, calamități naturale, mișcări sociale - sau situații asimilate forței majore – interdicții legale etc. - notificată în termen de 48 de ore de la data apariției și atestată cu documente corespunzătoare în termen de 15 zile, partea aflată în culpă este exonerată de răspundere;

b. printr-o decizie a organizatorilor, dar nu înainte de a anunța publicul prin intermediul  site-ului www.dilemaveche.ro , cu 7 zile înainte de încetare;

c. în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect;

 1. în caz de faliment al organizatorului, de la momentul pronunțării unei astfel de decizii. 

Art.14. LITIGII 

14.1. Eventualele reclamații legate de desfășurarea campaniei vor fi făcute pe adresa organizatorului: Str. Fabrica de Glucoză, nr. 21, sector 2, București, sau la numărul de telefon 0372.130.241, până la sfarsitul concursului. Reclamațiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.

14.2. Eventualele litigii apărute între organizatori și participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România. 

Art.15. ALTE PREVEDERI 

15.1. Participarea la Concurs implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

15.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adițional scris și va fi anunțată pe site-ul www.dilemaveche.ro

Act adițional nr. 1 la Regulamentul Concursului național de eseuri organizat de revista Dilema veche  cu ocazia împlinirii a 25 de ani de existență

ORGANIZATORUL CONCURSULUI „NAȚIONAL DE ESEURI” – Dilema Veche 25 de ani de existență

Concursul „NAȚIONAL DE ESEURI” – Dilema Veche 25 de ani de existență este organizat de  S.C. ADEVĂRUL HOLDING S.R.L., - societate în reorganizare, in judicial reorganization, en redressesment persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 21, Sector 2, înregistrată în Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/14119/2006, CUI RO 18990288, avînd contul nr. cont bancar RO24PIRB4216709616001000 deschis la Piraeus Bank – Sucursala Lacul Tei, Bucureşti Romania, înregistrată  ca operator în evidenţele autorităţii naţionale de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal, sub numărul  6363, reprezentată legal prin dna. Carmina Dumitrescu, în calitate de Administrator Special,

Organizatorul concursului “NAȚIONAL DE ESEURI” – Dilema Veche 25 de ani de existență a decis modificarea Art.4 secțiunea 4.7 și Art.5 secțiunea 5.1 si 5.2 din regulamentul de concurs „NAȚIONAL DE ESEURI” – Dilema Veche 25 de ani de existență, după cum urmează:

Art. 4 DESFĂȘURAREA PRIMEI ETAPE A CONCURSULUI

4.7 Finaliști vor fi desemnați autorii celor mai bune 3 eseuri provenite din fiecare regiune desemnată a țării, aceștia intrînd în etapa a II-a. Dintre eseurile rămase neselectate, se vor selecta cele mai bune 10 eseuri, indiferent de regiunea din care provin, autorii lor intrînd și ei în etapa a II-a. Vor rezulta, astfel, 25 de finaliști.

Art. 5 DESFĂȘURAREA CELEI DE-A DOUA ETAPE A CONCURSULUI

5.1 Finaliștii vor fi invitați să trimită un nou eseu, pe aceeași adresă și în aceleași condiții ca în prima etapă, în perioada 1 septembrie 2018 – 20 octombrie 2018. Tema eseului pentru etapa a doua va fi comunicată finaliștilor pînă pe 1 septembrie 2018 pe adresa de email de la care vor proveni eseurile depuse în prima etapă. De asemenea, tema va fi anunțată public.

5.2 Juriul celei de-a doua etape a concursului va fi alcătuit din trei personalități de prestigiu ale literelor românești. Componența acestui juriu va fi anunțată public pînă la data de 1 septembrie 2018.

Celelalte prevederi din regulamentul concursului NAȚIONAL DE ESEURI” – Dilema Veche 25 de ani de existență autentificat în data de 01.03.2018 nr. 0000 rămîn neschimbate.

ADEVĂRUL HOLDING S.R.L. – societate in reorganizare