Exclușii corpului ierarhic

Publicat în Dilema Veche nr. 904 din 5 – 11 august 2021
Exclușii corpului ierarhic jpeg

De-a lungul articolelor mele din Dilema veche am abordat sub diferite unghiuri tematica ierarhiei sociale și înțeleg din întrebările cititorilor că prezintă interes aprofundarea fenomenului. De data aceasta voi încerca să răspund la întrebarea dacă există membri activi ai unei societăți care să nu fie și membri ai ierarhiei. Voi începe cu cîteva definiții ad-hoc. O societatea dată, definită printr-un teritoriu și un sistem de reglementarea a relațiilor dintre indivizi, înglobează teoretic orice individ care se află pe acel teritoriu și se supune, prin interacțiunea voluntară și involuntară cu ceilalți indivizi, acelui sistem de reglementare. Prin sistem de reglementare trebuie să înțelegem ansamblul de norme din domenii diferite (norme juridice, norme religioase, norme igienice, norme ale bunei cuviințe) care sînt aduse la cunoștință indivizilor sub forme adaptate vîrstelor de formare, începînd încă cu prima copilărie.

Raportate la corpul ierarhic, există două poziții atît de la marginea ierarhiei încît nu fac parte din corpul ierarhic propriu-zis: monarhul și proscrisul. Întîi trebuie menționată o categorie de proscriși care, din motive biologice (vîrstă, boală, handicap), nu este percepută ca neputînd avea nici o funcție în ierarhie. Aceștia păstrează însă o vocație pasivă de a se integra în ierarhie. Într-o a doua categorie de proscriși intră cei care se autoexclud prin comportament asocial, deci anti-ierarhic. Proscrierea ca sentință pronunțată de către o autoritate a ierarhiei nu este decît constatarea statutului de proscris al acelui individ. Propriile lui acte anti-ierarhice i-au conferit acest statut. Proscrierea este deci o alegere individuală. Pentru ca o ierarhie să nu fie pusă în pericol de revolta proscrișilor, ea trebuie să aibă o structură cît mai fină și detaliată. Reprezentat într-un grafic, corpul ierarhic ar trebui să aibă formă de pară, în care partea de sus este fragmentul superior al ierarhiei cu multe straturi succesive, iar partea inferioară a ierarhiei să fie în mod necesar mai numeroasă, dar cu un sistem mai complex de dependențe (mai multe tipuri de superiori și mai multe tipuri de inferiori). Baza însă pe care stă para este îngustă, adică foarte puțini indivizi se află cu adevărat lipsiți de componenta inferioară a ierarhiei. Numai o ierarhie astfel configurată este viabilă.

Monarhul este o poziție unică și deci atipică a ierarhiei, fiindcă are inferiori, dar nu are superiori. În același timp, el are o dublă supraordonare, fiind superiorul cercului aflat imediat sub el, dar și superiorul direct al tuturor membrilor ierarhiei, funcționînd astfel ca instanță de mediere și casație pentru conflictele din interiorul ierarhiei. Analiza ierarhiei se poate face pornind de la texte mitologice și chiar de la Biblie, dar ține metodologic de sociologie și nu este coerent să introducem reprezentări teologice care nu sînt explicit prezente în text. Relația regelui cu Dumnezeu nu ține de ierarhia socială, de aceea Dumnezeu nu este superiorul regelui din punct de vedere social. Regele este vîrful ierarhiei sociale constatate empiric, ceea ce explică amalgamarea rege-Dumnezeu. Confuzia dintre rege și Dumnezeu este exemplificată de procesul înființării regatului lui Israel, atunci cînd poporul nu mai vrea să aibă un rege invizibil în Dumnezeu și îi cere judecătorului sacerdotal Samuel un rege vizibil, după modelul celorlalte popoare, un vîrf perceptibil al ierarhiei. Exemplul alegerii lui David îmbină cele două extreme ale ierarhiei și pe această cale dezvăluie asemănarea dintre ele. Cînd Samuel îi solicită lui Iesei să-i arate fiii săi, acesta îi aduce în ordine ierarhică pe toți aceia dintre fiii lui pe care îi socotește capabili să aibă un rol în ierarhie (I Regi 16, 3-12). David nu intră la socoteală, fiindcă vîrsta îl exclude încă din ierarhie, iar ocupația lui de păstor nu presupune încă nici o calificare.

Caracterul supraierarhic al regelui din religiile precreștine se vădește din faptul că el este socotit divin sau de descendență divină (semidivin), fiindcă, aflîndu-se acolo în vîrf, este la punctul de atingere dintre cele două lumi, cea umană și cea divină. Privind invers, dinspre social, putem spune că lumea divină este o proiecție a regelui, a cărui putere asupra ierarhiei inspiră ideea de atotputernicie divină.

Membrii ierarhiei sînt guvernați de regulile ierarhiei. Micile abateri de la aceste reguli sînt compensate printr-un sistem de despăgubiri între membrii ierarhiei. Singurul care nu este supus sistemului de despăgubiri (amenzi, pedepse temporare) este regele. Aceasta nu înseamnă că regele nu poate fi atins de violență, ci că aceasta ține de sacralitate. Omorîrea regelui este un sacrilegiu, dar în același timp și un sacrificiu. Moartea regelui este un act de reîntemeiere a corpului ierarhic. În Legenda lui Varlaam și Ioasaf este citată o parabolă indiană despre o țară ai cărei locuitori invită cîte un străin să le fie rege, dar după un an îl condamnă la moarte. René Girard a evocat cazuri de astfel de civilizații care își sacrifică periodic monarhul, întrucît acesta absoarbe în el toate nemulțumirile acumulate în corpul social. Regele, ca și proscrisul, este cel mai bun candidat pentru a fi țap ispășitor.

Ne sare în ochi că Iisus Hristos confirmă desăvîrșit această analiză. Marginal prin nașterea în afara mediului uman (peșteră), în proximitatea animalelor, marginal prin desprinderea de proprietate și astfel de un spațiu circumscris geografic („Vulpile au vizuini şi păsările cerului cuiburi; Fiul Omului însă nu are unde să-Şi plece capul”, Matei 8, 20), dar mai ales prin respingerea de către comunitatea în care s-a născut („Nu este prooroc dispreţuit decît în patria lui şi în casa lui”, Matei 13, 57), învățător girovag, desprins și de legăturile nucleului familial („Cine este mama Mea şi cine sînt fraţii Mei? Şi, întinzînd mîna către ucenicii Săi, a zis: Iată mama Mea şi fraţii Mei”, Matei 12, 48-49), Iisus din Nazaret este identificat drept Mesia, unsul și alesul lui Dumnezeu. Capătul de acuzație pe care îl reține Pilat din Pont este acela de a fi „regele iudeilor”, respingînd precizarea marilor preoți că este doar autoproclamat. Coincidența aceasta dintre Evanghelii și sociologie ne dezvăluie taine adînci ale mecanismului social, faptul că natura umană capătă o nouă dimensiune și o raționalitate specifică atunci cînd acționează ca grup. De fapt, din grup se naște o energie, care deși are nevoie de un individ ca să fie exprimată, ea este totuși în mod propriu o energie a grupului. Dovada că această energie a grupului poate acționa și fără a fi exprimată explicit de un individ particular o reprezintă fenomenul linșajului, predispoziția violentă a unui grup de oameni față de un individ. În mod semnificativ, tipul acesta de victime sînt dintre cele care se află în afara corpului ierarhic.

Îndemnul repetat al lui Iisus din Nazaret de a nu face să primeze interesul grupului uman, la propriu un interes al ierarhiei, împotriva unui individ ține de taina acestei energii misterioase, care face ca individul care a participat la decizia mulțimii să nu se recunoască niciodată responsabil de ceea ce a decis corpul ierarhic. Că individul nu realizează că devine captiv al acestei energii a corpului ierarhic este una din tainele acestei lumi pe care sîntem chemați să ne-o dezvăluim înlăuntrul nostru, căci ne-a prevenit Iisus: „Deschide-voi în pilde gura Mea, spune-voi cele ascunse de la întemeierea lumii”.

Petre Guran este dr. în istorie bizantină al École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, cercetător la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române.

Foto: wikimedia commons

Zizi și neantul jpeg
Kitul de supraviețuire și exteriorul
Orice acțiune astăzi simplă era tratată, pe atunci, ca o operațiune de comando.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
E cool să postești jpeg
Vioara lui Ingres
Un hobby este considerat a fi o extensie a personalității noastre dincolo de granițele profesionale și un indicator al faptului că avem pasiuni.
P 20 Sfintii Petru si Pavel WC jpg
Întoarcerea din cer. Conversiunea privirii
Proximitatea mundană a transcendenței este taina aflată în inima creștinismului.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Charles de Foucauld
Accidentul – ca, de altfel, și minunea – a avut loc în biserica de lîngă școala de cavalerie unde învățase Charles de Foucauld.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Mama Natură l-a răsplătit cum se cuvine pentru profunda lui înțelegere.”
Zizi și neantul jpeg
Evadări în absolut
Intrînd în mare și înaintînd în ea, atît cît îți permiteau puterile, sfidai direct determinările.
956 08 Foto LNiculae jpg
Note şi fotografii (3)
Alte sunete vagi compun însăși tăcerea.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Capătul drumului – cum recuperăm anii ’90?
Tramvaiul 21 are o cu totul altă personalitate decît troleul 66 sau autobuzul 135.
p 19 WC jpg
Natura-n bucate
Sînt aceste panacee care promit viață lungă și sănătoasă reale sau doar o găselniță a industriei alimentare?
p 20 WC jpg
Apocalipsa la îndemînă
În orice religie, extremismul secretă o ideologie a „comunităţii aleşilor” eschatologici în luptă cu restul „decăzut” al umanităţii.
Theodor Pallady jpeg
Franciscanul de pe Bega
„Prologul” pelbartian e savuros ca un poem avangardist.
1226px Jesus walking on water  Daniel of Uranc, 1433 jpg
Aventura a doi frați ambițioși
A filozofa despre ambiție fără a ne reconsidera reperele riscă, pe lîngă prețiozitate sau cinism, să ne limiteze pur și simplu la gustul obsesiv de a parveni speculativ, intelectual, moral.
p 24 A  Vrana jpg
Cu ochii-n 3,14
Muștele femele au mai mulți neuroni decît masculii, acesta este rezultatul unui studiu recent care a observat creierul larvelor cu o tehnică inedită.
Zizi și neantul jpeg
La piscină
Pe vremuri, în anii ’70-’80, mersul la piscină era una dintre activitățile cele mai „fancy”.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Corpul
Pe la 15 ani, deja îmi pierdusem toată încrederea în mine.
p 19 Johann Sebastian Bach WC jpg
Muzica lacrimilor. Bach
Muzica nu „reprezintă“ drama christică și nu îi caută o semnificație anume: ea se naște din cutremurarea care cuprinde lumea în momentul suferinței divine și o sădește adînc în sufletul ascultătorului.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Două comentarii la Geneză
Nu puțini s-au întrebat, de-a lungul secolelor, de ce ultimele trei cărți ale „Confesiunilor” lui Augustin sînt, de fapt, o exegeză la primele versete ale „Genezei”.
p 24 A  Damian jpg
Cu ochii-n 3,14
„Cînd viața se întîmplă, puiul e tot pui.“
Window through a window in Röe gård café 2 jpg
Decît un termopan, șefu’
După două ore de spart la daltă de jur împrejur, o opinteală finală a extras tocul ferestrei din perete, cu pervaz cu tot.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
O să fie bine! – recensămînt 2022 –
O să ajung eu în Albania, iar ei or să fie tot la coadă, încremeniți în așteptare.
E cool să postești jpeg
Viața fără Facebook
Cura de dezintoxicare de Facebook i-a făcut pe subiecții studiului mai toleranți față de ideile politice ale taberei adverse.
p 20 jpg jpg
La ceasul fără umbre al amiezii
Pentru viaţa spirituală, pentru căutarea şi întîlnirea cu Cel nelocalizabil, locul mai are importanţă?
Theodor Pallady jpeg
Pe terasă, cu Epictet
Greu de spus dacă stoicismul e la modă pentru că se poartă textele aspiraționale sau pentru că timpul nostru face loc unui anume neo-păgînism.

Adevarul.ro

image
Secretele şi costurile unei case ecologice din paie. Este ca pe vremea bunicilor şi are consum de garsonieră
O familie din Botoşani îşi construieşte propria casă eco, din lut şi baloţi de paie, după modelul locuinţelor ţărăneşti de acum un secol. Avantajele sunt nenumărate, spune bărbatul, inclusiv costurile la utilităţi fiind comparabile cu cele ale unei garsoniere.
image
Momentul de glorie în care România a fost pe locul 2 în lume la Olimpiadă, după SUA. De ce a sfidat Ceauşescu Rusia
La Olimpiada  de vară din 1984, din Los Angeles, România a adus acasă 53 de medalii, situându-se pe locul 2 în lume, după SUA. Participarea la evenimentul sportiv a reprezentat o sfidare la adresa Rusiei, care a făcut presiune asupra lui Ceauşescu pentru a boicota evenimentul. Argumentul care l-a convins pe dictator, pe lângă cei 120.000 de dolari primiţi pentru participare, a avut legătură cu contextul economic din ţară.
image
Câmpurile morţii de sub mall-urile din Ploieşti. Descoperire făcută de arheologi
Extinderea municipiului Ploieşti spre comunele Blejoi sau Aricheştii Rahtivani a scos la iveală un veritabil câmp al morţii, care ascunde deopotrivă comori unice, vechi de mii de ani, dar şi informaţii relevante despre o civilizaţie demult apusă.

HIstoria.ro

image
Predica de la Clermont: Chemarea la Prima Cruciadă
În ziua de 27 noiembrie 1095, pe câmpul din fața orașului Clermont, câteva sute de oameni așteptau să audă predica papei Urban al II-lea.
image
Frontul din Caucaz al Războiului ruso-turc din 1877-1878
Războiul din 1877-1878 este cunoscut mai ales pentru frontul din Balcani, la care au luat parte mari unități otomane, rusești și românești în principal, dar și trupe sârbești și muntenegrene.
image
Necunoscuta poveste a raclei în care s-au odihnit osemintele voievodului Mihai Viteazul
Cu ocazia comemorării recente a morții voievodului Mihai Viteazul, Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I” a publicat pe pagina de socializare a instituției povestea inedită a raclei în care, pentru un timp, s-au odihnit osemintele.