O sărbătoare care nu trece

Publicat în Dilema Veche nr. 995 din 4 mai – 10 mai 2023
© wikimedia commons
© wikimedia commons

Paştele înseamnă „trecere”: de la o condiţie la alta, de la finitudine închisă în ea însăşi la posibilitatea fiinţei de a respira în orizontul fără limite al Învierii. Paştele înseamnă „trecere”, dar e o sărbătoare care nu trece. Ea îl cuprinde pe credincios în aventura trecerii. Îl pregăteşte pentru trecerea verticală, îl conduce de-a lungul înţelesurilor ei. Între Paşte şi Pogorîrea Sfîntului Duh, Biserica aşază Duminicile, cu pericopele lor evanghelice, ca pe nişte nuclee radiante, unde evenimentul Învierii îşi desfăşoară sensurile, le propune spre reflecţie, spre pătrundere, spre interiorizare. În spaţiul credinţei, strădania de a înţelege nu e deloc un aspect marginal. Nu e ceva neglijabil. Christos însuşi o spune în puncte tari ale învăţăturii lui. În parabola semănătorului: „Sămînţa semănată în pămînt bun este cel ce aude cuvîntul şi-l înţelege” (Matei, 13, 23). „Nu pricepeţi pilda aceasta? Dar cum veţi înţelege toate pildele?” (Marcu, 4, 13). Celor potrivnici le spune: „De ce nu înţelegeţi vorba Mea?” (Ioan, 8, 43). La spălarea picioarelor, către ucenici: „Înţelegeţi ce v-am făcut Eu?” (Ioan 13, 12). 

Reflecţia interogativă, căutătoare, sensibilă la paradoxurile cuvintelor evanghelice, mobilizată de uimirea pe care ele o trezesc: iată o strădanie care face parte din pregătirea fiinţei pentru trecere. E deja intrare în condiţia trecerii. În volumul Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste, Andrei Pleşu porneşte tocmai de la o asemenea uimire, de la ceea ce pare un „scandal teologic” pentru a prinde intenţia parabolelor, pentru a pătrunde în bogăţia lor tematică, pentru a discerne stilul cuvîntului christic. Într-un articol reluat de curînd în revistă („Somnolenţă, tristeţe, frică”), el pune iarăşi accentul pe înţelegerea care te angajează, te transformă, care devine, chiar aici şi încă de aici, atitudinea unei vieţi înnoite. E „încăpăţînarea benefică de a «învia» clipă de clipă”: a te smulge din moţăiala stereotipiilor, a gusta din bucuria Cuvîntului în ciuda urîţeniei vremurilor, a tinde spre pacea Lui de un calm suveran, de o solară îndrăzneală. 

O duminică dintre Paşti şi Cincizecime e dedicată Samarinencii. La fîntîna lui Iacob, Christos o întîlneşte pe „străină” (Ioan, 4, 3-42). Şi i se adresează cum, poate, nu s-a adresat nimănui în Evanghelii: ca unui intim de la care poţi pretinde ceva vital. „Femeia samarineancă I-a zis: Cum Tu, care eşti iudeu, ceri să bei de la mine, care sînt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu au amestec cu samarinenii”. Aflat pe drumul Galileei, Iisus ieşise din Iudeea, din teritoriul şi cultura cărora le adresează de obicei mesajul Împărăţiei. „Şi trebuia să treacă prin Samaria.”

Locul de cult al ţinutului, muntele Garizim – un nume care are conotaţia de ombilic al cosmosului –, constituie, pentru samarineni, axa simbolică a lumii; dar le dă şi conştiinţa unei separări, a unei înstrăinări, a unei marginalităţi în raport cu tradiţia de afirmată legitimitate a Ierusalimului. Samaria – cu centrul ei, marcat pe verticala adîncurilor de puţul patriarhului şi pe verticala înălţimilor de muntele cosmic –, Samaria întreagă este un ţinut care desemnează condiţia „străinului”. Astfel fiind, e un peisaj simbolic tocmai potrivit pentru a arăta că prezenţa şi mesajul lui Christos nu admit graniţe, închideri, excluziune, favoritisme. Că au doar exigenţa înţelegerii. O înţelegere care se află mereu în mers, atentă la sugestiile Celui care îi relansează drumul.

Într-un mod cu totul aparte, Iisus se adresează aici unei singure persoane. Iar ea este, în multe chipuri socio-religioase, secundară, neînsemnată, periferică. E o femeie străină. Or, tocmai ei Christos îi conduce abrupt, insistent, înţelegerea către universalitatea prezenţei şi a mesajului său. „Vine ceasul şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr” (Ioan 4, 23). Centrele veneraţiei prea instalate, mărginirile etnice, concurenţa confesională, fala exclusivistă, toate acestea nu au de-a face cu întîlnirea izbutită între divin şi uman. Nu o pot condiţiona, nu o pot mărgini, nu o pot revendica. 

O paranteză: cînd ierarhul de la Constanţa afirmă că Lumina Învierii nu se iveşte decît pentru ortodocşi, pretenţia e amuţitoare. Sau ridicolă. Nu e nevoie de cine ştie ce isteţime ca să vezi în ce penibilă contradicţie se află ea cu Christos, cu prezenţa şi cuvintele Lui. Pe de o parte, Lumina lumii e arestată în limite confesionale, e trofeul unui grup care şi-a arogat monopolul dreptei credinţe. O posibilă celebrare a Paştelui la aceeaşi dată cu celelalte ramuri creştine, asta îi stîrneşte ierarhului împotriviri brutale. Păi, dacă toţi ar sărbători deodată, nu s-ar mai deosebi cui „aparţine” Lumina, cine posedă „superioritatea” în creştinătate. Pe de altă parte, ortodocşii ucraineni sînt lăsaţi de ierarh în plata atacului barbar al lui Putin, care e declarat creştin valoros fiindcă ridică biserici. Probabil că Lumina nu e garantată decît pentru creştinii agresivi, ameţiţi de aburii superiorităţii, adepţi ai lui Teodosie, ai lui Putin şi Kiril... Efortul lui Dumnezeu de a ne deschide spre înălţimea Sa universală cum lucrează oare în gîndirea şi în discursul acestui ierarh „dreptcredincios” şi ale altor colegi de „superioritate”? Închid paranteza.

În economia Evangheliilor, episodul Samarinencii e unul dintre cele care indică modul de radiaţie înspre lume a Împărăţiei: ea a venit şi vine. „Vine ceasul şi acum este” (Ioan, 4, 23). Împărăţia se manifestă – ni se spune aici – incoativ. În sine, ea este, evident, un dincolo absolut. Însă începutul experienţei ei se oferă încă de aici şi de acum, ca un dat care – infinit, de necircumscris şi transcendent în sine – se insinuează totuşi în textura sufletelor şi a lumii. Inepuizabila dinamică a condiţiei ultime se declanşează şi ne preia din imediatul condiţiei noastre actuale. Se adresează încă de aici înţelegerii noastre. Cum?

În centrul Samariei, la fîntîna lui Iacob, Iisus face prezentă circulaţia între datul vizibil şi realitatea misterioasă spre care el trimite. Între apa fîntînii şi apa vie a Duhului, între locul de cult şi starea spirituală a Împărăţiei, între clipa de faţă a întîlnirii şi clipa eschaton-ului se stabileşte aici o fertilă tensiune. Şi chiar mai mult. „Apa pe care i-o voi da Eu”, spune Christos, „se va face” în cel ce bea „izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică” (Ioan, 4, 14). 

Pe de o parte, Christos îşi afirmă universalitatea, afirmă că radiaţia Lui nu are margini, nu poate fi închisă în conture terestre (geografice, etnice, confesionale). Pe de altă parte, El se concentrează pe o unică direcţie: adîncul cel mai adînc al persoanei umane. Acolo, în centrul ei profund, e adevăratul punct de întîlnire, de transformare, de uniune. Episodul samarinencii trimite spre o intimitate mai strînsă decît singurătatea dialogului de la fîntînă. Invocînd „apa vie” a Duhului, invocînd contemplarea divinului „în duh şi adevăr”, nu ne anunţă oare Christos reciproca descoperire dinlăuntru a partenerului divin şi a celui uman? 

Anca Manolescu este cercetător în domeniul antropologiei religioase.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Să găsești oameni la fel ca tine
A îndrăzni să vorbești despre o boală înseamnă a crea o comunitate.
Zizi și neantul jpeg
„Luna cadourilor” și cenușiul
Simțeam cum realitatea tindea, făcea chiar presiuni asupra noastră, a locuitorilor ei, să se transforme în irealitatea din Lumea de lemn.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cine o mai ține minte pe „fata de la pagina 5?” – cum recuperăm anii ’90?
Ar trebui să existe undeva la un loc de cinste într-un muzeu al presei românești de după 1989.
E cool să postești jpeg
Termopanul, valoare națională
„O bojdeucă trendy“, „Parchetul este cumpărat de la Dedeman sau Praktiker?“
p 20 Balaam WC jpg
Originea regilor magi
E un mag dintre caldeeni? Un ghicitor în stele? Un vrăjitor malefic?
Theodor Pallady jpeg
O carte despre oameni și îngeri
Cititorul va descoperi în text rațiunea tainică a Întrupării: doar omul – cu anatomia lui de lut și sufletul său nemuritor – avea să fie o imago Dei.
p 24 F  Prica jpg
Cu ochii-n 3,14
„Un cal a reușit cumva să iasă din boxa lui și umblă prin avion.”
image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.
image png
Piața Romană
Fetele de 20 de ani de acum nu-și mai pierd vremea în astfel de bodegi.
image png
Zgomotul și furia
Drept urmare, există mai multe metode tradiționale de a riposta unui vecin zgomotos.
image png
Cîteva note despre agapa creștină
Evident că nimeni, mîncînd laolaltă, nu stătea să filosofeze. Eram însă alături de Domnul.
p 20 Arik Ascherman WC jpg
Traumă şi discernămînt
Dar, în ciuda singurătăţii şi a primejdiilor acum mult mai aspre, rabinul îşi continuă patrularea, nu părăseşte paza.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
Într-un supermarket, la raionul de alimente exotice, am descoperit mămăliga ambalată în vid, „gata preparată”.
image png
Lumi fragile
Am perceput „schimbul de scrisori”, formulare care în curînd va trece și ea într-o arhivă a limbii, ca pe un fel de apel la memorie.
image png
Frig și acasă
Cert e că, în ciuda condițiilor aparent vitrege, m-am simțit acasă acolo.
image png

Adevarul.ro

image
Criticile unui american îndrăgostit de România. „Acele creaturi cretacice cred că mai trăim sub Ceaușescu“ VIDEO
Un american a povestit pe YouTube lucrurile care le detestă la țara sa adoptivă, România. Totuși, el susține că se simte bine aici și că este îndrăgostit de România, dar nu poate închide ochii la unele probleme.
image
Dr.Vlad Ciurea, despre un obicei banal care poate ucide: „Este adevărat, mai ales dacă persoana este și hipertensivă”
Deși la prima vedere poate părea inofensivă, o ceartă între două persoane se poate încheia tragic. Emoțiile puternice și furia creează condițiile propice unei afecțiuni, care, în unele cazuri, poate fi fatală.
image
Motivele pentru care România are apartamente nelocuite. „Nu ține de vreo criză imobiliară“
Tot mai multe locuințe sunt nelocuite în marile orașe ale României, deși criza imobiliară despre care vorbesc mulți nu a sosit, cel puțin deocamdată. La mijloc ar fi vorba despre alte fenomene.

HIstoria.ro

image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.
image
Sfântul Andrei și Dobrogea, între legendă și istorie
Îndelung uitate de către establishment-ul universitar românesc, studiile paleocreștine încep să își facă din ce în ce mai clară prezența și la noi. Încurajarea acestor studii și pătrunderea lor în cadrul cursurilor s-au dovedit lucruri absolut necesare. Ultimii ani au dus la noi dezvăluiri arheologice privind primele comunități paleocreștine (paleoeclesii) din Scythia Minor (actuala Dobrogea), conturând două ipoteze și direcții de cercetare pentru viitor: ipoteza pătrunderii pe filieră apostolic