O nouă renaștere bizantină. La Iași

Publicat în Dilema Veche nr. 833 din 6 - 12 februarie 2020
O nouă renaștere bizantină  La Iași jpeg

Efortul de a conecta universul literar ortodox românesc la prototipul său bizantin s‑a indentificat ani buni cu lucrarea epocală a părintelui Dumitru Stăniloae de reconstituire în limba română a Filocaliei, prin noi traduceri după ediții savante ale vechilor texte filocalice. Apoi, în deceniile din urmă, un vast șantier se deschisese la Sibiu, acolo unde pr. Ioan Ică jr. traducea acele texte pe care el le vedea ca parte a unui Canon al Ortodoxiei, dar și la București, prin noua traducere a unei variante comasate de paterice tardo-antice din secolele IV-VI sub titlul de Patericul Mare. Apophtegme ale părinților pustiei. Colecția tematică, tradus de părintele Constantin Coman. În anii din urmă s-a deschis un astfel de șantier și la Iași, care a abordat un nou fragment din spiritualitatea bizantină foarte puțin cunoscut publicului românesc din lipsă de traduceri modernizate. Este vorba fie de lucrări din foarte bogata literatură isihastă a secolului al XIV-lea, fie de adevărate perle ale antichității tîrzii și ale Bizanțului mijlociu, precum Povestirile duhovnicești ale lui Anastasie Sinaitul, Catehezele Mari și Mici ale Sfîntului Teodor Studitul, Omiliile Avvei Macarie sau mari opere hagiografice tardo-antice, precum Viața Sfîntului Simeon Stîlpnicul (cel Nou) din Muntele Minunat împreună cu Viața Fericitei Marta, mama sa. Majoritatea acestor traduceri datorate Laurei Enache (Maica Paraschiva) sînt însoțite de aparate critice, studii introductive și îngrijiri editoriale excelente datorate părintelui Dragoș Bahrim.

În această înșiruire de titluri merită să ne oprim o clipă asupra a două dintre ele. Prima este culegerea de Povestiri duhovnicești ale lui Anastasie Sinaitul1. Autorul este un monah al Muntelui Sinai, trăitor în secolul al VII-lea, dintre aceia care au făcut din smerenie pandantul social al imensei lor trăiri duhovnicești. Posteritatea, asigurată de profuzimea lucrărilor sale duhovnicești, i-a atribuit rolul de egumen al Sinaiului. Pînă în a doua jumătate a secolului XX, opera lui nu a cunoscut ediții moderne și cu atît mai puțin traduceri, de aceea figura lui este o recuperare istorică semnificativă a grupului de cercetători de la Institutul de cercetare și de istorie a textelor de la Paris. Povestirile lui Anastasie despre monahii pustiilor sinaite și palestiniene din vremea instalării dominației musulmane asupra teritoriilor orientale ale Imperiului Roman la mijlocul secolului al VII-lea ilustrează vitalitatea vieții creștine din acel colț al Imperiului Roman și continuitatea ei în noul context politic. Dar interesul deosebit al Sf. Anastasie, sărbătorit pe 21 aprilie în sinaxarul constantinopolitan, constă în mărturia lui extraordinară despre harismele deosebite de care se bucură asceții. Taumaturgia este la ea acasă în aceste Povestiri, iar materialitatea lumii este evanescentă, lă-sînd mereu să transpară, în spatele realităților de multe ori violente ale cuceririi, un decor al lumii de dincolo și o substanțială intervenție a proniei pînă în cele mai nesemnificative detalii de viață.

A doua recuperare de mare interes literar și duhovnicesc este colecția de Omilii ale Avvei Macarie Egipteanul2. Sub acest titlu a circulat foarte intens în mediile monahale o culegere de cuvinte de învățătură ascetică și mistică ce se leagă, de asemenea, de cele mai adînci învățături ale misticii creștine. Alexandr Golitzin identifică omiliile macariene ca pe acel rîu al învățăturii mistice care curge neîntrerupt din vechea tradiție iudaică în creștinism și pînă-n zilele de astăzi. Trebuie notat faptul că autorul acestor omilii este un pseudonim ales pentru a conferi legitimitate unor experiențe mistice care s-au lovit din secolul al IV‑lea de un val de reticențe ecleziastice. Învățăturile macariene au fost implicate în acuzația de messalianism adusă unui grup de monahi care lua-seră promisiunea primirii Duhului Sfînt foarte literal și personal. Și din acest punct de vedere este un act de asumare teologică admirabil publicarea Omiliilor macariene într-o traducere românească modernă.

Ajungem astfel și la anunțul următoarei isprăvi editoriale din seria de recuperări bizantine ale editurii Doxologia de la Iași, Viața Sfîntului Vasile cel Nou. Acest masiv text hagiografic face parte din acea literatură medievală, îmbibată de spiritualitate monastică, foarte răspîndită la începuturile scrisului în limba română, care însă a dispărut din circulația intelectuală în secolul XX. Viața Sfîntului Vasile cel Nou se așază, din punct de vedere al circulației și răspîndirii textului, alături de mari lucrări literare medievale precum Varlaam și Ioasaf, Alixăndria, Esopia, Floarea darurilor, studiate de Nicolae Cartojan, sau de literatura sapiențială, studiată de Alexandru Duțu, dar și de culegeri proto-filocalice și, bineînțeles, de culegeri de hagiografie bizantină. După apogeul acestei literaturi, prin Școala Sfîntului Paisie Velicicovschi, de la începutul secolului al XIX-lea, vechile Cazanii, cum le numea Eminescu, adică manuscrisele sau tipăriturile care conțineau această literatură, au adormit pe rafturi, înlocuite de canonul literar-filosofic occidental. Marea majoritate a vechilor texte românești au rămas în manuscris, văzînd lumina tiparului abia prin ediții științifice dedicate istoriei limbii și literaturii. Este și cazul Vieții Sfîntului Vasile cel Nou, care a cunoscut două traduceri diferite în secolul al XVI‑lea, dar n-a văzut lumina tiparului decît ca parafraze sau rezumate, spre exemplu în culegerea integrală a Vieților Sfinților, inițiată de mitropolitul Veniamin Kostaki, tipărită la mînăstirea Neamț (1807-1815) și apoi retipărite de alt paisian celebru, mitropolitul Grigorie Dascălu, la București (1835-37). Forma prescurtată a Vieții Sfîntului Vasile cel Nou din această ediție este o traducere din slavona de redactare rusă a textului ce figurează în colecția de Vieți de sfinți (sau Minei de lectură privată, neprescurtat) alcătuită între 1684 și 1705 de către Sf. Dimitrie de Rostov. Acesta a alcătuit la rîndul său rezumatul după textul integral din Marele Minei de lectură de la Moscova, din vremea mitropolitului Macarie al Moscovei (mijlocul secolului al XVI-lea), omițînd, după cum ne spune chiar el la sfîrșitul textului său care figurează în mineiul lunii din data de 26 martie, vedenia Judecății de apoi. În cele din urmă, Viața Sf. Vasile cel Nou își găsește un loc, într-o formă mult abreviată, într-un ultim avatar al hagiografiei medievale, ediția în șapte volume a Vieților Sfinților de Alexandru Lascarov-Moldoveanu.

Textul hagiografic al Sfîntului Vasile cel Nou are o importanță deosebită pentru studiile bizantine sau pentru studiile de istorie a teologiei și spiritualității creștine. Două aspecte ale patrimoniului spiritual bizantin își găsesc în Viața Sf. Vasile cel Nou o ilustrare majoră. Din punct de vedere hagiografic, este unul dintre cele trei mari texte bizantine care ilustrează forma de spiritualitate denumită „nebunia întru Hristos“. Primul în ordine cronologică este cel al Sfîntului Simeon cel Nebun (secolul VII), al doilea este cel al Sfîntului Andrei Nebunul (datarea textului în secolul X), iar al treilea este acesta, datînd din a doua jumătate a secolului X. Din punct de vedere al studiului spiritualității bizantine, Viața Sf. Vasile cel Nou conține descrierea cea mai detaliată a judecății particulare sub forma vămilor demonice ale văzduhului. Avînd în vedere faptul că, în forma cea mai abreviată a textului (categoria 5 din clasificarea manuscriselor de către Christina Angelidi), a circulat doar fragmentul despre vămile văzduhului, înțelegem că Viața Sf. Vasile cel Nou a contribuit la cimentarea unui dosar foarte important, dar în același timp dificil al doctrinei despre viața de după moarte: starea sufletelor desprinse de trup. Mai important decît nivelul de lectură moralizator, prin care se arată că lumea de dincolo este o inversare a raporturilor din lumea aceasta (cei de pe urmă vor fi cei dintîi), Viața Sf. Vasile cel Nou introduce tema evidenței sau vizibilității lumii de dincolo în lumea aceasta, care se leagă de acel reproș al bogatului nemilostiv din iad către patriarhul Avraam: „Nu, părinte Avraam, ci, dacă cineva dintre morţi se va duce la ei, se vor pocăi“ (Lc. 16, 30). Amploarea vedeniilor despre lumea de dincolo din Viața Sf. Vasile cel Nou are în mod cert un interes și pentru interogația omului contemporan despre sensul ultim al vieții.

-----------------------------

1 Sfîntul Anastasie Sinaitul, Povestiri duhovnicești, trad. Laura Enache, studiu introd., indici și note de pr. Dragoș Bahrim, Doxologia, Iași, 2016.

2 Sfîntul Macarie Egipteanul, Cuvinte ascetice și epistole, 2 vol., trad. Laura Enache, studiu introductiv de pr. Cătălin Pălimaru, ediție îngrijită de pr. Dragoș Bahrim, editura Doxologia, Iași, 2017.

Petre Guran este dr. în istorie bizantină al École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, cercetător la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Prietenia între femei – un mit?
Marile bucurii și marile tristeți le cam ducem de unii singuri.
Zizi și neantul jpeg
Zăpadă și săpuneală
Săpuneala era, negreșit, un mini-ritual pre-sexual.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Diete și cîteva gînduri despre nutriție
● Orice dietă implică renunțarea la alcool. Eu nu beau decît vin, dar e bună și o bere. Pînă aici! Nu vreau să fiu un om slab, sănătos, dar trist.
E cool să postești jpeg
Cînd aduci munca acasă
Există, bineînțeles, avantaje clare ale muncii de acasă. Și pentru angajați, și pentru angajatori.
p 20 Kierkegaar WC jpg
Maestrul Kierkegaard
Într-o anumită împrejurare, Wittgenstein a observat: „Un gînditor religios onest este ca un funambul.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Ineditele lui Eliade
E un eveniment care, sper, i-ar fi plăcut lui Eliade, pentru că e o confirmare a importanței arhivei pe care o evoca recurent, aproape obsesiv, în jurnalele sale, știind ce a lăsat în ea.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Dialog între un tată și un fiu (la vîrsta inocenței), în autobuz. Tatăl: „Merg să-i iau lu’ mami ceva.“ Fiul: „Ce?“ Tatăl: „Niște cizme.“ Fiul: „De ce?“ Tatăl: „Nu, că nu găsesc.“ Memorabil. (D. S.)
Cea mai bună parte din noi jpeg
Cînd v-ați simțit singuri ultima dată?
Te poți simți însingurat într-o mare de oameni, dacă relațiile cu ei nu sînt potrivite.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cum se pleca în State în anii ’90?
Astfel, exemplele pot continua, căci românul, odată ajuns cetăţean american, face tot posibilul să-şi uite limba şi obiceiurile, dar năravurile şi le păstrează.
E cool să postești jpeg
Vînzătorul nostru, stăpînul nostru
Rămîne însă o întrebare: politețea, grija, respectul sînt oare condiționate de bani sau derivă din calitatea umană?
p 20 jpg
Incultură religioasă şi incultură universitară
Numeroasele miniaturi ilustrative preiau, alături de modele musulmane, imagistică de tip budist chinez şi creştin bizantin.
Theodor Pallady jpeg
Un iluminist evreu în Țara Românească
Cronica relațiilor dintre români și evrei a fost uneori armonioasă, alteori convulsivă și tragică, în funcție de contexte sociale, dinamici ideologice și evoluții geopolitice inevitabil fluctuante.
index jpeg 3 webp
Cîtă nefericire în urbea lui Bucur!
La noi, aici, în București și în anul de grație 2023, sub ce pictăm oamenii sfîșiați, absurd, de haite, pe cîmpurile năpădite de buruieni ale unui oraș care agonizează fără să o știe?
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Cehoaica Vera Czernak n-a mai suportat infidelitățile soțului ei, așa că într-o zi a decis să se arunce de la balcon. A căzut exact peste soțul ei care tocmai se întorcea acasă. El a murit, ea a supraviețuit.
Cea mai bună parte din noi jpeg
„Ei fac din noapte ziuă ş-a zilei ochi închid”
După ce vorbeam, mă culcam la loc. Nu i-am zis niciodată, dar se pare că știa. Mai tare decît cronotipul (și decît majoritatea lucrurilor) rămîne iubirea, se pare.
Zizi și neantul jpeg
Dimineți de iarnă
Mă făcea să simt că pămîntul nu-mi fuge de sub picioare. Că lucrurile pot avea sens și pot fi la locurile lor.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
La munca de jos
Oare n-ar trebui, la vîrsta lor, să plece în niște excursii ca să vadă lumea, să-și cumpere autorulote cum fac pensionarii din Germania, să-și petreacă revelioanele prin insule cu o climă mai blîndă?
E cool să postești jpeg
Bătaia e ruptă de rai – chipuri ale răului
Grăitoare pentru acest comportament defensiv este, de altfel, și zicala românească „Bătaia e ruptă din rai”, în fapt, o legitimare a violenței.
p 20 WC jpg
Democrația și Biserica în secolul XXI
Așa cum participarea demos-ului la viața cetății e însăși democrația, participarea laicatului la viața Bisericii e însuși creștinismul.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Benedict al XVI-lea
Aproape intactă mi-a rămas, după zece ani, amintirea ultimei slujbe pe care a prezidat-o la San Pietro, în Miercurea Cenușii.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
La știrile TV, imagini dintr-un supermarket și apoi opinia unei fete de la carne, despre cum mai merge vînzarea acum, după ce s-a încheiat iureșul sărbătorilor: „E foarte scăzută un picuț“. (D. S.)
Cea mai bună parte din noi jpeg
Comoara e pretutindeni
Încerc să împing frica mult în fundul rucsacului, undeva între sacul de dormit și polarul de rezervă, amintindu-mi că o să fie vocală, dar n-o s-o las să conducă.
Zizi și neantul jpeg
Tache și cenușiul
Interesant e că pînă și în amintitrile mele culoarea paltonului său a rămas incertă: uneori mi-l amintesc gri, alteori negru.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cabana Caraiman
Nicăieri nu am simțit un munte mai sălbatic decît la cabana Caraiman, simți hăul, abruptul, aproape de tine țopăie caprele negre.

Adevarul.ro

image
Ninsorile cuprind aproape toată România: masa de aer polar vine cu temperaturi de coșmar. Unde viscolește puternic
Ninsorile cuprind majoritatea zonelor, sâmbătă, iar în vest şi în sud se vor semnala ploi și lapoviţă. Pe crestele Carpaţilor este în continuare viscol, dar vântul se intensifică şi în jumătatea vestică a ţării.
image
Culmea absurdului. Șofer amendat pentru că a respectat legea. Poliția, învinsă cu propriile imagini
Un șofer din Timiș, amendat pentru că nu a respectat semnificaţia indicatorului ,,Oprire” la trecerea de nivel cu calea ferată, a obținut anularea sancțiunii în instanță demonstrând că a respectat legea „la virgulă”.
image
Medic ATI, despre „tradiția” șpăgilor din spitale: „O preocupare otrăvită, o idolatrie de Ev Mediu”
Cazul medicului oncolog din Suceava, care a fost prins în flagrant când lua mită de la pacienții bolnavi de cancer, este criticat de un medic. Doctorița Ecaterina Petrescu Botoncea este de părere că această practică ar trebui interzisă.

HIstoria.ro

image
Moartea căpitanului Valter Mărăcineanu, un erou al Războiului de Independență
Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” deține în patrimoniul său o fotografie inedită a eroului român Valter Mărăcineanu.
image
Armata lui Vlad Ţepeș: Arme și echipamente
Cu toată lipsa de piese originale din epocă, putem reface echipamentul și armamentul trupelor lui Vlad Ţepeș, bazându-ne pe puținele piese existente, pe sursele pictate și scrise și pe comparații cu zonele din jur.
image
Sfârșitul Bătăliei de la Stalingrad: Capitularea mareșalului Paulus
În timpul nopții de 30 spre 31 ianuarie 1943, Brigada 38 Motorizată, având atașate companiile de geniu, a încercuit zona din jurul Pieței Eroilor Căzuți și magazinul Univermag, întrerupând legăturile telefonice dintre comandamentul mareșalului Friedrich Paulus și unitățile subordonate.