Pișpirel și clapa magică

Eugen DEDIU-SANDU
Publicat în Dilema Veche nr. 382 din 9 - 15 iunie 2011
Pișpirel și clapa magică jpeg

A fost odată ca niciodată – că dacă n‑ar fi, nu s-ar povesti – un îm­pă­rat puternic şi mîndru care avea trei feciori. Cel mare era încrezut şi lacom, al doilea era un petrecăreţ şi jumătate, le­neş, vesel şi cu temperament sangvinic, iar me­zinul, păi, mezinul era liniştit, curajos, is­teţ, harnic, generos şi era urît de fraţii săi mai mari, pentru calităţile sale. Împăratul îl iu­bea pe Pişpirel – căci acesta era numele fiu­lui mai mic – mai mult decît pe ceilalţi doi, ceea ce stîrnea invidia acestora.

Cînd fratele cel mare tocmai împlinea două­zeci de ierni, veni la curtea regelui un cîn­tăreţ cu o clapă năzbîtioasă. De cîte ori bă­tea claviatura într-un anume fel (ma­ne­listic), oamenii împietreau de groază şi aşa ră­mîneau. Vraja putea fi desfăcută doar cu o altă melodie (în nici un caz vreo manea!), cu­noscută doar de cîntăreţul cu pricina. Îm­păratul, neştiind totul despre instrumentul fer­mecat, porunci ca acel cîntăreţ să fie adus la banchetul dat în cinstea fiului său celui mai mare.

– Tată, zise Pişpirel, eu mă duc să mă plimb puţin pe afară, dar să nu începeţi pe­tre­cerea fără mine!

Cînd se plimba el prin grădină, auzi un zgomot ciudat dinspre palat şi se în­­dreptă într-acolo. Tocmai cînd in­tră pe poartă, îl văzu pe cîntăreţul cu clapa îm­pietrind pe toată lumea şi furînd căciula îm­păratului şi pe cei doi fraţi ai săi. Apoi, se dă­d­u de trei ori peste cap, se transformă în­tr-un Ferrari roşu, decapotabil şi dispăru îm­preună cu statuile şi căciula, însă nu înain­te să îi dezpietrească pe ceilalţi (cu so­norităţi de Chopin bine simţite).

Cînd văzu asta, mezinul se repezi în ca­me­ra sa, îşi luă bazooka fermecată şi se duse la tatăl său, spunîndu-i:

– Mă voi duce să îmi recuperez fraţii şi să-ţi aduc căciula înapoi.           

Ochii împăratului se umplură de la­crimi, dar se abţinu să plîngă, şi îi zise fi­u­lui său:

– Nu te duce, băiatul meu, nu vreau să te pierd şi pe tine la fel cum i-am pierdut pe cei­lalţi doi copii ai mei, şi, mai important, că­ciula!

– Dacă te duci, nu mai există cale de în­toarcere, căci acel monstru – sau ce o fi – te va îm­pietri şi pe tine, tronul nu va mai avea moş­tenitor, spuse îngrijorată şi mama lui Piş­pirel.

Acesta, însă, se îndreptă spre grajd, scoa­se de acolo un BMW alb, înaripat, încă­lecă şi p-aci ţi-e drumul! Merse el zi şi noap­te fără oprire, pe urmele hoţului, pînă a­jun­se la un palat cu totul şi cu totul din piele e­cologică. Băiatul îşi întrebă BMW-ul:

– Ce să fac eu acum? Nu ştiu cum să in­tru în acest loc. Sfătuieşte-mă, te rog!

– Trebuie să căutăm, să vedem dacă nu este vreun orificiu pe unde se poate intra.

Se uitară peste tot, însă nu avură suc­ces.

– Mai ai o singură şansă, spuse maşina. Tre­buie să provoci la luptă creatura care locuieşte aco­lo.

– Aşa am să fac. Dar tare aş vrea mai în­tîi să fac un grafitti pe pielea asta ecologică!

Pişpirel se duse la poarta palatului şi lan­să o rachetă cu bazooka în aceasta. La un moment dat, porţile se deschiseră şi de a­colo ieşi cîntăreţul. Lupta începu. Băiatul scoa­se un telefon mobil fermecat şi îşi atacă ina­micul cu „De ce mă minţi?“ de Nicolae Gu­ţă. Duşmanul se feri, se dădu de trei ori pes­te cap şi se transformă într-un zmeu ma­re şi urît. Şi se luptară, şi se luptară, pînă ce amîndoi obosiră. Deasupra lor zbura un pi­­ţigoi, care se uita lacom la cei doi.

– Piţigoiule, piţigoiule, adu-mi nişte apă re­ce de izvor, căci, dacă mi-aduci, ţi-l voi da pe acest pişpirel drept mîncare, spuse zmeul.

– Piţigoiule, piţigoiule, adu-mi niţică apă şi să vezi ce te vei mai ospăta din car­nea zmeului ista! Şi, pe deasupra, îţi voi da pa­latul acesta cu tot ce se află în el, în afara că­ciulii tatălui meu, a celor doi fraţi şi a cla­pei magice!

Pasărea plecă şi în scurt timp sosi cu apa cerută de Pişpirel. Acesta, prinzînd noi pu­teri, îl strînse pe zmeu atît de tare în bra­ţe, încît aproape îi ieşiră ochii din cap (poate şi urechile, nu ştiu sigur) şi îl băgă în pă­mînt pînă la gît şi îi tăie capul cu mobilul fer­mecat. Îl lăsă pe piţigoi să mănînce din car­nea zmeului, iar el se duse să îşi eli­be­reze fraţii. Negăsindu-i nicăieri, se întristă. Luă clapa, însă căciula era de negăsit.                     

Cînd ieşi din palat, piţigoiul îi zise:

– Pentru că ai fost atît de generos cu mi­ne, îţi voi spune unde poţi găsi ceea ce cauţi. Ascultă-mă bine, fiindcă nu o să-ţi repet a doua oară şi să nu mă întrerupi! Zmeul i-a dus pe fraţii tăi la o familie de jderi, iar că­ciula a dat-o în paza a trei brunete care pot pă­­rea fermecătoare, însă nu te lăsa înşelat de aparenţe!

Cu aceste cuvinte, piţigoiul zbură şi se aşe­ză în vîrful palatului.

Pişpirel, mulţumit de cele ce aflase, în­călecă pe BMW-ul său şi se îndreptă spre pă­durea unde credea că îşi poate găsi fraţii. La marginea acesteia, maşina se opri brusc şi nu vru să mai înainteze cu nici un chip, deoa­rece nu putea să zboare şi nici să mear­gă prin pădurea deasă şi întunecată. Aşa­dar, băiatul se duse singur. Merse el ce mer­se şi dădu peste un pui de capră lăsat de izbelişte în voia sălbăticiunilor. Îl luă şi‑l puse într-o sacoşă reciclabilă. (Pişpirel era în­totdeauna pregătit.) Iedul îi zise:

– Fiindcă m-ai salvat de la o moarte si­gură, spune-mi doar ce vrei şi eu îţi voi în­de­plini acea dorinţă.

Pişpirel, convins de fapul că ierbivora nu îi poate fi de vreun folos, îi spuse totuşi ce vroia.

– Ia-te după mine…, şi iedul îl conduse la o vizuină.

Băiatul se gîndi ce să facă, iar puiul de ca­pră îi zise că, fiind noapte, jderii trebuie să fi plecat la vînătoare, deci acum e mo­mentul oportun să îi salveze pe cei doi. Piş­pi­rel intră şi îşi găsi fraţii pietrificaţi. Cîntă me­lodia la clapă şi aceştia începură să re­vi­nă la normal. Tocmai cînd se salutau şi îşi strîn­geau mîinile cu bucurie, mijlociul ob­ser­vă că se crapă de ziuă. Chiar în acel mo­ment, o pereche de jderi furioşi şi obosiţi nă­vă­liră în vizuină. Mezinul îi împietri cu aju­torul pianului electric. Pişpirel îi mulţumi micului ied pentru ajutorul dat şi se des­păr­ţiră.

Cînd erau aproape să iasă din pădure, fra­tele cel mare auzi un muget care cerea aju­tor şi toţi trei se îndreptară într-acolo. Vă­zură un cerb urît şi dizgraţios, rănit de moar­te. Mezinul se îndreptă spre animal şi îi pansă rana, cu oarecare scîrbă, dar inima lui bună îi spunea că aşa trebuie să pro­ce­deze. Totuşi, peste cîteva minute, acesta muri. Din desişuri ieşi atunci o pisicuţă jigă­rită care se adresă fraţilor:

– Dacă îmi daţi acel cerb să îl mănînc, vă voi spune unde să găsiţi căciula tatălui vostru.

Pişpirel, fericit că poate scăpa de po­ci­tania din faţa lui, fără să o îngroape, îşi dă­du consimţămîntul. După ce se ospătă, pi­si­cuţa le spuse:

– Căciula, după cîte mi-a spus piţigoiul, se află la trei brunete care nu au pic de mi­lă. Le puteţi găsi în împărăţia rivală. Mult no­roc!

Cu aceste cuvinte, pisicuţa dispăru îna­poi în boscheţi. Pişpirel se gîndi: „Ce de scîr­boşenii în pădurea asta! Lua-o-ar naiba de con­ştiinţă!“ Cei trei se întoarseră în îm­pă­răţia tatălui lor cu BMW-ul fiţos. Cînd îi vă­zu, împăratul nu-şi mai încăpu în piele de bucurie.

– Ce bine ar fi fost dacă aţi fi găsit şi că­ciula! spuse acesta.

– Nu te îngrijora, tată! zise fratele cel ma­re. Mă voi duce şi voi recupera căciula pier­dută!

– Furată, îl corectă împăratul.

– Ba nu, eu mă voi duce! zise şi mij­lo­ciul.

– Pot să mă duc şi eu, tati? întrebă Piş­pi­rel făcînd nişte ochi de căţeluş.

– În acest caz, aveţi binecuvîntarea mea, spu­se împăratul.

Cei trei porniră la drum. Cînd ajunseră în cealaltă împărăţie, se despărţiră, ră­mî­nînd ca peste trei săptămîni să se în­tîl­neas­că exact în acelaşi loc.

Pişpirel ajunse la o cocioabă ca aceea din Hänsel şi Gretel şi, cînd bătu la uşă, în prag se ivi o baborniţă brunetă, cu o sclipire dia­bo­lică în ochi. Băiatul nu se lăsă im­pre­sio­nat de atitudinea mieroasă a femeii şi o în­trebă dacă nu deţine cumva, din întîmplare, o căciulă. Deodată, faţa bătrînei se schimbă şi îl atacă pe Pişpirel cu nişte unghii mari şi as­cuţite sub care se adunase un strat de mi­zerie. Acesta era pregătit, aşa că îşi scoase mo­bilul de la cingătoare şi îi reteză brunetei mai întîi o mînă, apoi capul.

– Am întrebat doar! comentă Pişpirel.

După aceea, căută în toată casa şi găsi, în­tr-adevăr, căciula. Dar ce mai găsi? În piv­niţă era ţinută captivă o blondă pla­ti­na­tă. Îi tăie aţele care-i legau mîinile şi, du­pă ce se asigură că nu mai e nimeni în casă, ple­că împreună cu fata, care semăna cu Ma­donna, şi cu căciula, spre palatul tatălui său. Cînd le arătă pe amîndouă părintelui său, acesta pur şi simplu înnebuni de fe­ricire.

Pe Pişpirel îl izbi atunci un gînd pa­nicat. Ştia de la piţigoi şi de la pisicuţă că e­rau trei brunete, nu una. Asta însemna că fra­ţii săi erau într-un pericol care îi pîndea la orice pas! Se hotărî să plece din nou ca să îşi avertizeze fraţii, însă chiar în acel mo­ment, mijlociul veni cu trista veste că cel mai mare dintre copiii împăratului a fost u­cis, fiind ademenit şi prostit. Cînd îl văzu pe fratele său mai mic, se bucură.

Pişpirel se căsători cu blonda salvată şi avură mulţi nepoţi şi strănepoţi, ca­re învăţară toţi să cînte la clapă doar muzică clasică.

Şi am încălecat pe o căpşună şi v-am spus o mare minciună. De fapt, totul s-a în­tîmplat aievea, dar trebuia să respect con­ven­­ţiile basmului!

Eugen DEDIU-SANDU, clasa a VIII-a, Şcoala nr. 5 „C.M. Popescu“, Bucureşti.

50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
„Binecuvîntare" papală pentru proiectele preşedintelui Macron
Cotidianul Le Monde precizează că Emmanuel Macron a stat de vorbă cu Papa Francisc exact 57 de minute.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
13-15 iunie '90. Stelian Tănase: Cei care aruncau cu flori în mineri există și astăzi. Societatea, la fel de divizată
Stelian Tănase: Am îngropat instituțional, dar și emoțional acele evenimente. Ne amintim de ele cînd și cînd, mai ales jurnaliștii. Numai în media mai transpare subiectul. Nu avem o emoție publică.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Donald Trump şi Kim Jong-un, foarte mulţumiţi de summit; analiştii, mai sceptici
Următorul astfel de exerciţiu de mare amploare este prevăzut pentru luna august.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Interviu cu criticul George Banu despre Festivalul de la Sibiu
Cea mai recentă carte semnată de George Banu se intitulează Isuşii mei şi a apărut la Editura Nemira, Mihaela Marin fiind autoarea fotografiilor care însoţesc aceste eseu despre „coexistenţa cu arta sacră”.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
"Meciul secolului": Donald Trump vs Kim Jong-un
Insula pe care se află acest hotel are avantaje mari în materie de securitate. Se află nu departe de ţărm şi de centrul statului-oraş, deplasările se pot deci controla uşor. Este legată de ţărm printr-un teleferic, un tunel şi un pod pietonal.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Cotidianul francez La Croix: „Ameninţare asupra luptei anti-corupţie în România”
„Emblemă a luptei împotriva corupţiei din 2013 încoace, Laura Kövesi a devenit inamicul partidului la putere.”
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Epidemia politică anti-sistem din Europa
În Europa s-a format deja un fel de arc geografic anti-sistem. Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, Grecia, Austria, Italia au intrat într-o logică anti-sistem, care este una anti-Bruxelles.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Ce ar trebuie să facem de Ziua Copilului?
În fiecare an, pe 16 iunie, se mai sărbătoreşte Ziua copilului african, în amintirea unui masacru comis pe 16 iunie 1976 la Soweto.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Bugetul ca o plastilină. Cum trag cheltuielile de venituri riscînd să rupă deficitul
În primul rînd, cheltuielile cresc mult mai puternic decît veniturile. Raportul este aproape dublu, adică veniturile au crescut cu 11,8%, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, iar cheltuielile au avut un salt cu 21,5%.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Airbus Helicopters amenință Guvernul cu închiderea uzinei din Brașov: "Răbdarea noastră are limite!"
Șeful Airbus Helicopters, Bruno Even, a precizat pentru cotidianul La Tribune că aşteaptă o poziţionare fermă din partea României.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Salonul cărţii din Balcani la Paris: poetul Paul Vinicius invitat din România
Nu întîmplător acest Salon propune o altă privire asupra Balcanilor, prin dezbaterile programate sau proiecţiile cinematografice.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Diavolul și bunul Dumnezeu
România a deviat major de la ținta asumată de a avea un deficit structural de 1% din PIB.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Închiderea unui centru de experimente nucleare în Coreea de Nord: partidă de poker mediatic?
Coreea de Nord a anunţat, ca un gest de bună voinţă, distrugerea unui centru subteran de experienţe nucleare.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Theodor Paleologu: Cînd Viorica Dăncilă deschide gura, îţi crapă obrazul de ruşine
În opinia sa, "Guvernul Dăncilă sau mai exact persoana doamnei Dăncilă este o ruşine naţională (...).”
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Pascal Bruckner la RFI România
Cuvîntul fobie vine din grecește și înseamnă frică, iar frica e un sentiment firesc. Avem dreptul la frică, de exemplu avem dreptul să ne temem de Islam, mai ales văzînd cum evoluează, cum a evoluat în ultimii 20-30 de ani, iar asta nu înseamnă rasism. Îmi pare foarte rău dar frica nu înseamnă rasism.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Un pas înainte la PIB, stagnare la salarii
Desigur, urcarea în clasamentul european al PIB este un fapt de semnalat. Dar entuziasmul ar trebui să fie mai moderat, dintr-un motiv simplu...
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Lucian Pintilie a încetat din viață
Interdicţia de a mai lucra în România îl determină să se expatrieze în 1973.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Fericitul Vladimir Ghika, prințul care a devenit marele vagabond apostolic
Vladimir Ghika este unul dintre cei mai interesanți sfinți contemporani. El s-a născut în anul 1873 la Constantinopole.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Cannes: Spike Lee şi Lars von Trier revin în forţă
Danezul Lars von Trier nu mai e persona non grata, aşa cum fusese după în 2011 în urma declaraţiilor sale.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Ministrul de Externe, convocat de Klaus Iohannis la Cotroceni, în scandalul ambasadei
Şeful statului a acuzat PSD că face politică externă "după ureche" şi riscă să scoată ţara din UE.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Cannes: un dizident rus reţinut acasă, un lepros carismatic şi un film-fluviu
Producătorii şi actorii filmului Leto au urcat însă covorul roşu iar în susul treptelor au ridicat o pancartă pe care era scris în negru numele regizorului absent.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Le Monde despre decizia lui Donald Trump
"O decizie absurdă cu efecte destabilizatoare", este intitulat un editorial publicat de Le Monde pe acest subiect.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Opozantul Nikol Pachinyan numit prim ministru al Armeniei
Societatea civilă poate, în mod paşnic, să provoace schimbări la nivelul puterii atunci cînd aceasta din urmă se auto-descalifică prin abuzuri.

Adevarul.ro

image
Extrădarea lui Cherecheș. Precedentul Fiat creat de Germania într-un caz similar, finalizat tragic
Un fost polițist de frontieră, condamnat la închisoare cu executare pentru corupție și prins în Germania, la fel ca primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, nu a fost niciodată extrădat. Polițistul în vârstă de 48 de ani a murit în Germania, în urma unui accident.
image
Bărbat găsit mort într-o scorbură, în Neamţ. Sfârșitul victimei este învăluit în mister
Decesul unui bărbat este învăluit în mister, cadavrul acestuia fiind descoperit în scorbura unui copac dintr-o pădure care străjuie, alături de culmile Cozla şi Pietrica, municipiul Piatra Neamţ.
image
Viața extravagantă a Regelui Charles: I se calcă șireturile de la pantofi, iar un angajat are obligația să îi pună pastă de dinți pe periuța regală
Este deja un fapt cunoscut că Regele Charles are unele idiosincrazii cel puțin interesante. Iar în noua sa carte "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival", autorul Omid Scobie dezvăluie și mai multe dintre cererile bizare ale lui Charles.

HIstoria.ro

image
Importanța stației NKVD de la Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
În 1941, stația NKVD de la Londra era cea mai productivă din lume, comunicând Moscovei 7.867 de documente diplomatice și politice, 715 documente pe probleme militare, 127 referitoare la aspecte economice și 51 legate de activități sau operațiuni ale serviciilor de informații.
image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.