Luaţi o gură de cultură!

Ionuţ CODREANU
Publicat în Dilema Veche nr. 142 din 13 Oct 2006
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

Maeştrii Mircea Dinescu, Andrei Pleşu şi Nicolae Manolescu v-au pregătit un "Concentrat de cultură". Abonîndu-vă la una sau mai multe din publicaţiile editate de Satiricon, puteţi cîştiga prin tragere la sorţi un Volvo S40 şi multe alte premii. Detalii şi taloane de abonament găsiţi în oricare din publicaţiile Dilema veche, Dilemateca, România literară, Aspirina, Plai cu boi (care va reapărea începînd din 30 septembrie). Regulament de participare la concurs Concursul este organizat de S.C. SATIRICON S.R.L., cu sediul în str. Şcoala Floreasca 3, sector 1, cod 011641, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului al Municipiului Bucureşti sub nr. J40/16647/2005, având CUI R18006758, reprezentată legal prin Mariana Blaga-Bodea, în calitate de Administrator, societatea fiind operator înregistrat la ANSPCDP sub nr. 3080. Desfăşurarea concursului Concursul "Concentratul de cultură" se desfăşoară în perioada 21 august 2006 - 03 noiembrie 2006 numai pe teritoriul României. Participanţii se pot abona la una, la mai multe sau la toate revistele : Dilemateca, Dilema veche, România Literară, Aspirina şi Plai cu Boi şi pot câştiga unul din următoarele premii: - PREMIUL CEL MARE: un autoturism marca VOLVO S40 în valoare de 63.720 RON şi 10 audiobookuri in valoare totala de 117 RON. - zece valize cu cărţi, fiecare premiu având valoarea de 590 RON - 100 premii constând în contravaloarea abonamentului pe care participantul l-a achitat, care va fi returnată integral. Vor intra în concurs toţi cei care vor încheia un abonament în perioada 21 august 2006 - 03 noiembrie 2006 şi care au trimis până în data de 08 noiembrie 2006 (data poştei) talonul (decupat) în original, obligatoriu semnat, însoţit de copia actului care atestă dovada plăţii abonamentului sau abonamentelor dorite la CP 68 OP 63 Bucureşti, precum şi cele trimise pe fax (021 230,51,07) sau e-mail (abonamente@satiricon.ro) cu condiţia ca mesajul să cuprindă obligatoriu: nume, prenume, domiciliu, telefon, numărul şi data documentului care atestă dovada plăţii, suma, contul bancar din care s-au virat banii şi banca prin care au fost viraţi. În situaţia în care o persoană se abonează la mai multe reviste, fiecare talon participă separat la tragerea la sorţi. Taloanele se vor trimite în plic separat, iar dacă plata s-a efectuat printr-un singur document, se va ataşa câte o copie a acestuia la fiecare talon, astfel încât toate plicurile să conţină atât talonul, cât şi dovada plăţii. Livrarea revistelor pentru care s-au plătit abonamentele va începe de la numărul publicaţiei ce va apărea la două săptămâni de la data la care banii au intrat în contul organizatorului, revista "Plai cu boi" având primul număr de apariţie în luna septembrie 2006. Mai multe taloane, mai multe şanse! Tragerea la sorţi va avea loc în data de 15 noiembrie 2006 la sediul SC SATIRICON SRL, în urma căreia se vor desemna câştigătorii. La concurs vor participa doar persoane fizice cu domiciliul în România şi care au împlinit vârsta de 16 ani. Nu pot participa angajaţii S.C. SATIRICON S.R.L., soţii şi rudele de gradul I ale acestora, precum şi distribuitorii de presă autorizaţi şi firmele partenere în organizarea acestui concurs. Acceptarea, validarea şi acordarea premiilor Organizatorul se obligă să aducă la cunoştinţa publicului câştigătorii şi premiile câştigate. Câştigătorii vor fi anunţati telefonic şi prin poştă şi vor fi aduşi la cunoştinţa publicului prin prin mass-media (inclusiv televiziune sau radio), dacă organizatorul doreşte. Câştigătorii trebuie să confirme acceptarea premiilor până la data de 20 noiembrie 2006. De asemenea, câştigătorii vor fi anunţati în publicaţiile Dilema veche, Dilemateca, România literară, Aspirina şi Plai cu Boi. Răspundere Organizatorul nu îşi asumă nici o răspundere pentru calitatea premiilor . Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţă cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor. Organizatorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care un mesaj imprimat pe coala care conţine taloanele de abonament este ilizibil. Ridicarea premiilor şi procedura de acordare În perioada 20 noiembrie 2006 - 30 noiembrie 2006, câştigătorii vor putea ridica premiile de la sediul redacţiei (str. Şcoala Floreasca 3, sector 1, cod 011641, Bucureşti) în fiecare zi de luni până vineri între orele 10-18, pe bază de buletin sau carte de identitate, în baza unui proces-verbal de predare-primire. Persoanele câştigătoare care nu au împlinit vârsta de 18 ani sau sunt lipsite de capacitate de exerciţiu vor putea ridica premiile numai dacă vor fi însoţite de părintele sau tutorele legal, prin semnarea de către părinte sau tutore a unei declaraţii care îl absolvă pe organizator de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plata oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv. Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la această campanie presupune acordul câştigătorului referitor la faptul că persoana sa, numele, localitatea în care domiciliază şi fotografia lui pot fi făcute publice şi folosite în materiale foto, audio şi video de către organizator fără nici un fel de plată aferentă. Câştigătorii premiilor vor semna o declaraţie scrisă în acest sens, conform celor solicitate de către organizator. Relaţii la tel. 031 80.56.973, tarif normal. Premiul Valoarea totală a premiilor este de 80.780 RON. Impozite şi taxe Organizatorul concursului nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii fiscale legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoţionale, impozit pe care organizatorul este obligat sa îl calculeze, să il reţină şi să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Nu este posibilă înlocuirea nici unuia dintre premiile oferite care constau în bunuri cu contravaloarea acestora în bani sau cu alte beneficii. Protecţia datelor personale Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord ca datele lor de identitate (nume, prenume, adresă, e-mail, număr telefon) să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru desemnarea câştigătorului şi în activităţile de marketing ale organizatorului. Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participanţilor la prezentul concurs, în scopul acestui concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Datele cu caracter personal nu vor fi transmise terţilor sau în străinătate, cu excepţia numelui şi prenumelui câştigătorilor care vor fi aduse la cunoştinţa marelui public prin presă scrisă, audio sau video, acestea fiind folsite doar în interiorul societăţii pentru activităţile menţionate anterior. Datele cu caracter personal ale participanţilor vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, în baza căreia aceştia au următoarele drepturi: a) de a obţine, printr-o cerere scrisă în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt prelucrate de către SATIRICON S.R.L.; b) dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea datelor cu caracter personal sau transformarea acestora în date anonime în situaţia în care prelucrarea nu este conformă Legii. nr. 677/2001; c) dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul prelucrării, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu va mai viza datele în cauză. d) dreptul de a se adresa justiţiei în situaţia în care a suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor sale cu caracter personal; e) dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii. Pentru situaţiile prevăzute la lit.a), lit. b), lit.c) şi lit. d) participantul va înainta o cerere scrisă, datată şi semnată către SATIRICON SRL (inclusiv e-mail). În cerere va preciza dacă doreşte ca informaţiile / măsurile luate să-i fie comunicate la o anumită adresă (chiar şi e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure predarea numai personal. SATIRICON SRL va comunica informaţiile / măsurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale colectate pe durata concursului şi după încetarea acesteia. Ca atare, organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/câştigătorilor şi să le utilizeze conform prezentului regulament şi legislaţiei in vigoare. Prin participarea, la concurs jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs. Regulamentul oficial Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui participant la sediul societăţii din Bucureşti, str. Şcoala Floreasca, nr. 3, sector 1, în fiecare zi lucrătoare între orele 10-18, sau vizitând adresele de Internet www.dilemaveche.ro şi www.aspirinaonline.ro. De asemenea, regulamentul de concurs se găseşte pe verso-ul colii care conţine taloanele de abonament, iar informaţii se pot solicita la numărul de telefon cu tarif normal 031 80.56.973 între orele 09 - 18 de luni până vineri, cu excepţia sărbătorilor legale. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului regulament prin amendament care va putea fi consultat prin modalităţile descrise anterior. Încetarea concursului Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta campanie. Eventualele sesizări legate de desfăşurarea concursului vor fi făcute pe adresa organizatorului: SC SATIRICON SRL, cu sediul în str. Şcoala Floreasca 3, sector 1, cod 011641, Bucureşti până la data de 03 noiembrie 2006.

Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Cîştigătorul premiului I
Popescu Mihaela Ştefania - Bucureşti
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Cîştigătorii premiului II
David Aurel - Calarasi Iacob Sandica - Braila Stan Corina - Bucuresti Tanasa Daniela - Falticeni Moldoveanu Doina Eugenia - Bacau Pavelescu Donna Alexandra - Bucuresti Geana Ileana - Bucuresti ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Cîştigătorii premiului III
1 Achitei Iuliu C-tin Suceava 2 Alexandrescu Ana Florina Bucuresti 3 Aliman Ana Maria Focsani 4 Anutei Angela Gabriela Radauti 5 Anutei Angela Gabriela Radauti 6 Babata Nicoleta Gianina Resita ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Cîştigătorii premiului III
Număr Nume prenume Localitate 1 Achitei Iuliu C-tin Suceava 2 Alexandrescu Ana Florina Bucuresti 3 Aliman Ana Maria Focsani 4 Anutei Angela Gabriela Radauti 5 Anutei Angela Gabriela Radauti 6 B...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Luaţi o gură de cultură!
Maeştrii Mircea Dinescu, Andrei Pleşu şi Nicolae Manolescu v-au pregătit un "Concentrat de cultură"....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Luaţi o gură de cultură!
Maeştrii Mircea Dinescu, Andrei Pleşu şi Nicolae Manolescu v-au pregătit un "Concentrat de cultură"....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Luaţi o gură de cultură!
Maeştrii Mircea Dinescu, Andrei Pleşu şi Nicolae Manolescu v-au pregătit un "Concentrat de cultură"....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Luaţi o gură de cultură!
Maeştrii Mircea Dinescu, Andrei Pleşu şi Nicolae Manolescu v-au pregătit un "Concentrat de cultură"....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Ia o gura de cultură!
Maeştrii Mircea Dinescu, Andrei Pleşu şi Nicolae Manolescu v-au pregătit un "Concentrat de cultură"....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Regulament de participare la concurs
Concursul este organizat de S.C. SATIRICON S.R.L., cu sediul în str. Şcoala Floreasca 3, sector 1, cod 011641, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului al Municipiului Bucureşti sub nr....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Ia o gură de cultură!
Maeştrii Mircea Dinescu, Andrei Pleşu şi Nicolae Manolescu v-au pregătit un "Concentrat de cultură"....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Ia o gură de cultură!
Maeştrii Mircea Dinescu, Andrei Pleşu şi Nicolae Manolescu v-au pregătit un "Concentrat de cultură"....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Regulament de participare
Regulament de participare la concurs Concursul este organizat de S.C. SATIRICON S.R.L., cu sediul în str....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Regulament de participare
Regulament de participare la concurs Concursul este organizat de S.C. SATIRICON S.R.L., cu sediul în str....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Regulament de participare
Regulament de participare Regulament de participare la concurs Concursul este organizat de S.C. SATIRICON S.R.L., cu sediul în str....

Adevarul.ro

Ramzan Kadîrov FOTO Profimedia
LIVE TEXT | Război în Ucraina. Forțele ucrainiene au cucerit Lîman. Kadyrov cere utilizarea armelor nucleare tactice
Liderul cecen Ramzan Kadîrov, aparent devastat de înfrângerea de la Lîman, a cerut Rusiei să continue să lupte pentru „eliberarea” celor patru teritorii anexate cu toate mijloacele disponibile, inclusiv cu arme nucleare tactice.
politia drone jpg
Tehnologia nouă cu care sunt „vânați” vitezomanii din Cluj. E mai eficientă decât clasicele radare
Polițiștii clujeni apelează la drone pentru a-i liniști pe vitezomanii care gonesc pe șosele și riscă să provoace accidente și victime. Imaginile filmate de sus reprezintă probe în acest sens.
taul mare1 jpg
Alertă la Roșia Montană: locuitori evacuați după o fisură în barajul Tăului Mare
Comuna Roșia Montană este în pericol ca urmare a unei fisuri apărute digul Tăului Mare, cel mai mare lac artificial situat în amonte de localitate. 200 de locuitori au fost evacuați și zeci de pompieri se află în zonă.

HIstoria.ro

image
Bălcescu, iacobinul român despre care nimeni nu mai vorbește
Prima jumătate a veacului al XIX-lea a reprezentat pentru Ţările Române un timp al recuperării. Al recuperării parţiale – ideologice şi naţionale, cel puţin – a decalajului ce le despărţea de Occidentul european. Europa însăşi este într-o profundă efervescenţă după Revoluţia de la 1789, după epopeea napoleoniană, Restauraţie, revoluţiile din Grecia (1821), din Belgia şi Polonia anului 1830, mişcarea carbonarilor din Italia, toată acea fierbere socială şi naţională, rod al procesului de industria
image
„Historia Special”: 100 de ani de la încoronarea regilor României Mari
„Historia Special”: 100 de ani de la Încoronarea de la Alba Iulia
image
Victor Babeș, cel mai elegant savant român
Victor Babeș a fost savant, profesor universitar, unul dintre cei mai renumiți oameni de știință, cunoscut și recunoscut în toată lumea. Când apărea profesorul Babeș la catedră, sau cu alte ocazii, acesta era îmbrăcat impecabil, foarte elegant, având o ținută exemplară.